Skip to main content

Klinisk nutrition

Nutrition betraktas som en del av medicinsk behandling, där dietisternas specialkompetens om mat och näringsämnen utgör hörnstenar i behandlingen av sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, cancer, njursjukdomar och KOL. Det handlar om att minska risken för komplikationer, förebygga infektioner och att försöka bibehålla och bygga upp muskelmassa och -funktion. Mat, måltid och ätande rymmer många dimensioner.

Dietister främjar deltagande i, genomför och tillämpar forskning med anknytning till livsmedel, näringslära och dietetik. Dietister deltar i, och sprider kunskap om forskningsprojekt som genomförs inom sjukvård, på klinisk basis såväl som i primärvård och kommun samt även inom livsmedelsindustrin.

Forskare

 

Anknuten

Gerd Faxén-Irving

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Gerd.Faxen.Irving@ki.se

 

Gerd är forskare, handledare och lärare på sektionen för Klinisk Geriatrik. Ingår i programgruppen Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT), Institutionen för Odontologi, KI.

Aktuella forskningsprojekt

Nutrition och demens - OmegAD-study group

Ingår i en tvärprofessionell forskargrupp "OmegAD study-group" (omega-3 fettsyror till patienter med AD) och har i första hand studerat kost- och nutritionsrelaterade effekter. Ett dagligt tillskott av omega-3-fettsyrorna (n-3 FA) dokosahexaensyra (DHA) och eikosapentaensyra (EPA) i 6 månader bromsade inte sjukdomsförloppet hos personer med mild till moderat Alzheimers sjukdom (AD) UTOM i en subgrupp av patienter med mycket mild AD (MMT >27p). Tillskott av n-3 FA resulterade i förbättrad aptit och viktökning i interventionsgruppen och även i kontrollgruppen som också fick behandling med n-3 FA efter 6 månader. Behandlingen ledde till en ökade plasmanivåer av transtyretin (TTR) vilket är intressant eftersom TTR möjligen kan påverka inlagring av beta-amyloid i hjärnan, ett patologiskt fynd vid AD. Fokusgruppsintervjuer med anhöriga till patienter i studien visade hur närstående påverkas i det dagliga livet med att finna sin nya roll som “mat försörjare”. Svårast upplevdes detta av dem som var oerfarna när det gäller mat och matlagning. De var samtliga män.

Multimodal preventive trials for Alzheimer’s disease (MIND-AD-MINI)

Många studier har visat att påverkbara livsstilsrelaterade, vaskulära och metabola riskfaktorer (t ex högt blodtryck, diabetes, rökning, övervikt, inaktiv livsstil i form av stillasittande, få sociala interaktioner samt få kognitiva utmaningar) ökar risken att få demens/AD. Påverkbara livsstilsfaktorer öppnar således en möjlighet till demensförebyggande interventioner. Syftet med MIND-AD projektet är att genomföra en livsstilsintervention innehållande fysisk träning, utbildning om nutrition och kostrådgivning, kognitiv träning. Tre olika versioner av livsstilsinterventionen kommer att testas, med olika innehåll och intensiteter, för att ta reda på vad som fungerar bäst hos personer med prodromal alzheimer. Projektet baseras på erfarenheter från data i fem pågående europeiska interventionsprojekt om AD/demens. I första hand görs en pilotstudie tillsammans med Tyskland, Frankrike, Finland. Huvudansvarig för projektet: Miia Kivipelto.

Impact of nutritional status and diet on cognitive decline and survival

Doktorandprojekt (Behnaz Shakersain, ARC och planerad disputation november 2016) där syftet är att undersöka näringstillstånd, kostvanor hos äldre, boende på Kungsholmen samt studera samband mellan kostmönster och insjuknande i demenssjukdom (Aging Research Center (ARC) www.ki-su-arc.se).

OPEN-study (Older Person’s Exercise and Nutrition Study-OPEN)

Ett multiprofessionellt projekt i samarbete med flera NVS-sektioner (omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, neurodegeneration, klinisk geriatrik). Äldre personer på äldreboende har en ökad risk för undernäring och försämrad fysisk funktion. Vår hypotes är att en enkel träning som uppresningar till stående "sit-to-stand" som genomförs flera gånger dagligen kombinerat med ett proteinrikt kosttillägg kan förbättra fysisk funktion och öka oberoendet i dagliga aktiviteter samt öka hälsorelaterad livskvalitet hos äldre personer på äldreboende i Stockholm (Huddinge kommun och Stockholms sjukhem). Studiestart oktober 2016.

 

 

 

 

 

Objektiv och subjektiv tuggförmåga

Är bihandledare i ett doktorandprojekt (tandläkare Per Stjernfeldt-Elgestad registrerad 2015-09-15) tillsammans med forskare i ACT. Vikten av god tuggförmåga ökar med stigande ålder. Förutom tuggförmågans betydelse för födointag och näringstillstånd har epidemiologiska studier också påvisat ett samband mellan kognitiv funktion och tandstatus. Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att få en förståelse för vilka faktorer som avgör en individs tuggförmåga. Detta för att kunna avgöra vilka åtgärder som bör prioriteras för att bevara eller förbättra tuggförmågan i syfte att positivt påverka nutritionsstatus och kognitiv förmåga.

Frailest

En ny samarbetsform mellan tandvård och primärvård skulle kunna innebära betydande samhällsekonomiska vinster och minskat lidande för de sköra äldre. I Sverige inträffar årligen cirka 19 000 höftfrakturer. En betydande del av höftfrakturer och övriga fragilitetsfrakturer (kota, handled, överarm och bäcken) skulle kunna förebyggas med fallförebyggande åtgärder till högriskgrupper. En gles trabekulering har visat sig korrelera till ökad frakturrisk. Fallfrakturer är en klinisk parameter som kopplas ihop med skörhet hos äldre och kan vara en riskmarkör för dold ohälsa. Möjligheten att göra en riskbedömning för skört åldrande i samband medtandvårdbesöket öppnar helt nya vägar för tidig diagnos och förebyggande behandling inom primärvården. I ett tvärprofessionellt projekt mellan två akademiska vårdcentraler med närliggande primärvårds rehab mottagningar (PVR), Karolinska institutet och Folktandvården Stockholms län AB (FTV) avser vi genomföra en prospektiv studie. Studien syftar till att klarlägga sambanden mellan olika riskfaktorer (dentala röntgenfynd och kliniska parametrar) som undersöks på FTV.

EQUAL-studien

ett doktorandprojekt där EQUAL-studien skall utgöra huvudparten. EQUAL är en prospektiv multicenterstudie (Tyskland, Nederländerna, England, Italien, Polen och Sverige) med syfte att undersöka hur symtom på uremi sammanfaller med olika mått på njurfunktion samt att undersöka bästa tidpunkten för dialysstart hos patienter >65 år med (Chronic kidney disease) CKD och eGFR ≤20 mL/min/1.73 som ej startat dialysbehandling. Är bihandledare till dietist och doktorand Karin Windahl, Danderyds sjukhus (registrerad 2015-10-27).

SWEBIS

Samarbetar med Sahlgrenska universitetet, Baxter Novum med att utveckla och implementera rutiner för kroppssammansättningsmetodik i klinik, för patienter med kronisk njursvikt. Gruppen har hittills genomfört 2 utbildningar för vårdpersonal på njurmedicinska kliniker (2014, 2016) och träffas regelbundet varje år för att följa den vetenskapliga kunskapsutvecklingen inom området samt för att planera utbildningar med klinisk förankring.

Publikationer, böcker

Medförfattare till ESPEN guidelines (European Society for Clinical Nutrition and metabolism) for nutrition in Dementia - ett samarbete med europeiska nutritionsforskare. Publicerades hösten 2015.

Är medförfattare till:

  • ”Alzheimers sjukdom”, 2013. Redaktör: Agneta Nordberg
  • "Stroke. Patienters, närståendes och vårdares perspektiv", 2012. Redaktör: Ann-Cathrin Jönsson
  • ”Geriatrisk nutrition” 2010. Reviderad upplaga planerad utgivning nov 2016
  • "Kost och Hälsa med inriktning mot primärvård", 2014. Redaktörer: Tommy Cederholm, Elisabet Rothenberg