This page in English
Laddar profil information

Forskningsbeskrivning

Arbetsmiljötoxikologi

Vi studerar upptag, omsättning och akuta effekter av kemisk exponering, främst via försök med friska frivilliga försökspersoner i exponeringskammare och datorsimuleringar med fysiologiskt baserade toxikokinetiska modeller. Försöken med frivilliga utförs i enlighet med Helsingforsdeklarationen, efter informerat samtycke och godkännande av etikprövningsnämnden. Resultaten är ofta avgörande vid fastställande av gränsvärden för arbetsmiljön. Vi tillämpar även våra erfarenheter via medverkan i svenska och internationella expertgrupper för hygieniska gränsvärden.

Exempel på ämnen och frågeställningar som studerats under senare år är: ammoniak, biologisk exponeringsmätning via utandningsluft och saliv, cyanväte, dioxan, fenotypning av cytokrom P450 2E1, fluorkolväten (HFC), hexanal, hudupptag, interindividuell variation, isopropanol, könsskillnader, lacknafta, metanol, n-hexan, vattenbaserad målarfärg, xylen och ättiksyra.

I takt med bättre åtgärder mot luftföroreningar i arbetsmiljön har hudupptag av kemiska ämnen uppmärksammats allt mer. Vi var de första att visa att hudupptaget av vissa lösningsmedel (glykoletrar) ökar efter utspädning i vatten och att upptaget via huden av dessa ämnen i ångform är betydande och kanske t.o.m. större än via inandning. Vi har nu utvecklat en ny metod att studera diffusion av flyktiga ämnen i huden via termogravimetrisk analys.

Finansiering

  • AFA
  • Arbetsmiljöverket
  • Energimyndigheten
  • FAS
  • Honeywell
  • Socialstyrelsen
  • ÅF

Fem utvalda publikationer

Ernstgård L, Löf A, Wieslander G, Norbäck D, Johanson G.

Acute effects of some volatile organic compounds emitted from water-based paints.

J Occup Environ Med 49 (2007) 880-889.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

 

Johanson G, Boman A.

Percutaneous absorption of 2-butoxyethanol vapour in man.

Br J Ind Med 48 (1991) 788-792.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

 

Mörk AK, Johanson G.

A human physiological model describing the toxicokinetics of acetone in blood and breath at various levels of physical exercise.

Tox Lett 164 (2006) 6-15.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

 

Rauma M, Isaksson TS, Johanson G.

A new technique to assess dermal absorption of volatile chemicals in vitro by thermal gravimetric analysis.

Toxicol in Vitro 20 (2006) 1183-1189.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

 

Stamyr K, Nord P, Johanson G.

Washout kinetics of inhaled hydrogen cyanide in breath.

Toxicol Lett 179 (2008) 59-62.

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed

Publikationer

Challenges in characterizing the environmental fate and effects of carbon nanotubes and inorganic nanomaterials in aquatic systems
Laux P, Riebeling C, Booth Am, Brain Jd, Brunner J, Cerrillo C, et al
ENVIRONMENTAL SCIENCE-NANO 2018;5(1):48-63

Inflammatory effects of acrolein, crotonaldehyde and hexanal vapors on human primary bronchial epithelial cells cultured at air-liquid interface
Dwivedi Am, Upadhyay S, Johanson G, Ernstgård L, Palmberg L
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA 2018;46():219-228

Influence of Distribution of Animals between Dose Groups on Estimated Benchmark Dose and Animal Welfare for Continuous Effects
Ringblom J, Kalantari F, Johanson G, Öberg M
Risk analysis : an official publication of the Society for Risk Analysis 2018;38(6):1143-1153

Biokinetics of Nanomaterials: the Role of Biopersistence
Laux P, Riebeling C, Booth Am, Brain Jd, Brunner J, Cerrillo C, et al
NanoImpact 2017;6():69-80

Comparison of airway response in naïve and ovalbumin-sensitized mice during short-term inhalation exposure to chlorine
Johansson M, Gustafsson Å, Johanson G, Öberg M
Inhalation toxicology 2017;29(2):82-91

Measures of odor and lateralization thresholds of acrolein, crotonaldehyde, and hexanal using a novel vapor delivery technique
Ernstgård L, Dwivedi Am, Lundström Jn, Johanson G
PloS one 2017;12(9):e0185479-

Occurrence of Fumigants and Hazardous Off-gassing Chemicals in Shipping Containers Arriving in Sweden
Svedberg U, Johanson G
Annals of work exposures and health 2017;61(2):195-206

Chloroanisoles may explain mold odor and represent a major indoor environment problem in Sweden
Lorentzen Jc, Juran Sa, Nilsson M, Nordin S, Johanson G
Indoor air 2016;26(2):207-18

Does industry take the susceptible subpopulation of asthmatic individuals into consideration when setting derived no-effect levels?
Johansson Mk, Johanson G, Öberg M, Schenk L
Journal of applied toxicology : JAT 2016;36(11):1379-91

Evaluation of the experimental basis for assessment factors to protect individuals with asthma from health effects during short-term exposure to airborne chemicals
Johansson Mk, Johanson G, Öberg M
Critical reviews in toxicology 2016;46(3):241-60

Toward a general physiologically-based pharmacokinetic model for intravenously injected nanoparticles
Carlander U, Li Ds, Jolliet O, Emond C, Johanson G
INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE 2016;:625-40

Acute effects of acrolein in human volunteers during controlled exposure
Dwivedi Am, Johanson G, Lorentzen Jc, Palmberg L, Sjögren B, Ernstgård L
Inhalation toxicology 2015;27(14):810-21

Derived no-effect levels (DNELs) under the European chemicals regulation REACH--an analysis of long-term inhalation worker-DNELs presented by industry
Schenk L, Deng U, Johanson G
The Annals of occupational hygiene 2015;59(4):416-38

Physiologically based pharmacokinetic modeling of hydrogen cyanide levels in human breath
Stamyr K, Mörk Ak, Johanson G
Archives of toxicology 2015;89(8):1287-96

The Global Landscape of Occupational Exposure Limits--Implementation of Harmonization Principles to Guide Limit Selection
Deveau M, Chen Cp, Johanson G, Krewski D, Maier A, Niven Kj, et al
Journal of occupational and environmental hygiene 2015;12 Suppl 1():S127-44

Adjustment factors for toluene, styrene and methyl chloride by population modeling of toxicokinetic variability
Mörk Ak, Jonsson F, Johanson G
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP 2014;69(1):78-90

Blood and exhaled air can be used for biomonitoring of hydrofluorocarbon exposure
Ernstgård L, Sjögren B, Gunnare S, Johanson G
Toxicology letters 2014;225(1):102-9

Current modeling practice may lead to falsely high benchmark dose estimates
Ringblom J, Johanson G, Öberg M
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP 2014;69(2):171-7

Neurobehavioral performance in volunteers after inhalation of white spirits with high and low aromatic content
Juran Sa, Johanson G, Ernstgård L, Iregren A, Van Thriel C
Archives of toxicology 2014;88(5):1127-40

Physiologically based pharmacokinetic modeling of polyethylene glycol-coated polyacrylamide nanoparticles in rats
Li Ds, Johanson G, Emond C, Carlander U, Philbert M, Jolliet O
NANOTOXICOLOGY 2014;:128-37

Physiologically-based toxicokinetic model for cadmium using Markov-chain Monte Carlo analysis of concentrations in blood, urine, and kidney cortex from living kidney donors
Fransson Mn, Barregard L, Sallsten G, Akerstrom M, Johanson G
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology 2014;141(2):365-76

Acute effects of exposure to vapors of 3-methyl-1-butanol in humans
Ernstgård L, Norbäck D, Nordquist T, Wieslander G, Wålinder R, Johanson G
Indoor air 2013;23(3):227-35

Predicting the absorption of chemical vapours
Rauma M, Boman A, Johanson G
Advanced drug delivery reviews 2013;65(2):306-14

Work inside ocean freight containers--personal exposure to off-gassing chemicals
Svedberg U, Johanson G
The Annals of occupational hygiene 2013;57(9):1128-37

Acute effects of exposure to vapors of hydrogen peroxide in humans
Ernstgård L, Sjögren B, Johanson G
Toxicology letters 2012;212(2):222-7

How are asthmatics included in the derivation of guideline values for emergency planning and response?
Johansson Mk, Johanson G, Oberg M
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP 2012;63(3):461-70

Neurobehavioral performance in human volunteers during inhalation exposure to the unpleasant local irritant cyclohexylamine
Juran Sa, Van Thriel C, Kleinbeck S, Schäper M, Falkenstein M, Iregren A, et al
Neurotoxicology 2012;33(5):1180-7

Reply to "Hydrogen cyanide related deaths and detection in the blood" by Vihyat S. Bebarta
Stamyr K, Thelander G, Ernstgard L, Ahlner J, Johanson G
INHALATION TOXICOLOGY 2012;24(10):688-688

Swedish forensic data 1992-2009 suggest hydrogen cyanide as an important cause of death in fire victims
Stamyr K, Thelander G, Ernstgard L, Ahlner J, Johanson G
INHALATION TOXICOLOGY 2012;24(3):194-9

Uptake and disposition of 1,1-difluoroethane (HFC-152a) in humans
Ernstgard L, Sjogren B, Dekant W, Schmidt T, Johanson G
TOXICOLOGY LETTERS 2012;209(1):21-9

Using population physiologically based pharmacokinetic modeling to determine optimal sampling times and to interpret biological exposure markers: The example of occupational exposure to styrene
Verner Ma, Mcdougall R, Johanson G
Toxicology letters 2012;213(2):299-304

A Quantitative Comparison of the Safety Margins in the European Indicative Occupational Exposure Limits and the Derived No-Effect Levels for Workers under REACH
Schenk L, Johanson G
TOXICOLOGICAL SCIENCES 2011;121(2):408-16

Acute effects of exposure to 1 mg/m3 of vaporized 2-ethyl-1-hexanol in humans
Ernstgard L, Norback D, Nordquist T, Wieslander G, Walinder R, Johanson G
INDOOR AIR 2010;20(2):168-75

Chemical-Specific Adjustment Factors for Intraspecies Variability of Acetone Toxicokinetics Using a Probabilistic Approach
Mork Ak, Johanson G
TOXICOLOGICAL SCIENCES 2010;116(1):336-48

Discrepancy among acute guideline levels for emergency response
Oberg M, Palmen N, Johanson G
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 2010;184(1-3):439-47

Experimental Exposure to 1,1,1,3,3-Pentafluoropropane (HFC-245fa): Uptake and Disposition in Humans
Ernstgard L, Andersen M, Dekant W, Sjogren B, Johanson G
TOXICOLOGICAL SCIENCES 2010;113(2):326-36

Hysteresis of water and xylene sorption in pig epidermis shown by thermogravimetric analysis
Rauma M, Johanson G
JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY 2010;62(6):800-800

Liquid-air partition coefficients of 1,1-difluoroethane (HFC152a), 1,1,1-trifluoroethane (HFC143a), 1,1,1,2-tetrafluoroethane (HFC134a), 1,1,1,2,2-pentafluoroethane (HFC125) and 1,1,1,3,3-pentafluoropropane (HFC245fa)
Ernstgard L, Lind B, Andersen Me, Johanson G
JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY 2010;30(1):59-62

The 2008 ICOH Workshop on Skin Notation
Sartorelli P, Ahlers Hw, Cherrie Jw, Kezic S, Johanson G, Filon Fl, et al
MEDICINA DEL LAVORO 2010;101(1):3-8

Use of Uncertainty Factors by the SCOEL in their derivation of health-based Occupational Exposure Limits
Schenk L, Johanson G
CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY 2010;40(9):791-8

Acute effects of exposure to vapours of standard and dearomatized white spirits in humans. 1. Dose-finding study
Ernstgard L, Lind B, Johanson G
JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY 2009;29(3):255-62

Acute effects of exposure to vapours of standard and dearomatized white spirits in humans. 2. Irritation and inflammation
Ernstgard L, Iregren A, Juran S, Sjogren B, Van Thriel C, Johanson G
JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY 2009;29(3):263-74

Assessment of Dermal Absorption by Thermogravimetric Analysis: Development of a Diffusion Model Based on Fick's Second Law
Rauma M, Johanson G
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 2009;98(11):4365-75

Background levels of hydrogen cyanide in human breath measured by infrared cavity ring down spectroscopy
Stamyr K, Vaittinen O, Jaakola J, Guss J, Metsala M, Johanson G, et al
BIOMARKERS 2009;14(5):285-91

Bayesian population analysis of a washin-washout physiologically based pharmacokinetic model for acetone
Mork Ak, Jonsson F, Johanson G
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 2009;240(3):423-32

Comparison of the thermogravimetric analysis (TGA) and Franz cell methods to assess dermal diffusion of volatile chemicals
Rauma M, Johanson G
TOXICOLOGY IN VITRO 2009;23(5):919-26

Oxygen Depletion and Formation of Toxic Gases following Sea Transportation of Logs and Wood Chips
Svedberg U, Petrini C, Johanson G
ANNALS OF OCCUPATIONAL HYGIENE 2009;53(8):779-87

Population Toxicokinetic Modeling of Cadmium for Health Risk Assessment
Amzal B, Julin B, Vahter M, Wolk A, Johanson G, Akesson A
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 2009;117(8):1293-301

Acute effects of 1-octen-3-ol, a microbial volatile organic compound (MVOC)-An experimental study
Walinder R, Ernstgard L, Norback D, Wieslander G, Johanson G
TOXICOLOGY LETTERS 2008;181(3):141-7

Washout kinetics of inhaled hydrogen cyanide in breath
Stamyr K, Nord P, Johanson G
TOXICOLOGY LETTERS 2008;179(1):59-62

A computer-controlled system for generation of chemical vapours in in vitro dermal uptake studies
Rauma M, Johanson G
SKIN RESEARCH AND TECHNOLOGY 2007;13(1):79-83

Acute effects of some volatile organic compounds emitted from water-based paints
Ernstgard L, Lof A, Wieslander G, Norback D, Johanson G
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2007;49(8):880-9

Characterizing uncertainty and variability in physiologically based pharmacokinetic models: State of the science and needs for research and implementation
Barton Ha, Chiu Wa, Setzer Rw, Andersen Me, Bailer Aj, Bois Fy, et al
TOXICOLOGICAL SCIENCES 2007;99(2):395-402

Experimental exposure to 1,1,1-trifluoroethane (HFC-143a): Uptake, disposition and acute effects in male volunteers
Gunnare S, Ernstgard L, Sjogren B, Johanson G
TOXICOLOGY LETTERS 2007;172(3):120-30

How to improve skin notation. Position paper from a workshop
Sartorelli P, Ahlers Hw, Alanko K, Chen-peng C, Cherrie Jw, Drexler H, et al
REGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY 2007;49(3):301-7

Non-positive autoimmune responses against CYP2E1 in refrigeration mechanics exposed to halogenated hydrocarbons
Gunnare S, Vidali M, Lillienberg L, Ernstgard L, Sjogren B, Hagberg M, et al
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 2007;383(1-3):90-7

Phenotyping of cytochrome P450 2E1 in vitro and in vivo
Ernstgard L, Johanson G, Karlsson As, Warholm M
CURRENT DRUG METABOLISM 2007;8(5):493-8

Acute effects of exposure to hexanal vapors in humans
Ernstgard L, Iregren A, Sjogren B, Svedberg U, Johanson G
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2006;48(6):573-80

Acute effects of exposure to vapours of acetic acid in humans
Ernstgard L, Iregren A, Sjogren B, Johanson G
TOXICOLOGY LETTERS 2006;165(1):22-30

Acute effects of exposure to vapours of dioxane in humans
Ernstgard L, Iregren A, Sjogren B, Johanson G
HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY 2006;25(12):723-9

Acute effects of hexanal, acetic acid and dioxane in humans, examples of volatile chemicals studied in our exposure chamber
Ernstgard L, Iregren A, Lind B, Sjogren B, Johanson G
TOXICOLOGY LETTERS 2006;:S68-S69

A human physiological model describing acetone kinetics in blood and breath during various levels of physical exercise
Mork Ak, Johanson G
TOXICOLOGY LETTERS 2006;164(1):6-15

A new technique to assess dermal absorption of volatile chemicals in vitro by thermal gravimetric analysis
Rauma M, Isaksson Ts, Johanson G
TOXICOLOGY IN VITRO 2006;20(7):1183-9

Exposure to a fungal volatile compound: Walinder et al. respond
Walinder R, Norback D, Wieslander G, Ernstgard L, Johanson G
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 2006;114(6):A338-A338

RE: Mortality in Florida professional firefighters, 1972-1999
Sjogren B, Johanson G
AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE 2006;49(2):138-40

Toxicokinetics of 1,1,1,2-tetrafluoroethane (HFC-134a) in male volunteers after experimental exposure
Gunnare S, Ernstgard L, Sjogren B, Johanson G
TOXICOLOGY LETTERS 2006;167(1):54-65

Acute effects of a fungal volatile compound
Walinder R, Ernstgard L, Johanson G, Norback D, Venge P, Wieslander G
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 2005;113(12):1775-8

Physiologically-based pharmacokinetic and toxicokinetic models in cancer risk assessment
Krishnan K, Johanson G
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART C-ENVIRONMENTAL CARCINOGENESIS & ECOTOXICOLOGY REVIEWS 2005;23(1):31-53

Uptake and disposition of inhaled methanol vapor in humans
Ernstgard L, Shibata E, Johanson G
TOXICOLOGICAL SCIENCES 2005;88(1):30-8

Acute respiratory effects of exposure to ammonia on healthy persons
Sundblad Bm, Larsson Bm, Acevedo F, Ernstgard L, Johanson G, Larsson K, et al
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 2004;30(4):313-21

Robustness of chlorzoxazone as an in vivo measure of cytochrome P450 2E1 activity
Ernstgard L, Warholm M, Johanson G
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 2004;58(2):190-200

Robustness of chlorzoxazone as an in vivo phenotypic measure of cytochrome P450 2E1 activity
Warholm M, Ernstgard L, Johanson G
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 2004;197(3):195-195

Cyclic acid anhydrides as occupational sensitisers - A Nordic Expert Group Criteria Document.
Johanson G, Keskinen H, Jarnberg J
TOXICOLOGICAL SCIENCES 2003;:143-143

Reliability of chlorzoxazone as an in vivo probe of CYP2E1 activity in humans.
Ernstgard L, Rannug A, Warholm M, Johanson G
TOXICOLOGICAL SCIENCES 2003;:319-319

Sex differences in the toxicokinetics of inhaled solvent vaporsin humans - 1. m-xylene
Ernstgard L, Sjogren B, Warholm M, Johanson G
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 2003;193(2):147-57

Sex differences in the toxicokinetics of inhaled solvent vapors in humans - 2. 2-propanol
Ernstgard L, Sjogren B, Warholm M, Johanson G
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 2003;193(2):158-67

The Bayesian population approach to physiological toxicokinetic-toxicodynamic models - an example using the MCSim software
Jonsson F, Johanson G
TOXICOLOGY LETTERS 2003;138(1-2):143-50

Uptake and disposition of 1,1,1-trifluoroethane in man.
Gunnare S, Ernstgard L, Sjogren B, Johanson G
TOXICOLOGICAL SCIENCES 2003;:338-338

Are women more sensitive than men to 2-propanol and m-xylene vapours?
Ernstgard L, Gullstrand E, Lof A, Johanson G
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2002;59(11):759-67

Changes in n-hexane toxicokinetics in short-term single exposure due to co-exposure to methyl ethyl ketone in volunteers
Shibata E, Johanson G, Lof A, Ernstgard L, Gullstrand E, Sigvardsson K
INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH 2002;75(6):399-405

Physiologically based Modeling of the inhalation kinetics of styrene in humans using a Bayesian population approach
Jonsson F, Johanson G
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 2002;179(1):35-49

A Bayesian analysis of the influence of GSTT1 polymorphism on the cancer risk estimate for dichloromethane
Jonsson F, Johanson G
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 2001;174(2):99-112

Acute health effects common during graffiti removal
Langworth S, Anundi H, Friis L, Johanson G, Lind Ml, Soderman E, et al
INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH 2001;74(3):213-8

Assessing the reliability of PBPK models using data from methyl chloride-exposed, non-conjugating human subjects
Jonsson F, Bois Fy, Johanson G
ARCHIVES OF TOXICOLOGY 2001;75(4):189-99

Bayesian estimation of variability in adipose tissue blood flow in man by physiologically based pharmacokinetic modeling of inhalation exposure to toluene
Jonsson F, Johanson G
TOXICOLOGY 2001;157(3):177-93

Physiologically based pharmacokinetic modeling of inhalation exposure of humans to dichloromethane during moderate to heavy exercise
Jonsson F, Bois F, Johanson G
TOXICOLOGICAL SCIENCES 2001;59(2):209-18

Procedures for health risk assessment in Europe
Seeley Mr, Tonner-navarro Le, Beck Bd, Deskin R, Feron Vj, Johanson G, et al
REGULATORY TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY 2001;34(2):153-69

Air and biological monitoring of solvent exposure during graffiti removal
Anundi H, Langworth S, Johanson G, Lind Ml, Akesson B, Friis L, et al
INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH 2000;73(8):561-9

Glutathione transferase T1 phenotype affects the toxicokinetics of inhaled methyl chloride in human volunteers
Lof A, Johanson G, Rannug A, Warholm M
PHARMACOGENETICS 2000;10(7):645-53

Styrene oxide in blood, hemoglobin adducts, and urinary metabolites in human volunteers exposed to C-13(8)-styrene vapors
Johanson G, Ernstgard L, Gullstrand E, Lof A, Osterman-golkar S, Williams Cc, et al
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 2000;168(1):36-49

Toxicity review of ethylene glycol monomethyl ether and its acetate ester
Johanson G
CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY 2000;30(3):307-45

A compartmental model for the kinetics of mercury vapor in humans
Jonsson F, Sandborgh-englund G, Johanson G
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 1999;155(2):161-8

C-13(2)-labeled methyl tert-butyl ether: Toxicokinetics and characterization of urinary metabolites in humans
Nihlen A, Sumner Scj, Lof A, Johanson G
CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY 1999;12(9):822-30

Development of new technique for risk assessment using physiologically based toxicokinetic models
Johanson G, Jonsson F, Bois F
AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE 1999;:101-3

Physiologically based modeling of 1,2,4-trimethylbenzene inhalation toxicokinetics
Jarnberg J, Johanson G
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 1999;155(3):203-14

Physiologically based toxicokinetic modeling of inhaled ethyl tertiary-butyl ether in humans
Nihlen A, Johanson G
TOXICOLOGICAL SCIENCES 1999;51(2):184-94

Toxicokinetic interactions between orally ingested chlorzoxazone and inhaled acetone or toluene in male volunteers
Ernstgard L, Gullstrand E, Johanson G, Lof A
TOXICOLOGICAL SCIENCES 1999;48(2):189-96

Controlled ethyl tert-butyl ether (ETBE) exposure of male volunteers - II. Acute effects
Nihlen A, Lof A, Johanson G
TOXICOLOGICAL SCIENCES 1998;46(1):143-50

Controlled ethyl tert-butyl ether (ETBE) exposure of male volunteers - I. Toxicokinetics
Nihlen A, Lof A, Johanson G
TOXICOLOGICAL SCIENCES 1998;46(1):1-10

Experimental exposure to methyl tertiary-butyl ether - II. Acuet effects in humans
Nihlen A, Walinder R, Lof A, Johanson G
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 1998;148(2):281-7

Experimental exposure to methyl tertiary-butyl ether - I. Toxicokinetics in humans
Nihlen A, Lof A, Johanson G
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 1998;148(2):274-80

Physiologically based pharmacokinetic modeling of metabolic interactions between n-hexane and toluene in humans
Yu Xz, Johanson G, Ichihara G, Shibata E, Kamijima M, Ono Y, et al
JOURNAL OF OCCUPATIONAL HEALTH 1998;40(4):293-301

Population pharmacokinetics and inorganic mercury.
Sandborgh-englund G, Jonsson F, Ekstrand J, Johanson G
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 1998;:650-650

Pulmonary reactions after exposure to 3-methylfuran vapour, a fungal metabolite
Walinder R, Norback D, Johanson G
INTERNATIONAL JOURNAL OF TUBERCULOSIS AND LUNG DISEASE 1998;2(12):1037-9

The absorption, blood levels, and excretion of mercury after a single dose of mercury vapor in humans
Sandborgh-englund G, Elinder Cg, Johanson G, Lind B, Skare I, Ekstrand J
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 1998;150(1):146-53

Toxicokinetics of 1,2,4-trimethylbenzene in humans exposed to vapours of white spirit: comparison with exposure to 1,2,4-trimethylbenzene alone
Jarnberg J, Johanson G, Lof A, Stahlbom B
ARCHIVES OF TOXICOLOGY 1998;72(8):483-91

Toxicokinetics of organic solvents: A review of modifying factors
Lof A, Johanson G
CRITICAL REVIEWS IN TOXICOLOGY 1998;28(6):571-650

Inhalation toxicokinetics of 1,2,4-trimethylbenzene in volunteers: Comparison between exposure to white spirit and 1,2,4-trimethylbenzene alone
Jarnberg J, Johanson G, Lof A, Stahlbom B
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 1997;199(1-2):65-71

Kinetics of mercury vapour after inhalation - An experimental study in man.
Sandborghenglund G, Ekstrand J, Elinder Cg, Johanson G, Skare I
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 1997;76(5):1142-1142

Liquid/air partition coefficients of methyl and ethyl T-butyl ethers, T-amyl methyl ether, and T-butyl-alcohol
Nihlen A, Lof G, Johanson G
JOURNAL OF CLEAN TECHNOLOGY ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND OCCUPATIONAL MEDICINE 1997;6(2):205-213

Positron emission tomography studies of healthy volunteers - No effects on the dopamine terminals and synthesis after short term exposure to toluene
Edling C, Hellman B, Arvidson B, Johansson G, Andersson J, Hartvig P, et al
HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY 1997;16(3):171-6

Urinary excretion of dimethylhippuric acids in humans after exposure to trimethylbenzenes
Jarnberg J, Stahlbom B, Johanson G, Lof A
INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH 1997;69(6):491-7

PBPK model for butadiene metabolism to epoxides: Quantitative species differences in metabolism
Johanson G, Filser Jg
TOXICOLOGY 1996;113(1-3):40-7

Studies on mercury kinetics in man.
Sandborghenglund G, Ekstrand J, Elinder Cg, Johanson G, Skare I
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 1996;:164-164

The use of biokinetics and in vitro methods in toxicological risk evaluation - The report and recommendations of ECVAM Workshop 15
Blaauboer Bj, Bayliss Mk, Castell Jv, Evelo Cta, Frazier Jm, Groen K, et al
ATLA-ALTERNATIVES TO LABORATORY ANIMALS 1996;24(4):473-497

Toxicokinetics of inhaled trimethylbenzenes in man
Jarnberg J, Johanson G, Lof A
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 1996;140(2):281-8

HYPERSENSITIVITY TO 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL
Berlin K, Johanson G, Lindberg M
CONTACT DERMATITIS 1995;32(1):54-

Liquid/air partition coefficients of methyl and ethyl t-butyl ethers, t-amyl methyl ether, and t-butyl alcohol
Nihlen A, Lof A, Johanson G
JOURNAL OF EXPOSURE ANALYSIS AND ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGY 1995;5(4):573-82

LIQUID/AIR PARTITION-COEFFICIENTS OF THE TRIMETHYLBENZENES
Jarnberg J, Johanson G
TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH 1995;11(1):81-8

Toxicokinetics and acute effects of MTBE and ETBE in male volunteers
Johanson G, Nihlen A, Lof A
TOXICOLOGY LETTERS 1995;:713-8

Visa alla publikationer

Karta