Skip to main content

Nordiskt seminarieserie i narrativ metod

Under det senaste decenniet så har det framförts kritik mot de kvalitativa metoder som traditionellt använts inom vårdvetenskap. Dessa har kritiserats för att inte vara tillräckligt känsliga när det gäller att fånga processer och dynamik i mänskliga erfarenheter och i mänskligt handling. Narrativ metod har förts fram som en alternativ metod tradition med potential att fånga in just dessa aspekter.

I detta metodseminarium samlas Nordiska forskare med olika professioner och akademisk hemhörighet. Syftet är att utveckla narrativ metod för att undersöka processer och dynamik i mänsklig handling. Epistemologiskt utgår seminariet från den tradition som utvecklats av Ricoeur och Bruner med flera och som har tillämpats empiriskt av bland annat Polkinghorn, Mattingly och Lawlor.

Seminariet blandar teoretiska reflektioner med praktiska tillämpningar och metodutveckling. Diskussionerna utgår från medarbetarnas projekt.

Seminariet har träffats en gång per termin med start hösten 2005.

Projekt ledare

Staffan Josephsson, PhD, KI tillsammans med Eric Asaba, Ph.D., postdoc KI/Japan och Ann-Britt Ivarsson, PhD, Örebro Universitet

Medarbetare

Sissel Alsaker doktorand NTNU Trondheim; Karen la Cour, doktorand KI /Syd dansk Universitet, Maria Yalmaz, doktorand Örebro Universitet, Gunilla Isaksson, doktorand Luleå Tekniska Universitet, Lisa Skär, PhD Luleå Tekniska Universitet, Birgit Heuchemer Med Mag KI, Kerstin Thornberg, Med mag KI, Henrik Erntsson, doktorand Stockholms universitet, Hans Jonsson, docent KI.

Publikationer med anknytning till seminariet

Isaksson G., Josephsson S., Lexell J. & Skär L (2007) To regain participation in occupations through human encounters--narratives from women with spinal cord injury. Disabil Rehabil 29:1679-88.

Heuchemer, B. & Josephsson S. (2006) Leaving Homelessness and Addiction: Narratives of an occupational transition. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 13(3): 160-169.

Josephsson, S., Asaba, E., Jonsson, H. & Alsaker (2006) Creativity and order in communication: Implications from philosophy to narrative research concerning human occupation. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 12(3): 98-109.

La Cour, K, Josephsson, S. & Lurborsky, M (2005) Creating Connections to Life during life-threatening Illness: Creative Activity experienced by Elderly People and Occupational Therapists. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 12(3):98-109