Skip to main content

Rörelse, gång och funktion - forskningsprojekt

Funktion ur ett biomekaniskt perspektiv

Fokus i studierna är att utveckla, validera och tillämpa metoder att utvärdera funktion utifrån ett biomekaniskt perspektiv. Effekter på funktionsnivå samt patientens egna uppfattning om sin livskvalitet och funktion tas tillvara genom olika frågeformulär där även utveckling av frågeformulär för barn tas fram.

Pågående projekt:

Gångindex (Gait Deviation Index, GDI)

Anpassa och validera gångindex (GDI) för barn och vuxna med problem i rörelseorganen med fokus på inflammatoriska ledsjukdomar och artros.

Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Den medicinska behandlingen av inflammatoriska sjukdomar fokuserar på att minska den inflammatoriska aktiviteten, symtom, begränsa leddestruktionen och funktionsnedsättning samt att öka hälsorelaterad livskvalitet. Projekten fokuserar på att utvärdera ledinjektioner med 3D-rörelseanalys, smärta och funktion

Traumatiska knäskador hos barn

Beskriva sambandet mellan faktorer såsom kön, höft-, knä- fotkinematik och kinetik, Q-vinkel, hypermobilitet, muskelstyrka i nedre extremiteter, och påverkan på behandlingsresultatet hos barn med traumatisk knäskada.

Funktionellt index

Utveckla ett testbatteri för att objektivt utvärdera funktion inklusive gång hos personer med höft- och knäledsartros. Objektiv utvärdering har stor betydelse eftersom en person med höga krav på funktion kan komma att skatta sig lågt på frågeformulär och vice versa.

Kontakt: Eva Weidenhielm Broström, Docent, leg sjukgymnast

Rörelse- och gångfunktion hos barn med motorisk funktionsnedsättning

Projekten omfattar studerandet av påverkande faktorer på människans rörelse. I olika studier undersöks motorisk funktion hos barn med funktionsnedsättning under följande frågeställningar:

Artrogryphosis multiplex congenita (AMC)

I gruppen Artrogryphosis multiplex congenita (AMC) undersöker vi gångmönstret hos olika typer av AMC samt hur energikrävande det är för barnen och ungdomarna med AMC att gå. Vi studerar även hälsorelaterad livskvalitet och hälsostatus och hur tillfredsställda patienter med AMC är med sina ortoser.

Cerebral pares

Hos barn med CP undersöker vi frågan om störning i perception med avseende på motoriken. Det övergripande målet med vår forskning är att bidra till tolkning av begreppet perception i den nu gällande definitionen av CP och att hitta indikatorer för diagnosticering av barn vars rörelseproblem väsentligen beror på störning i den spatiala perceptionen från barn med CP som har huvudsakligen problem med motoriken som t.ex. svårigheter med viljemässiga rörelser, balanskontroll eller spasticitet.

Myelomeningocele (MMC)

Hos barn med Myelomeningocele (MMC) undersöker vi vilka faktorer som påverkar gångförmågan förutom den neurologiska skadenivån och hur hälsorelaterad livskvalitet uppfattas i förhållande till förflyttningsförmågan. Olika ortostyper jämförs och deras effektivitet för gången studeras.

Kontakt: Åsa Bartonek, Docent, leg sjukgymnast

Se även:

  • Norrlin S. Bartonek Å. Myelomeningocele. Sjukgymnastik för barn och ungdomar. Red. Beckung m.fl. Studentlitteratur, Lund 2002 (uppdaterad 2011)
  • Bartonek Å, Eriksson M. Ortoser för barn och ungdom. Studentlitteratur 2005.

Målfokuserad och aktivitetsinriktad träning för barn med cerebral pares

Forskningens övergripande mål är att med ICF-CY som ramverk belysa effekterna av målfokuserad träning i vardagsmiljö hos barn med CP.

Specifika frågor är om träningen kan tillföra fördelaktiga vinster i jämförelse med aktivitets-fokuserad träning, samt vilken långsiktigt betydelse träningen har för grovmotorisk kapacitet och måluppfyllelse. Vidare studeras förhållanden mellan individuella mål och standardiserade mätinstrument.

  • Utvärdering av långtidseffekter efter selektiv dorsal rhizotomi hos barn med CP. Utvärderingar sker efter tio år och efter 15 år. Utvärderingar sker inom ICF bägge domäner Kroppsfunktioner/strukturer och inom Aktivitet och Delaktighet.
  • Långtidsuppföljning av barn med CP som erhållit behandling med botulinumtoxin, träning och ortoser. Utvärderingar sker inom ICF bägge domäner Kroppsfunktioner/strukturer och inom Aktivitet och Delaktighet
  • Osteogenesis imperfecta (OI): Utvärdering av bisphosphonatbehandling hos barn med OI. Utvärderingar sker inom ICF bägge domäner Kroppsfunktioner/strukturer och inom Aktivitet och Delaktighet

Kontakt:Kristina Löwing, Med dr, leg sjukgymnast

Biomekanik och människans rörelser

Projekten inom rörelse-biomekanik är tvärvetenskapliga, med samarbete mellan Karolinska Institutet och Avdelningen för Mekanik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Projekten tillämpar insamlad rörelseanalysdata till datoriserade biomekaniska modeller och simuleringar.

Personspecifika biomekaniska modeller

Biomekaniska modeller som ofta används inom klinisk praktik och forskning är nästan alltid s.k. generiska skalbara modeller, d.v.s. har tagits fram för friska, vuxna människor. Dock tillämpas de mycket ofta på patientgrupper vars anatomi kan förväntas avvika från de friskas. Konsekvensen blir minskad precision och reliabilitet för den studerade gruppen, vilket begränsar användningsområdet radikalt. Ett syfte med detta projekt är att utveckla modeller till att bli personspecifika, d.v.s. att ta hänsyn till en individs skelettdeformiteter, förändrade muskelarkitektur, avvikande rörelsemönster o.s.v. för att sedan bättre kunna tillämpas i kliniska sammanhang. Ett annat syfte är att beräkna en individs optimala ståposition och så småningom rörelsemönster utifrån dessa förutsättningar vad gäller styrka/svaghet, muskelkontraktioner m.m.

Dynamisk muskelfunktion

Musklers förmåga och potential att framkalla rörelse under gång påverkas av kroppsegmentens läge och acceleration, av storleken och orienteringen av golvreaktionskraften, samt av eventuella deformiteter eller felställningar. Syftet är att utvärdera vilken rörelse som kan framkallas av enskilda muskler i nedre extremiteterna steg för steg under gångcykeln hos personer med funktionsnedsättningar.

Kontakt: Elena Gutierrez-Farevik, Med dr, civilingenjör

Kontaktperson: Eva Weidenhielm Broström, Med Dr, docent, Sjukgymnast, Gruppledare