Tal- och språkstörningar - fakta

Språkstörningar kännetecknas av svårigheter att formulera sig och förstå ord, meningar och texter och även att använda språket i olika samtalssituationer. En språkstörning kan drabba förmågan att använda språket i tal och skrift eller att det blir svårt att förstå vad andra säger eller att läsa.

Att tala är det effektivaste sättet att uttrycka sig språkligt. Talstörning innebär att man inte kan eller har svårt att tala, producera själva språkljudet eller samordna språkljud till ord. Talstörning innebär att uttalet eller talflytet inte fungerar normalt. Störningen kan påverka tydligheten och göra talet svårförståeligt.

Tal- och språkstörningar kan indelas i medfödda/utvecklingsrelaterade eller förvärvade.

Medfödda och utvecklingsrelaterade tal- och språkproblem kan vara relaterade till kända tillstånd som cerebral pares och neuropsykiatriska funktionshinder, orsakas av fysiska eller motoriska skador eller missbildningar eller förekomma isolerat. 

Förvärvade tal- och språkstörningar hos vuxna orsakas ofta av stroke, traumatisk hjärnskada eller neurodegenerativa sjukdomar, t ex Parkinsons sjukdom och Altzheimers sjukdom.

Tal- och språkstörning hos barn

En utvecklingsrelaterad tal- och språkstörning innebär att barnet inte utvecklar språket som förväntat. Barnen utvecklar inte tal eller börjar tala senare och språket utvecklas långsammare jämfört med jämnåriga. Språkstörning kan förekomma som enda svårighet eller ingå i andra tillstånd. Dyslexi är lässvårigheter utan annan funktionsnedsättning och är vanligt hos personer som haft en språkstörning som barn.

Tal- och språkstörning hos vuxna

Efter stroke drabbas ofta förmågan att förstå och att använda språk. Det är olika former av afasi. Det är också, liksom vid neurologisk sjukdom, vanligt att rörligheten begränsas i talorganet, att man inte kan kontrollera rösten eller talhastigheten eller tappar förmågan att planera talet, så att man inte ”hittar” ljudet eller säger fel. Kommunikationsstörningar följer i stort sett alltid av demens.

Svårt att vara delaktig

Kommunikationssvårigheter på grund av tal- och språkstörning får ofta stora konsekvenser för dem som drabbas och deras anhöriga. Det kan vara svårt att umgås och delta i aktiviteter tillsammans med andra eller att vara yrkesverksam. Det kan också vara svårt att förstå information och att förmedla vad man vill.

Logopeder visar hur svårigheterna kan underlättas

Man kan underlätta för personer med dessa svårigheter genom att använda ett förenklat språk, bildstöd, hemsidor med både talad och skriftlig, enkel information. Sådant stöd borde vara självklart i den offentliga sektorn för att underlätta för personer som har tal- eller språkstörning förmåga att ta till sig och ge information, inte minst inom vården. Logopeder har rätt kompetens för att avgöra vilka förmågor som bör stöttas och på vilken språklig nivå.

 

BARN: 
Tal- och språkstörning drabbar fler än 200 000 barn i Sverige

Språkstörning drabbar omkring 6 % av barn i förskoleåldern vilket innebär att ca 60 000 barn i förskole- och tidig skolålder beräknas ha språkstörning. Svår språkstörning förekommer hos ca 15 000 barn.

Hörselnedsättning drabbar ungefär 200 barn om året varav ca 60 procent får problem med tal- och språkutvecklingen, dvs totalt ca 1400 barn i olika åldrar.

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi drabbar mellan 5-8 % vilket innebär drygt 100 000 barn i grundskolan.

Stamning förekommer hos omkring 20 000 barn.

Svår talstörning förekommer hos omkring 15 000 barn. Av dem beräknas:

  • cirka 2 000 tros ha varianter av apraxi, så att de inte viljemässigt kan producera tal på grund av skador som påverkar planeringen av tal
  • cirka 10 000 har sluddrigt tal och nasalt tal på grund av traumatisk hjärnskada eller nedsatt rörlighet i talorganen.
  • cerebral pares (CP) – drabbar ca 200 barn om året. Av dem utveckal 1/3 inte alls tal, medan 1/5 får en talstörning (totalt ca 1000 barn i olika åldrar).
  • läpp-, käk-och gomspalt – omkring 200 barn om året föds med spalt. Av dem har 2/3 en gom som inte vuxit ihop under fosterstadiet (kluven gom), vilket ger störst risk för svårigheter med talet. Ungefär 50 % får problem med tal- och språkutvecklingen, dvs totalt ca 1100 barn i olika åldrar.

VUXNA – tal- språk- och kommunikationsstörning drabbar åtminstone 400 000

Neurologiska skador i hjärnan vid stroke, Parkinsons sjukdom och multipel skleros (MS) är de vanligaste orsakerna, jämte demenssjukdom, läs- och skrivsvårigheter samt stamning.

  • Stroke drabbar 30 000 människor per år. Hälften får otydligt tal och minst 12 000 får språksvårigheter (afasi). Det innebär en uppskattad förekomst på ca 65 000 personer samt ytterligare knappt 40 000 med problem att kommunicera i det akuta skedet.
  • MS, mellan 17-18 000 personer beräknas leva med sjukdomen och hälften får talstörningar när sjukdomen förvärras.
  • Parkinsons sjukdom, omkring 17 000 personer beräknas ha sjukdomen och 70-90 procent drabbas av talstörning.
  • Demenssjukdomar – minst 100 000 med demenssjukdom har nedsatt kommunikations-förmåga.
  • Läs- och skrivsvårigheter förekommer hos ca 150 000 personer i vuxen ålder.
  • Stamning förekommer hos ca 80 000 personer.
Logopedi