This page in English
Laddar profil information

Forskningsbeskrivning

Arbetsmiljötoxikologi

Vi studerar upptag, omsättning och akuta effekter av kemisk exponering, främst via försök med friska frivilliga försökspersoner i exponeringskammare och datorsimuleringar med fysiologiskt baserade toxikokinetiska modeller. Försöken med frivilliga utförs i enlighet med Helsingforsdeklarationen, efter informerat samtycke och godkännande av etikprövningsnämnden. Resultaten är ofta avgörande vid fastställande av gränsvärden för arbetsmiljön. Vi tillämpar även våra erfarenheter via medverkan i svenska och internationella expertgrupper för hygieniska gränsvärden.

Exempel på ämnen och frågeställningar som studerats under senare år är: ammoniak, biologisk exponeringsmätning via utandningsluft och saliv, cyanväte, dioxan, fenotypning av cytokrom P450 2E1, fluorkolväten (HFC), hexanal, hudupptag, interindividuell variation, isopropanol, könsskillnader, lacknafta, metanol, n-hexan, vattenbaserad målarfärg, xylen och ättiksyra.

I takt med bättre åtgärder mot luftföroreningar i arbetsmiljön har hudupptag av kemiska ämnen uppmärksammats allt mer. Vi var de första att visa att hudupptaget av vissa lösningsmedel (glykoletrar) ökar efter utspädning i vatten och att upptaget via huden av dessa ämnen i ångform är betydande och kanske t.o.m. större än via inandning. Vi har nu utvecklat en ny metod att studera diffusion av flyktiga ämnen i huden via termogravimetrisk analys.

Finansiering

  • AFA
  • Arbetsmiljöverket
  • Energimyndigheten
  • FAS
  • Honeywell
  • Socialstyrelsen
  • ÅF

Fem utvalda publikationer

Ernstgård L, Löf A, Wieslander G, Norbäck D, Johanson G.

Acute effects of some volatile organic compounds emitted from water-based paints.

J Occup Environ Med 49 (2007) 880-889.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

 

Johanson G, Boman A.

Percutaneous absorption of 2-butoxyethanol vapour in man.

Br J Ind Med 48 (1991) 788-792.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

 

Mörk AK, Johanson G.

A human physiological model describing the toxicokinetics of acetone in blood and breath at various levels of physical exercise.

Tox Lett 164 (2006) 6-15.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

 

Rauma M, Isaksson TS, Johanson G.

A new technique to assess dermal absorption of volatile chemicals in vitro by thermal gravimetric analysis.

Toxicol in Vitro 20 (2006) 1183-1189.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

 

Stamyr K, Nord P, Johanson G.

Washout kinetics of inhaled hydrogen cyanide in breath.

Toxicol Lett 179 (2008) 59-62.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

Laddar publikationer

Karta