Skip to main content

Projekt: Mobbning inom akademi och industri

Bakgrund

Mobbning på arbetsplatsen är ett allvarligt problem som förekommer över hela världen. 1993 var Sverige det första landet i världen att införa en anti-mobbning lag. Mer forskning inom det här området efterfrågas för att kunna utveckla effektiva interventioner för både förebyggande men också åtgärder mot mobbning.

Studier som har genomförts av forskargruppen visar att individuella och organisatoriska faktorer som t.ex. brist på stöd från medarbetare, rollkonflikt, att inte ha råd att vara sjukskriven, medarbetarnas negativa attityd till sjukskrivning, hög preferens för utmaning och konkurrens predicerar risken för att bli mobbad. Känslomässiga krav samt att få en sämre position på arbetsplatsen visade sig att predicera risken att bli utsatt för hot om våld eller våld på arbetsplatsen som i sin tur predicerade dålig självskattad hälsa, hög konsumtion av lugnande medel hos kvinnor samt dålig sömn på grund av jobbet och missnöje med livet hos män.

Material och metod

Det övergripande syftet med denna studie är att studera individuella, strukturella samt organisatoriska riskfaktorer som förklarar mobbning vid akademiska arbetsmiljöer samt att jämföra mobbing inom akademin med industrimiljöer samt att vidareutveckla en intervention för prevention av arbetsplatsmobbing och hur den kan implementeras på arbetsplatser. Studiematerialet bygger på data inhämtat från AHA-studiens databas med frågor om den psykosociala arbetsmiljön vid akademiska miljöer och industrier. Datainsamlingen genomfördes 2007 (nr = 4700), 2009 (nr = 4600) och 2011 (nr = 4700). Inom ramen för studien, ska vi jämföra fyra stora industriorganisationer med akademimaterialet.

Resultaten av föreliggande studie förväntas bidra till att öka kunskapen om mobbing som fenomen och orsakerna bakom detta samt att ge riktlinjer för att aktivt arbeta mot mobbning i akademiska arbetsmiljöer samt inom industrin.

Finansiering

AFA Försäkring

Kontakt

Docent

Christina Björklund

Telefon: 08-524 852 63
Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
E-post: Christina.Bjorklund@ki.se

Läs intervju på suntliv.nu med Christina Björklund angående studien