This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar idag halvtid som postdok på KI och halvtid som hälsoekonom på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Under åren 2016-2018 ingår jag som en av fyra fellows i Vinnvårds fellowshipprogram med inriktning på ledarskap och forskning på förbättringsarbete inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Jag har en magisterutbildning i nationalekonomi från Linköping Universitet och disputerade år 2012 på medicinska fakulteten vid samma universitet med en avhandling som handlar om att mäta kostnader och livskvalitet hos patienter med ögonkomplikationer som följd av diabetes (Health economic aspects of diabetic retinopathy). Parallellt med arbetet med avhandlingen var jag involverad i flera projekt som handlade om styrning av hälso- och sjukvård.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar främst om olika metoder för att mäta och värdera hälsa och livskvalitet. Fokus ligger på metoder som Time Trade-Off (TTO), Visual Analogue Scale (VAS), EQ-5D och Health Utilities Index (HUI-3), som bland annat används vid beräkning av kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs). Forskningen omfattar även kostnadseffektivitetsanalyser av olika metoder inom hälso- och sjukvården och systematiska översikter av hälsoekonomiska studier. Genom mitt arbete på SBU har jag även varit involverad i en del projekt om utvärdering av etiska aspekter inom Health Technology Assessment (HTA).  

Karta