This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag blev tandläkare vid Karolinska Institutet 1979. Mellan 1980 och 1984 arbetade jag som amanuens vid institutionen för odontologi parallellt med arbete i privatpraktik för att därefter helt ägna mig åt arbete i privatpraktik i några år. 1990 återkom jag till institutionen för odontologi som klinisk lärare. Jag erhöll specialistkompetens i bettfysiologi 1995. 

1995 påbörjade jag min forskarutbildning vid Karolinska Institutet och disputerade 1999 på en avhandling med titeln "Significance of serotonin for pain, allodynia, and hyperalgesia in the human masseter muscle". Jag fick därefter en tjänst som universitetsadjunkt vid institutionen för odontologi och befordrades till universitetslektor 2001. År 2004 utnämndes jag till docent vid Karolinska Institutet och arbetade därefter som gärstforskare vid universitetet i Århus, Danmark, i sammanlagt 1 år. Mellan 2009 och 2014 hade jag en halvtids klinisk forskartjänst finansierad av Vetenskapsrådet. Jag utnämndes till professor i klinisk oral fysiologi vid KI 2012. 

Jag var var en av de tre ansvariga för utarbetande av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer inom smärta och käkfunktionsstörningar. Jag har även engagerat sig internationellt inom International Association for Dental Research (IADR) där jag medverkat  i styrelsen för odontologisk neurovetenskap (Neuroscience Group), 2011-2012 som dess president. Sedan 2014 är jag president i Swedish Pain Society, den svenska avdelningen inom International Association for the Study of Pain (IASP). Jag är också med i den europeiska smärtorganisationens (EFIC) council.

Jag har publicerat mer än 70 orginalartiklar, översiktsartiklar och bokkapitel.

Utbildning

Tandläkarexamen KI 1979

Specilaistbehörighet i bettfysiologi 1995

Med dr KI 1999

Docent i klinisk oral fysiologi 2004

Professor 2012

Forskningsbeskrivning

Forskargruppen fokuserar på att öka kunskapen om mekanismerna bakom långvarig ansiktssmärta med tonvikt på käkmuskelsmärta och könsskillnader. Forskningen är translationell och spänner från mer basvetenskapliga undersökningar på patienter och  matchade smärtfria kontroller via humanexperimentella studier där smärta framkallas med olika metoder till kliniska behandlingsstudier. Vi är särskilt intresserade av potentiella perifera biomarkörer såsom serotonin, glutamat, cytokiner och neuropeptider etc. Tillsammans med samarbetspartners undersöks om vissa genvarianter kan kopplas till käksmärta, och proteinuttryck. Metoder vi använder är t ex intramuskulär mikrodialys, mikrobiopsier, cold pressor test, träningsinducerad smärthämning och kvantitativ sensorisk testning (känsel- och smärttrösklar för kyla, värme och mekaniska stimuli) samt genetik och proteomik.

Forskargruppen är organiserad i en större forskargrupp för orofacial neurovetenskap vid institutionen som i sin tur samarbetar med andra ledande odontologiska forskargrupper i Skandinavien via det nyligen initierade Scandinavian Center for Orofacial Neuroscience (SCON). Gruppen har ett nära samarbete med specialistkliniken för bettfysiologi vid Eastmaninstitutet, Folktandvården AB  i Stockholm.

Gruppen har också samarbeten med flera forskargrupper inom KI och vid andra svenska och utländska lärosäten (Malmö högskola, Linköpings universitet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Århus University, University of British Columbia, University of Sapporo).

Akademiska priser och utmärkelser

Svenska Tandläkaresällskapets pris för bästa avhandling i odontologi 2001

Henry Beyrons pris för vetenskapliga insatser i Sverige eller utomlands inom bettfysiologi 2012

Laddar publikationer

Karta