This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap samt en kandidatexamen i nationalekonomi och arbetar i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp kallad Mente, som leds av Ellenor Mittendorfer-Rutz, på avdelningen för försäkringsmedicin. Jag försvarade min avhandling med titeln  ”Arbetslöshet och sjukskrivning i ung ålder och associationer med framtida hälsa och arbete” i mars 2015. Avhandlingen handlade om sambandet mellan perioder av långtidsarbetslöshet respektive långtidssjukskrivning och senare arbetsmarknadsanknytning och död.

Forskningsbeskrivning

Jag är projektledare för ett treårigt forskningsprojekt som är finansierat av AFA Försäkring, ”De mest sjukskrivna - Vilken roll spelar kombinationen av fysiska och psykosociala belastningar för sjukfrånvaro bland anställda inom vård och omsorg?” Sedan början av 2000-talet har sjukfrånvaron i vård- och omsorgssektorn ökat kraftigt, och då särskilt långa sjukfall med en psykiatrisk diagnos. Långa sjukskrivningar leder ofta till att de drabbade slutar förvärvsarbeta. Det är kostsamt både för samhället och för individen själv. Projektet avser att identifiera såväl specifika såväl som kombinationer av arbetsmiljöfaktorer som leder till sjukfrånvaro bland personal inom vård och omsorg.

Jag forskar även på flera olika projekt relaterade till arbetsmarknadsmarginalisering, dvs svårigheter att få och behålla ett jobb, bland immigranter med psykisk ohälsa, särskilt depression, ångest- och stressjukdomar. Dessa diagnoser är vanliga bland migranter och kan skapa en utsatt situation på arbetsmarknaden som kan leda till perioder av sjukskrivning och i värsta fall sjukersättning (förtidspension). Vidare belyser vi de eventuella skillnader som kan finnas mellan flyktingar och andra immigranter och vad födelselandet har för betydelse för möjligheten att vara i arbete.

Jag är dessutom med i ett projekt som berör arbetsoförmåga bland personer med ländryggssmärta. Vi undersöker vilken roll psykiatrisk samsjuklighet har i det komplexa samspelet mellan ryggsmärta och senare arbetsoförmåga.

Dokument

Laddar publikationer