Skip to main content

Affektiva tillstånd

Den övergripande målsättningen för programområdet Affektiva tillstånd är att knyta samman affektiva forskare för att möjliggöra större, länsövergripande projekt.

Vad gör programområdet Affektiva tillstånd?

Affektiva tillstånd arbetar för att förenkla klinisk forskning i utredning och uppföljning av affektiva sjukdomar. Kvalitetsregister är ett exempel på ett sådant sätt att samla strukturerad klinisk information, och vi arbetar med att utveckla och öka användningen av kvalitetsregistret för bipolära syndrom.

Affektiva tillstånd bedriver också S:t Göranprojektet (SP) som är en "prospektiv longitudinell studie". Det innebär att projektet följer samma personer under många års tid. De uppgifter som samlas in används för att studera sjukdomsförloppet och för att försöka identifiera faktorer som kan förutse behandlingsutfall och prognos.

Projektets fokus är att öka kunskapen om bipolär sjukdom, uppmärksamhetsstörningar (ADD/ADHD) och psykossjukdomar. Kombinationen av blodprovanalyser, hjärnavbildning, neurokemiska undersökningar och kognitiva tester utförda under rehabiliteringsprocessen i SP har bidragit till ökad kunskap om dessa tillstånd. På lång sikt är målsättningen att kunna erbjuda patienter mer individuellt anpassade behandlingar med bästa effekt till priset av minsta möjliga biverkningar.

Idag rekryteras SPs patienter vid Affektivt centrum och ADHD-mottagningen vid Norra Stockholms psykiatri och vid Bipolärmottagningen i Göteborg.