Skip to main content

Venösa bensår och posttrombotiskt syndrom, från kroniskt till botbart?

Projektledare Lena Blomgren

Forskare

Lena Blomgren

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: lena.blomgren@ki.se

Medlem i projektet

Anknuten

Helen Sinabulya

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: helen.sinabulya@ki.se

Projektet arbetar med den stora, hittills lågprioriterade, patientgruppen med gångsvårigheter eller svårläkta bensår till följd av varicer eller posttrombotiskt syndrom (PTS). Nya behandlingsmetoder har kommit, t.ex. endovenös laserbehandling av varicer (EVL) och stentning vid PTS. Det är dock fortfarande oklart vilka patienter som har mest nytta av dessa behandlingar, och hur de ska utredas bäst inför behandling. Nya versioner av magnetkameraundersökning (MR) har börjat användas, och de kan kombineras med funktionella undersökningar som pletysmografi. Man vet inte varför vissa patienter med varicer respektive PTS utvecklar bensår och inte alla. Tidigare studier har indicerat rubbningar i koagulation och aktivering av vita blodkroppar.

Projektbeskrivning

En forskningsgrupp har byggts upp där vi studerar riskfaktorer för bensår, prioritering av resurser, patientselektion, optimal utredning inför varicerbehandling och inför stentning av djupa vener, samt långtidsresultat efter dessa behandlingar.

Grundhypotesen i projektet är att majoriteten av patienter med svårläkta bensår kan bli permanent sårfria och att patienter med gångsvårigheter pga. PTS kan bli väsentligt förbättrade. Detta kan ske genom modern kärlkirurgisk behandling. Ytterligare en hypotes är att om riskfaktorer för bensår identifieras kan dessa förebyggas med aktiv intervention.

I de olika delprojekten studeras:

  • Reproducerbarhet av CEAP-klassifikationen och SLL:s riktlinjer vid bedömning av olika grader av venös insufficiens.
  • Långtidsresultat efter EVL av varicer avseende läkning av bensår och riskfaktorer för recidiv.
  • Värdet av MR och pletysmografi inför stentning pga. PTS.
  • Långtidsresultat efter stentning pga. PTS.
  • Nivåer av olika markörer för koagulation och aktivering av vita blodkroppar vid olika grad av venös insuffiens. Samarbete med liknande studie avseende patienter med arteriella aneurysm (Joy Roy).
  • Förekomst av arteriell och venös insufficiens bland patienter med ben- och fotsår i Uganda.

Betydelse

Om rätt patient opereras för varicer eller stentas vid PTS så medför detta att fler patienter förbättrar sin gångförmåga, färre utvecklar bensår, fler med bensår får varaktig läkning och därmed kan dessa patienters lidande och samhällets vårdkostnader minska. Om kärlsjukdom är en vanlig orsak till bensår i Uganda bör mer resurser anslås till utbildning av lokal sjukvårdspersonal avseende dessa sjukdomar.