Skip to main content

Forskningsområde njurmedicin vid KI DS

Inom njurmedicin forskar vi inom olika områden som presenteras nedan. Ansvariga för forskningsområdet är professor Stefan Jacobson och med Dr. Överläkare Sigrid Lundberg.

Missing ALT text.

Patogenes, progress och komplikationer vid kronisk njursjukdom

Forskargruppen har varit aktiv under över 20 år med nätverk på Danderyds Sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset, Centrum för Molekylär Medicin (CMM), Cancer Centrum Karolinska (CCK), Enheten för epidemiologi och biostatistik (MEB), SciLifeLab och CLINTEC, KI.

Därutöver pågår nationella och internationella forskningssamarbeten. De kliniska verksamhetsområden som vi samarbetar med är klinisk immunologi, kardiologi, endokrinologi, reumatologi, tumörbiologi och sedan 2017 även gastromedicin och gastrokirurgi.

Fokus ligger på ökade kunskap om mekanismer som är involverade i uppkomst och progress av kronisk njursjukdom, njursjuka patienters ökade risk för hjärt-kärlsjukdom och risken för allvarliga infektioner, relaterad till en störd leukocytfunktion, hos patienter med grav njursvikt. Särskilt intresse ägnas åt sjukdomen IgA nefrit, den vanligaste formen av kronisk glomerulonefrit.

Exempel på pågående projekt

Leukocytfunktion vid njursvikt

Vi har i nära samarbete med Avdelningen för klinisk immunologi vid Karolinska universitetssjukhuset utfört en rad kliniska och experimentella studier av leukocytfunktion vid njursvikt och dialys.

Utöver analys av lösliga faktorer i blod har vi studerat leukocyters transmigration in vivo till inducerade inflammatoriska foci och också med avancerad genteknologisk metodik i detalj studerat olika intracellulära aktiveringsvägar med så kallad gene-pathway, rt-pcr, Western-blot och microRNA samt cellanalyser med flödescytometri.

Vi har inlett samarbete med Science for Life Laboratory för specifika studier av proteinprofiler vid njursvikt och basofila cellers funktion på encellsnivå för att få en ökad förståelse för njursjuka patienters kroniska inflammatoriska tillstånd och ökade infektionskänslighet.

Progress av kronisk njursvikt

I samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, Avdelningen för klinisk immunologi och Njurmedicinska kliniken samt Science for Life Laboratory studeras nya proteinprofiler, lösliga och genetiska faktorers inverkan på risken för progress av njurfunktionsnedsättning i olika patientgrupper.

Dels de med känd hjärt- och kärlsjukdom, dels de med känd immunologisk njursjukdom, som till exempel glomerulonefrit, och dels hos patienter som genomgår behandling för att förhindra fortsatt utveckling av njursvikt eller dess komplikationer, med till exempel statiner och vitamin D-analoger.

IgA nefrit och annan form av glomerulonefrit

Forskargruppen har sedan många år studerat patogenes och sjukdomsprogress vid IgA-nefrit och har samlat in en av Europas största patientkohorter.

Flera internationella samarbeten har etablerats i så väl Europa som i USA. I nära samarbete med Njurmedicin, Reumatologen Njurpatologen och forskningslaboratoriet CMM vid Karolinska universitetssjukhuset har vi sedan 1990-talet skapat en biobank med blod, urin- och vävnadsprover från alla patienter som genomgått njurbiopsi, med olika bakomliggande diagnoser.

Vi deltar i forskning kring SLE och andra former av glomerulonefriter och har aktivt deltagit i skapandet av ett nationellt njurbiopsiregister som del av det etablerade svenska Njurregister SNR.

Gruppen samarbetar med nefrologer på Barnkliniken i Örebro och har nyligen inlett ett forskningssamarbete på Danderyds sjukhus för att studera samband mellan tarmflora, tarmmukosa-barriärfunktionen och kronisk njursjukdom (Muco-Immuno-Renal-projektet, MIR).

Det kardiorenala syndromet

Njurmedicinska kliniken vid Danderyds sjukhus har ett etablerat forskningssamarbete med Hjärt-klinikerna vid Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset kring patienter med hjärtinfarkt eller akuta coronara syndrom och olika grader av njursvikt.

En biobank som i huvudsak består av patienter från Danderyds sjukhus har etablerats och i samarbete med SWEDEHEART har stora datamaterial undersökts och resultaten har publicerats i välrenommerade internationella tidskrifter.

Inom detta område är flera doktorander registrerade bl a kring effekter av D-vitaminbehandling och hemostas vid kardiorenala tillstånd. Tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset genomförs studier av patienter med diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Vård i livets slutskede

I detta projekt utvärderas en intervention för att initiera samtal om vårdens inriktning och innehåll inför livets slut med patienter i kronisk hemodialys och deras närstående.

Vi genomför en kvantitativ utvärdering av ett instrument baserat på ”the Surprise question” i kombination med kliniska och patientrapporterade utfallsmått som ett prognostiskt instrument avseende tid till död för patienter i hemodialys.

Dessutom studeras personalens erfarenheter av och attityder till hindrande respektive underlättande faktorer för att initiera samtal om vårdens inriktning och innehåll inför livets slut.

Ansvarig för forskningen

Stefan Jacobson

Professor/överläkare

Medverkande i forskningen

Professor Stefan Jacobson stefan.jacobson@sll.se

Med dr, överläkare Sigrid Lundberg sigrid.lundberg@sll.se

Professor Joachim Lundahl joachim.lundahl@sll.se Avdelningen för klinisk immunologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Med Dr. Ali Moshfegh ali.moshfegh@ki.se CancerCentrum Karolinska

Docent Iva Gunnarsson iva.gunnarsson@sll.se Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Docent Jonas Spaak jonas.spaak@sll.se Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus

Docent Tomas Jernberg tomas.jernberg@sll.se Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus

Professor Thomas Kahan thomas.kahan@sll.se Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus

Med dr, Universitetslektor Pia Lundman pia.lundman@sll.se Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus

Docent Håkan Wallén hakan.wallen@sll.se Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus,

Med Dr Ladan Mansouri ladan.mansouri@ki.se Avd för klinisk immunologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Doktorand Senka Sendic senka.sendic@sll.se Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus

Doktorand Josefin Mörtberg josefin.mortberg@sll.se Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus

Leg sjuksköterska Jeanette Wallin jeanette.wallin@sll.se Njurmedicinska kliniken, Danderyds sjukhus

Doktorand Emelie Westergren emelie.westergren@sll.se Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Med Dr Kristina Lundwall, kristina.lundwall@sll.se Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus

Doktorand Masih Khedri ,masih.khedri@ki.se Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus,

Docent Michael Eberhardsson michael.eberhardsson@sll.se Gastromedicin, Danderyds sjukhus

Med Dr Ulf O.Gustafsson ulf.o.gustafsson@sll.se Kirurg- och Urologklinik, Danderyds sjukhus

Med Dr Anna Löf Granström anna.lof.granstrom@sll.se Kirurg- och Urologkliniken, Danderyds sjukhu

Utvalda publikationer

Altered basophil function in patients with chronic kidney disease on hemodialysis
.
Aljadi Z, Nopp A, Winqvist O, Russom A, Hylander B, Jacobson SH, et al
Clin. Nephrol. 2017 Aug;88(8):86-96

Vitamin D receptor activation reduces inflammatory cytokines and plasma MicroRNAs in moderate chronic kidney disease - a randomized trial.
Mansouri L, Lundwall K, Moshfegh A, Jacobson SH, Lundahl J, Spaak J
BMC Nephrol 2017 May;18(1):161

Hemodialysis Patients Display a Declined Proportion of Th2 and Regulatory T Cells in Parallel with a High Interferon-γ Profile.
Mansouri L, Nopp A, Jacobson SH, Hylander B, Lundahl J
Nephron 2017 ;136(3):254-260

Early Changes in Monocyte Adhesion Molecule Expression and Tumor Necrosis Factor-α Levels in Chronic Kidney Disease - A 5-Year Prospective Study.
Wallquist C, Mansouri L, Norrbäck M, Hylander B, Jacobson SH, Lundahl J
Am. J. Nephrol. 2016 ;44(4):268-275

Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers in Myocardial Infarction Patients With Renal Dysfunction.
Evans M, Carrero JJ, Szummer K, Åkerblom A, Edfors R, Spaak J, et al
J. Am. Coll. Cardiol. 2016 Apr;67(14):1687-97

Increased fibrin formation and impaired fibrinolytic capacity in severe chronic kidney disease.
Mörtberg J, Blombäck M, Wallén Å, He S, Jacobson SH, Spaak J
Blood Coagul. Fibrinolysis 2016 Jun;27(4):401-7

Paricalcitol, Microvascular and Endothelial Function in Non-Diabetic Chronic Kidney Disease: A Randomized Trial.
Lundwall K, Jörneskog G, Jacobson SH, Spaak J
Am. J. Nephrol. 2015 ;42(4):265-73

Effects of lipid-lowering treatment on circulating microparticles in patients with diabetes mellitus and chronic kidney disease.
Almquist T, Mobarrez F, Jacobson SH, Wallén H, Hjemdahl P
Nephrol. Dial. Transplant. 2016 06;31(6):944-52

Association between the use of fondaparinux vs low-molecular-weight heparin and clinical outcomes in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction.
Szummer K, Oldgren J, Lindhagen L, Carrero JJ, Evans M, Spaak J, et al
JAMA 2015 Feb;313(7):707-16

FGF23, albuminuria, and disease progression in patients with chronic IgA nephropathy.
Lundberg S, Qureshi AR, Olivecrona S, Gunnarsson I, Jacobson SH, Larsson TE
Clin J Am Soc Nephrol 2012 May;7(5):727-34

Validation of the Oxford classification of IgA nephropathy in cohorts with different presentations and treatments.
Coppo R, Troyanov S, Bellur S, Cattran D, Cook HT, Feehally J, et al
Kidney Int. 2014 Oct;86(4):828-36

Clinical validation of immunoglobulin A nephropathy diagnosis in Swedish biopsy registers.
Jarrick S, Lundberg S, Welander A, Fored CM, Ludvigsson JF
Clin Epidemiol 2017 ;9():67-73