This page in English
Laddar profil information

Om mig

Är adjungerad professor vid Enheten för logopedi och anställd på Karolinska universitetssjukhuset vid Funktionsområde Logopedi som kliniskt verksam logoped och Fou-ansvarig.

Mitt huvudsakliga intresseområde inom logopedi är utredning och behandling av patienter med olika typer av röststörningar samt utvärdering av olika behandlingsinsatser såsom röstterapi och röstförbättrande kirurgi. Jag disputerade 1994 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Vocal fold closure during phonation - physiological, perceptual, and acoustic studies”. Var Fulbright stipendiat vid Columbia University i New York 1983-1984, blev docent vid KI 2006 och professor vid KI 2019.

Utbildning

Undervisningsområde

Har kursansvar för ”Voice Disorders” (6 hp) och Medicine 5 (4.5 hp) på logopedprogrammet vid KI. Är lärare/handledare för studenter under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Har haft kursansvar för många fristående kurser på avancerad nivå. De senaste är ”Voice and speech in transsexual individuals – assessment and intervention” (7.5 hp) och ”Röststörningar och röstergonomi” (7.5 p). Handleder regelbundet examensarbeten på logopedprogrammet och masterarbeten i logopedi och är varje år examinator. Är för närvarande bihandledare för logoped Joakim Körner Gustafsson och planerar för ytterligare doktorander. Deltar i lärarutbyten inom ERASMUS-programmet med University of Sheffield i England, Köpenhamns universitet i Danmark och Åbo Akademi i Finland. Var nyligen gästprofessor vid universitetet i Tammerfors.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområden

Forskningsområdet ”Röst och tal hos personer med könsdysfori” innefattar flera projekt. Ett är en prospektiv kontrollerad behandlingsstudie av transkvinnor, d v s personer som tilldelats manligt kön vid födseln och identifierar sig som kvinnor. Många av dessa kvinnor behöver feminiserande röstbehandling så att rösten stämmer med deras könsidentitet. Studien pågår i samarbete med forskare vid LaTrobe University i Australien. Syftet är att undersöka effekten av röstbehandling och identifiera prediktorer för goda behandlingsresultat. Andra projekt inom området är att utveckla frågeformulär för såväl transkvinnor som transmän. Studier om testosterons inverkan på stämband och röst pågår i samarbete med Med dr Ulrika Nygren och professor Agneta Nordenskjöld. 

Inom området ”Arbetsrelaterade röststörningar och röstergonomi” studeras röstanvändning med en bärbar röstmätare som kan mäta talarens röstaktivitet samt nivån på ljuden i omgivningen under en veckas tid. Röstdata lagras i en databas ur vilken samvariationen mellan röstanvändning, bullernivå och självupplevda röstbesvär kan analyseras. Resultat har presenterats bl a i en avhandling av Annika Szabo Portela (2017). Den bärbara röstmätaren används också i Joakim Körner Gustavssons avhandlingsprojekt i vilket patienter med Parkinsons sjukdom ingår. Dessa patienter har ofta mycket svaga röster och i projektet testas en taktil återkopplingsfunktion för att hjälpa patienterna att tala starkare.

Utveckling av ny teknologi för inspelning och analys av röst och tal behövs för att säkra modern evidensbaserad röstanalys i framtiden. Flera initiativ har tagits till kliniska och standardiserade internationella riktlinjer men ännu finns inte konsensus kring vilka mätningar som är helt nödvändiga och vilka ”minimum standards” som behövs för olika röststörningsdiagnoser. Det planerade projektet leds av professor Sten Ternström vid KTH och innefattar tre faser: inventering, framtagande av prototyper och implementering.

Dokument

Publikationer

Effects of Gender-confirming Pitch-raising Surgery in Transgender Women a Long-term Follow-up Study of Acoustic and Patient-reported Data
Kelly V, Hertegård S, Eriksson J, Nygren U, Södersten M
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2018;():-

Long-term effects of Lee Silverman Voice Treatment on daily voice use in Parkinson's disease as measured with a portable voice accumulator
Körner Gustafsson J, Södersten M, Ternström S, Schalling E
Logopedics, phoniatrics, vocology 2018;():1-10

Resonance Tube Phonation in Water-the Effect of Tube Diameter and Water Depth on Back Pressure and Bubble Characteristics at Different Airflows
Wistbacka G, Andrade Pa, Simberg S, Hammarberg B, Södersten M, Švec Jg, et al
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2018;32(1):126.e11-126.e22

Vocal Behavior in Environmental Noise: Comparisons Between Work and Leisure Conditions in Women With Work-related Voice Disorders and Matched Controls
Szabo Portela A, Granqvist S, Ternström S, Södersten M
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2018;32(1):126.e23-126.e38

Transmasculine People's Voice Function: A Review of the Currently Available Evidence
Azul D, Nygren U, Södersten M, Neuschaefer-rube C
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2017;31(2):261.e9-261.e23

Effects on Voice Fundamental Frequency and Satisfaction with Voice in Trans Men during Testosterone Treatment-A Longitudinal Study
Nygren U, Nordenskjöld A, Arver S, Södersten M
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2016;30(6):766.e23-766.e34

Long-Term Follow-Up of Patients with Spasmodic Dysphonia and Improved Voice despite Discontinuation of Treatment
Geneid A, Lindestad PÅ, Granqvist S, Möller R, Södersten M
Folia phoniatrica et logopaedica : official organ of the International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) 2016;68(3):144-151

Magnetic Resonance Imaging of the Vocal Folds in Women With Congenital Adrenal Hyperplasia and Virilized Voices
Nygren U, Isberg B, Arver S, Hertegård S, Södersten M, Nordenskjöld A
Journal of speech, language, and hearing research : JSLHR 2016;59(4):713-21

Motor-Learning-Based Adjustment of Ambulatory Feedback on Vocal Loudness for Patients With Parkinson's Disease
Gustafsson J, Ternström S, Södersten M, Schalling E
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2016;30(4):407-15

The Flow and Pressure Relationships in Different Tubes Commonly Used for Semi-occluded Vocal Tract Exercises
Amarante Andrade P, Wistbacka G, Larsson H, Södersten M, Hammarberg B, Simberg S, et al
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2016;30(1):36-41

The Voice Range Profile: Its Function, Applications, Pitfalls and Potential
Ternstrom S, Pabon P, Sodersten M
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA 2016;102(2):268-283

Voice Disorders in Teacher Students-A Prospective Study and a Randomized Controlled Trial
Ohlsson Ac, Andersson Em, Södersten M, Simberg S, Claesson S, Barregård L
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2016;30(6):755.e13-755.e24

Natural Voice Use in Patients With Voice Disorders and Vocally Healthy Speakers Based on 2 Days Voice Accumulator Information From a Database
Södersten M, Salomão Gl, Mcallister A, Ternström S
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2015;29(5):646.e1-9

Resonance tube phonation in water: High-speed imaging, electroglottographic and oral pressure observations of vocal fold vibrations--a pilot study
Granqvist S, Simberg S, Hertegård S, Holmqvist S, Larsson H, Lindestad PÅ, et al
Logopedics, phoniatrics, vocology 2015;40(3):113-21

Voice therapy: From the past to the present--Introduction
Södersten M
Logopedics, phoniatrics, vocology 2015;40(2):57-

Effects on vocal range and voice quality of singing voice training: the classically trained female voice
Pabon P, Stallinga R, Södersten M, Ternström S
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2014;28(1):36-51

Effects of tactile biofeedback by a portable voice accumulator on voice sound level in speakers with Parkinson's disease
Schalling E, Gustafsson J, Ternström S, Bulukin Wilén F, Södersten M
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2013;27(6):729-37

Speaking fundamental frequency and phonation time during work and leisure time in vocally healthy preschool teachers measured with a voice accumulator
Szabo Portela A, Hammarberg B, Södersten M
Folia phoniatrica et logopaedica : official organ of the International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) 2013;65(2):84-90

Voice problems due to virilization in adult women with congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency
Nygren U, Nyström Hf, Falhammar H, Hagenfeldt K, Nordenskjöld A, Södersten M
Clinical endocrinology 2013;79(6):859-66

Prevalence of voice symptoms and risk factors in teacher students
Ohlsson Ac, Andersson Em, Södersten M, Simberg S, Barregård L
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2012;26(5):629-34

Voice and speech range profiles and Voice Handicap Index for males--methodological issues and data
Hallin Ae, Fröst K, Holmberg Eb, Södersten M
Logopedics, phoniatrics, vocology 2012;37(2):47-61

Observations of the Relationship Between Noise Exposure and Preschool Teacher Voice Usage in Day-Care Center Environments
Lindstrom F, Waye Kp, Sodersten M, Mcallister A, Ternstrom S
JOURNAL OF VOICE 2011;25(2):166-72

Voice characteristics in women with congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency
Nygren U, Sodersten M, Falhammar H, Thoren M, Hagenfeldt K, Nordenskjold A
CLINICAL ENDOCRINOLOGY 2009;70(1):18-25

Loud voice during environmental noise exposure in patients with vocal nodules
Aronsson C, Bohman M, Ternstrom S, Sodersten M
LOGOPEDICS PHONIATRICS VOCOLOGY 2007;32(2):60-70

Phonetograms as a tool in the voice clinic: Changes across voice therapy for patients with vocal fatigue
Holmberg Eb, Ihre E, Sodersten M
LOGOPEDICS PHONIATRICS VOCOLOGY 2007;32(3):113-27

Loud speech over noise: Some spectral attributes, with gender differences
Ternstrom S, Bohman M, Sodersten M
JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA 2006;119(3):1648-65

Loud speech in realistic environmental noise: Phonetogram data, perceptual voice quality, subjective ratings, and gender differences in healthy speakers
Sodersten M, Ternstrom T, Bohman T
JOURNAL OF VOICE 2005;19(1):29-46

Methods to study pre-school teachers' voice at work: simultaneous recordings with a voice accumulator and a DAT recorder
Szabo A, Hammarberg B, Granqvist S, Södersten M
Logopedics, phoniatrics, vocology 2003;28(1):29-39

Cancellation of simulated environmental noise as a tool for measuring vocal performance during noise exposure
Ternstrom S, Sodersten M, Bohman M
JOURNAL OF VOICE 2002;16(2):195-206

Vocal behavior and vocal loading factors for preschool teachers at work studied with binaural DAT recordings
Sodersten M, Granqvist S, Hammarberg B, Szabo A
JOURNAL OF VOICE 2002;16(3):356-71

A voice accumulator device: evaluation based on studio and field recordings
Szabo A, Hammarberg B, Håkansson A, Södersten M
Logopedics, phoniatrics, vocology 2001;26(3):102-17

Efficacy of a behaviorally based voice therapy protocol for vocal nodules
Holmberg Eb, Hillman Re, Hammarberg B, Sodersten M, Doyle P
JOURNAL OF VOICE 2001;15(3):395-412

Voice source characteristics in mongolian "throat singing" studied with high-speed imaging technique, acoustic spectra, and inverse filtering
Lindestad Pa, Sodersten M, Merker B, Granqvist S
JOURNAL OF VOICE 2001;15(1):78-85

GLOTTAL CLOSURE, TRANSGLOTTAL AIR-FLOW, AND VOICE QUALITY IN HEALTHY MIDDLE-AGED WOMEN
Sodersten M, Hertegard S, Hammarberg B
JOURNAL OF VOICE 1995;9(2):182-97

Visa alla publikationer