This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är docent vid Centrum för Hälsoinformatik på Karolinska Institutet. Där deltar jag i flera forskningsprojekt (se länkar nedan), och är mycket involverad i utbildningen, dels som programdirektor för det globala masterprogrammet i hälsoinformatik och dels som kursansvarig för två av kurserna på programmet. Dessutom handleder jag både doktorander och masterstudenter.

Utbildning

Doktorsexamen i Medicinsk Informatik, 2003-2009

disputerade i february 2009

Huvudhandledare: Professor Sabine Koch

Bihandledare: Professor Björn-Erik Erlandsson
Title: Sharing is Caring – integrating health information systems to support patient-centered shared homecare
Uppsala Universitet

Forskningsbeskrivning

Min forskning undersöker hur informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan användas för att förbättra samverkan mellan olika aktörer involverade i sjukvård och omsorg, och hur IKT kan användas för att stärka patientens ställning i vårdprocessen.

En förväntad framtid med en växande äldre befolkning, klart uttalade och allt större vårdbehov, och en ökad mängd personer med kroniska hälsoproblem ställer nya krav på integration och samverkan mellan hälso- och sjukvårdens organisationer. Då många patienter med kroniska hälsoproblem behöver både hälso- och sjukvård och social vård och omsorg måste också dessa vårdgivare inkluderas i denna samverkan.

Idag finns stora brister i informationsöverföringen mellan olika vårdgivarorganisationer. Vård- och omsorgstagaren och/eller dess närstående är ofta de enda som har en någorlunda överblick över de insatser som har utförts och som ska utföras. För att förbättra denna situation så krävs att information från olika vårdgivare kan delas mellan organisationer, samt göras tillgänglig för vård- och omsorgstagare och deras närstående. Vården måste bli mer patientcentrerad, snarare än som idag organisationscentrerad.

Ett växande forskningsområde är personal (eller consumer) health informatics som fokuserar på hälsoinformatik som riktar sig direkt till patienter och andra vårdkonsumenter. Ett mål är till exempel att erbjuda verktyg som möjliggör patienter och anhörigvårdare att själva vara aktivt delaktiga i vårdprocessen, att ha tillgång till och kontroll över den egna hälsoinformationen och sist men inte minst att ha rätt verktyg för sin egenvård.

I min forskning fokuserar jag på patientcentrerad hälsoinformatik och angriper området från två perspektiv:

1. Att använda informations och kommunikationsteknologi (IKT) för att förbättra informationsdelning och samverkan mellan olika hälso- och sjukvårdsorganisationer, mellan olika vårdprofessioner, och mellan vårdgivare och patienter/anhöriga.
2. Att använda IKT för att stärka patientens ställning; utforska deras behov av e-tjänster för t ex egenvård och erbjuda tillgång till personlig hälsoinformation.

Länkar

Laddar publikationer

Karta

Filmer

 

 

 

Nyheter

HIC på Stanford

07 okt 2015