This page in English
Laddar profil information

Om mig

Adjungerad universitetslektor vid enheten för logopedi sedan 2011 och anställd på Karolinska universitetssjukhuset vid Funktionsområdet Logopedi (f d Logopedkliniken) som kliniskt verksam logoped.

Mitt huvudsakliga intresseområde är utredning och behandling av patienter med olika typer av röststörningar. Ett områden under utveckling är arbetsrelaterade röststörningar och röstergonomi. Ett annat område är arbete med personer med könsdysfori hos vilka rösten inte stämmer med deras könsidentitet. Ingår i Karolinska universitetssjukhusets interprofessionella ”Gender-team”.

Disputerade 1994 vid Karolinska Institutet på avhandlingen ”Vocal fold closure during phonation - physiological, perceptual, and acoustic studies”. Docent vid KI 2006. Fulbright stipendiat vid Columbia University i New York 1983-1984. 

Utbildning

Kursansvar för ”Röst-, tal och kommunikationsstörningar 2” (3 hp) på logopedprogrammet vid KI samt lärare/handledare på verksamhetsförlagd utbildning.

Undervisar regelbundet ST-läkare om mål och vetenskaplig evidens för röstterapi vid olika röststörningar.

Kursansvar för fristående kurser på avancerad nivå, den senaste ”Voice and speech in transsexual individuals – assessment and intervention” (7.5 hp) och nästa planerade ”Röststörningar och röstergonomi”, (7.5 p).

Handleder regelbundet examensarbeten på logopedprogrammet och för masterarbeten i logopedi (30 hp, avancerad nivå) och är regelbundet examinator.

Handleder doktorander, är huvudhandledare för Annika Szabo Portela samt bihandledare för Joakim Körner Gustafsson och Peter Pabon.

Deltar i lärarutbyte med University of Sheffield i England och Köpenhamns universitet i Danmark inom ERASMUS-programmet.

Forskningsbeskrivning

Mina två forskningsområden är ”Arbetsrelaterade röststörningar” och ”Röst och tal hos personer med könsdysfori”. 

Röstanvändning under arbete och fritid studeras hos personer med röstkrävande arbeten, bl a lärare, som riskerar att bli hesa och rösttrötta på grund av hög belastning på stämbanden. En bärbar röstmätare, Voxlog, har konstruerats som mäter talarens röstaktivitet samt nivån på ljuden i omgivningen under en veckas tid. Röstdata lagras i en databas ur vilken samvariationen mellan röstanvändning, bullernivå och självupplevda röstbesvär kan kartläggas. Resultaten kommer på sikt ligga till grund för röstergonomiska rekommendationer.

Forskning om ”Röst och tal hos personer med könsdysfori” rör transkvinnor, d v s personer som tilldelats manligt kön vid födseln men som identifierar sig som kvinnor. Många behöver röstbehandling för att anpassa rösten så att den stämmer med patientens könsidentitet som kvinna. En del behöver även frekvenshöjande stämbandskirurgi. Det saknas större kontrollerade studier om behandlingsresultat och studier pågår och planeras. 

Dokument

Laddar publikationer