This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är docent i kardiologi och specialist i kardiologi och internmedicin, universitetslektor i medicinsk pedagogik med inriktning  klinisk undervisning, samt ledamot i Pedagogiska Akademin vid KI. Jag har ledningsuppdrag inom KI som grundutbildningsansvarig (GUA) på KI DS, ledamot i Styrelsen för utbildning samt ordförande i beredningsgrupp Kvalitetssystem. Vidare är jag akademisk ledare för genomförande och utveckling av KI:s sammanhållna kvalitetssystem samt projektledare för KI i Vinnovaprojektet MERUT som samordnas inom projektet Stärka KI:s strategiska samverkanskapacitet (SKISS). Vidare är jag samordnare för Rekryteringsutskottets pedagogiska bedömargrupp

Jag är nationell koordinator för kardiovaskulär prevention inom europeiska kardiologföreningen samt innehar uppdrag på nationell nivå inom kunskapsstyrning som projektledare för Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojektet som på uppdrag av Socialstyrelsen stödjer implementering av de nationella riktlinjerna för förebyggande och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Projektet omsätter cirka fyra miljoner kronor per år.

 

Utbildning

Läkarexamen 1982

Specialist i internmedicin 1991

Specialist i kardiologi 1993

Medicine doktorsexamen 2005

Docent i kardiologi 2015

Forskningsbeskrivning

Jag har fyra avslutade huvudhandledarskap samt tre pågående. Jag bedriver forskning inom två spår:

1) Preventiv kardiologi och implementering av evidensbaserad praktik i vården.

2) Medicinsk pedagogisk forskning med fokus på professionsutveckling, interprofessionellt lärande och kliniskt beslutsfattande.

Beslutsfattande i samband med hälsa och sjukdom är komplext och den vetenskapligt grundade kunskapen på området är begränsad. Forskargruppens olika projekt syftar till att med utgångspunkt i akutsjukvården studera kardiovaskulär prevention och kliniskt beslutsfattande samt hur detta kan implementeras och läras från novis till expertnivå.

Kvalitet och korrekthet i besluten både hos patienter och yrkesverksamma är ofta helt avgörande för det medicinska resultatet på kort och lång sikt. Det centrala målet för forskargruppen är att förstå komplexiteten i beslutsfattandet när det gäller lärande, prevention och handläggning av sjukdomar. Vi använder klassisk och ny metodik, inklusive randomiserade kontrollerade kvantitativa studier, enkätstudier, kvalitativa och mixed metoder samt megavariat statistik, Projektion to Latent Structures (PLS).

Pedagogiska meriter

Jag har sammanlagt mer än 16 veckors formell pedagogisk utbildning och en bred erfarenhet av undervisning inom patient-, student-, forskar-, fort- och vidareutbildning. Jag har drivit ett flertal större och mindre pedagogiska utvecklingsuppdrag på både kurs, program och övergripande KI/SLL nivå. Till exempel utvecklat en valbar kurs på läkarprogrammet i kliniskt beslutsfattande (Clinical reasoning) som vidareutvecklade det patientbaserat lärande genom att inkludera en återkommande strukturerad reflektion om och HUR man fattar kloka beslut och VARFÖR. Jag har mer än tretton års erfarenhet av pedagogiska ledningsuppdrag inom både KI och Stockholms läns landsting. Jag bedriver även forskning inom medicinsk pedagogik och har ett flertal internationella publikationer samt två avslutade huvudhandledarskap och ett planerat inom området lärande i akutsjukvård.

Mitt avhandlingsarbete innehöll en randomiserad kontrollerad pedagogisk interventionsstudie med case-metodik för primärvårdsläkare. Vi visade signifikanta kostnadseffektiva effekter på mortalitet hos patienterna.

 

Akademiska priser och utmärkelser

Ledamot i Pedagogiska Akademin, KI - En belöning och ett erkännande för excellenta insatser inom utbildningen på Karolinska Institutet.

Fellow of the European Society of Cardiology (FESC). En internationellt erkänd utmärkelse för excellens i klinisk kardiologi och eller forskning med ett djupt intresse av kardiovaskulär medicin

Utsedd av Svenska Kardiologföreningen till Sveriges nationella koordinator för kardiovaskulär prevention (NPC) i The European Association of Cardiovascular Prevention (EAPC) inom the European Society of Cardiology (ESC).

Dokument

Laddar publikationer