Skip to main content

SHEEP

SHEEP (Stockholm Heart Epidemiology Program) är en befolkningsbaserad fall-kontrollstudie av riskfaktorer för förstagångs hjärtinfarkt.

Material och metoder

Fall och kontroller identifierades under 1992-94 bland alla som bodde i Stockholms län, var svenska medborgare i åldrarna 45-70 år och som inte tidigare hade haft hjärtinfarkt, sammanlagt 2246 fall - 1485 manliga och 761 kvinnliga. Av fallen hade 1643 överlevt och 603 avlidit. En kontroll per fall valdes slumpmässigt ur befolkningen men med överensstämmelse för kön, ålder och geografiskt område.

Fallen rekryterades via länets akutsjukhus, via slutenvårdsregistret och via dödsbevis från Statistiska centralbyrån. Kontrollerna valdes ur befolkningsregistret vid Stockholms läns landsting.

Information om exponering för olika riskfaktorer samlades in genom enkäter och telefonintervjuer. För avlidna fall besvarades enkäten av en nära anhörig. Det gjordes också hälsokontroller. De kvinnliga fallen besvarade också en enkät om hormonell exponering.

Svarsfrekvensen bland fallen var 80 % och bland kontrollerna 73 %. SHEEP har använts för att studera riskfaktorer för hjärtinfarkt i en mängd olika projekt, avslutade och pågående.

Kontakt

Professor, senior

Anders Ahlbom

Enhet: Epidemiologi
E-post: Anders.Ahlbom@ki.se