Skip to main content

CATSS

CATSS Barn- och Ungdomsstudien i Sverige

Målet med studien

Målet med studien är att undersöka hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar hälsa och beteende hos barn och tonåringar.

Syftet med detta är att få en bättre förståelse av varför vissa människor får sjukdomar medan andra är friska. Genom jämförelsen av en- och tvåäggstvillingar kan vi få reda på den relativa betydelsen av arv och miljö för våra vanligaste sjukdomar.

De ärftliga faktorerna utgörs av de gemensamma gener som medlemmar i samma familj har. De miljökomponenter som vi studerar hos barn utgörs av familjemiljön, vilken i hög grad är lika för barn inom samma familj; syskon får likartad uppfostran, de får i stor utsträckning samma slags mat osv. I den här studien studerar vi främst egenskaper som har mer eller mindre genetisk bakgrund, men till övervägande del är miljöfaktorer av minst lika stor betydelse som de ärftliga faktorerna.

Enäggstvillingar är genetiskt sett helt lika, det vill säga att de har identiska arvsanlag. Tvåäggstvillingar delar i genomsnitt hälften av anlagen, precis som vanliga syskon. Genom att jämföra en- och tvåäggstvillingar försöker man uppskatta arvsanlagens inverkan på olika sjukdomar och beteenden. Om enäggstvillingar visar sig vara mer lika än tvåäggstvillingar när det gäller en viss egenskap, tyder detta på att arvet här är en viktig komponent. Det är alltså nödvändigt att både enäggs- och tvåäggstvillingar ingår i undersökningen.

Urvalet

Den första undersökningen görs då tvillingarna fyller nio år och därefter sker två uppföljningar, vid 15 och 18 år. I första studien inbjuds föräldrarna till alla nioåriga tvillingar som att delta i en telefonintervju rörande sina tvillingars hälsa och uppförande. Intervjun fångar upp flera olika hälsoproblem (t.ex. astma, allergier, diabetes) och beteendeproblem (t.ex. uppmärksamhet och social interaktion). De tvillingar som deltar i undersökningen erbjuds att göra ett salivprov för att bestämma om de är enäggs- eller tvåäggstvillingar. En del familjer följs upp med ytterligare frågeformulär.

Uppföljningar

CATSS 15

Detta är en uppföljning av studien CATSS9 där föräldrar till nioåriga tvillingar intervjuas för att undersöka hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar hälsa och beteende hos barn. Nu är vi intresserade av att veta hur dessa faktorer påverkar förändringar i hälsa och beteende vid övergången från barndom till tonårsperiod och bjuder därför in både tvillingar och deras föräldrar att svara på en webbenkät. Studien startade 2009 och i dagsläget ingår omkring 4000 tvillingar och deras föräldrar i studien.

CATSS 18

Detta är en uppföljning av de två tidigare CATSS-studierna vid 9 och 15-års ålder där vi undersöker hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar hälsa och beteende hos barn och tonåringar. Nu är vi intresserade av att veta hur dessa faktorer påverkar förändringar i hälsa och beteende vid övergången från barndom till tonårsperiod och vidare upp i vuxenålder. Studien startade i början av 2011 och både tvillingar och föräldrar bjuds in att vara med. Svaren samlas in via en webbenkät. Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Göteborgs universitet.