This page in English
Laddar profil information

Om mig

Sedan 2009 anställd som universitetslektor i logopedi vid Enheten för logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet, KI, med förenad anställning som logoped vid Funktionsområde Logopedi, Karolinska universitetssjukhuset. Huvudsakligt intresseområde är neurologiskt relaterade tal- och språkstörningar och jag arbetar med undervisning, forskarhandledning, forskning och klinisk tjänstgöring inom området.

Logopedexamen vid Karolinska Institutet 1986, Masterexamen i logopedi vid Boston University, USA, 1992 och doktorsexamen i logopedi vid Karolinska Institutet 2007 med en avhanding med titeln: ”Speech, Voice, Language and Cognition in Spinocerebellar ataxia (SCA).

Utbildning

Undervisningsområde

Jag undervisar huvudsakligen vid Logopedprogrammet, KI och är för närvarande kursansvarig för följande kurser:

-Introduktion till logopedi (6 hp)

-Speech Disorders and Dysphagia in Adults (7,5 hp)

- Introduction to Clinical Practice in Speech and Language Pathology and Audiology (7,5 hp)

- Independent Study in Speech and Language Pathology (7.5 hp)

Jag har också återkommande kursansvar för kurser på avancerad nivå (fristående kurser) och jag har varit kursansvarig för flera forskarutbildningskurser.

Undervisningsaktiviteter omfattar också handledning av examensarbeten för logopedexamen och masterexamen i logopedi (30 hp, avancerad nivå) samt handledning av doktorander (f n Joakim Gustafsson och Ineke Samson som huvudhandledare och Helena Hybbinette som bihandledare).

Jag har ett starkt engagemang för internationaliseringsfrågor och arbetar aktivt för att bereda möjligheter för studenter på Karolinska Institutet att delta internationella utbyten. Sedan 2016 är jag internationaliseringsansvarig vid Logopedprogrammet. Jag är också medlem i Referensgruppen för internationella frågor vid KI (representant för CLINTEC).

Jag är ledamot i utbildningsnämnden vid CLINTEC, KI och jag är också medlem i styrgruppen för forskarutbildningsprogrammet i neurovetenskap. Programmet arrangeras aktiviteter såsom forskarutbildningskurser, seminarer och internat för forskarstuderande och handledare.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Studier av tal-, röst och språkfunktion hos personer som drabbas av neurologisk sjukdom eller skada. Symtom och förekomst kartläggs och relateras till neuroradiologiska fynd. Bedömningsmetoder som också omfattar kommunikativ delaktighet utvecklas och enkätstudier av självupplevda kommunikationssvårigheter samt erhållna logopediska insatser vid olika neurologiska sjukdomar genomförs. Vidare studeras effekter av logopediska insatser, särskilt intensivträning, för personer med kommunikationssvårigheter relaterade till neurologisk sjukdom och skada. Röstanvändning i vardagssituationer, överensstämmelse mellan data från inspelningar i studiomiljö och vardagssituationer samt effekter av feedback gällande röststyrka studeras med en bärbar röstackumulator hos personer med Parkinsons sjukdom.

Målsättning för projekten är att:

-kartlägga fonationstid och röststyrka hos personer med Parkinsons sjukdom jämfört med matchade kontrollpersoner samt undersöka om data gällande röstfunktion från kontrollerad studiomiljö överensstämmer med data från olika vardagssituationer utanför kliniken

-undersöka effekter av feedback gällande röststyrka hos personer med Parkinsons sjukdom.

-översätta och validera testmaterial för bedömning av talstörningars inverkan på kommunikativ delaktighet

-öka kunskapen om upplevda besvär relaterat till talstörningen, samt vilka insatser som erhålls, av personer med olika neurologiska sjukdomar eller skador

-studera effekt av intensivbehandling, inklusive eventuella förändringar i hjärnan, hos personer med Parkinsons sjukdomar samt personer med tal- och språkstörningar efter stroke

-studera förekomst och symtombild vid förvärvad talapraxi hos vuxna samt även neurologiska korrelat och longitudinellt utfall.

- undersöka symtombild och strategier hos unga kvinnor och män som stammar

För mer information se:

http://ki.se/clintec/tal-och-sprakstorningar-hos-vuxna

Pedagogiska meriter

Programdirektör för logopedprogrammet, KI, 2010-2015.

Internationaliseringsansvarig vid Logopedprogrammet, KI, 2016-

Koordinator för forskarutbildningsprogrammet Hörsel, Öron, Språk och Tal (HÖST) 2009-2012 (medlem av styrgruppen 2006-2015)

Ledamot i styrgruppen för forskarutbildningsprogrammet i neurovetenskap sedan 2016

Ledamot i utbildningsnämnden vid CLINTEC 2016-

Laddar publikationer

Karta