This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är professor i hälso- och sjukvårdsforskning och leder en interdisciplinär forskargrupp "HELD" som fokuserar på att utveckla och utvärdera åtgärder för att befrämja hälsa och förbättra vardagen för personer som lever med kroniska sjukdomstillstånd och deras närstående. Det innebär att vi i interventionsstudier studerar både effekter, processer, upplevelser och erfarenheter av de komplexa åtgärder vi utvecklar och ur de olika intressenternas perspektiv dvs patienter, närstående, personal inom hälsorelaterad service samt ur ett beställarperspekti

Jag har för närvarande undervisning på såväl grundutbildningssom avancerad och forskarnivå  vid KI och vid andra lärosäten.  Jag har haft många uppdrag vid KI t.ex, ledamot i linjenämnden för sjukgymnastikutbildning, vice ordförande i programnämnd 9 (ansvarar bl a för barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen, masterprogrammet i medicinsk pedagogik), bitr sektionschef för sektionen för arbetsterapi, bitr studierektor för forskarutbildning vid institutionen för Neurobiologi Vårdvetenskap och Samhälle, och varit lärarrepresentant i forskarutbildningsstyrelsen och rekryteringsutskottet, studierektor för forskarskolan i vårdvetenskap och programansvarig för forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap.. För närvarande är jag lärarrepresentant i konsistoriet vid Karolinska Institutet, funktionsprefekt för funktion hälsoprofessionerna vid Karolinska Universitetssjukhuset .

Jag har haft många uppdrag som extern bedömare av anslagsansökningar och av forskningskvalitet nationellt – ex. MER-14 Mälardalens högskola, Vårdalstiftelsen, Strokeförbundet och internationellt ex. Neurological Foundation of New Zeeland, Health Research Board Ireland, Stroke Association UK.

Forskningsbeskrivning

I interventionsstudier studerar forskargruppen "HELD" både effekter, processer, upplevelser och erfarenheter av de komplexa åtgärder vi utvecklar och ur de olika intressenternas perspektiv dvs patienter, närstående, personal inom hälsorelaterad service samt ur ett beställarperspektiv. Genom en syntes av de olika delarna ökas kunskapen om var, när och hur de nya åtgärderna fungerar i den kliniska vardagen. Ett exempel på en sådan syntes där min forskning bidrar med många delar till kunskapsutvecklingen är Intermediate care: A realist review and conceptual framework, från National Institute for Health Research Service Delivery and Organisation Programme, NHS, UK.

 

Akademiska priser och utmärkelser

2015 Verna Wright Prize från Society of Rehabilitation Research

Länkar

Laddar publikationer