Skip to main content

Samverkansgrupp

Det centrala avtalet, Samverkan för utveckling, beskriver de utgångspunkter, syfte och inriktning som utgör grunden för KIs lokala samverkansavtal.

Samverkan är grunden i Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) utvecklingsarbete, såväl i vardagliga frågor som i den långsiktiga utvecklingen. Syftet är att skapa förutsättningar för ett arbetsklimat som kännetecknas av öppenhet, delaktighet och effektivitet. Detta uppnås genom ett reellt medinflytande för medarbetarna.

Samverkan innebär att ledning och medarbetare har en helhetssyn där medinflytande, personalpolitik, arbetsmiljö och jämställdhetsaspekter integreras i verksamhetsfrågorna.

Samverkan sker genom samråd där information, dialog och diskussion förekommer i ett tidigt skede inför alla beslut i CLINTECs samverkansgrupp. Detta förutsätter en positiv medverkan från ledning och personalorganisationer.

Genom ökad delaktighet för medarbetarna och genom tillvaratagande av kunskap och kompetens, skapas möjligheter att utveckla CLINTECs verksamhet på ett sätt som kommer både arbetsgivaren och medarbetarna till del.

Samverkan skall ske i de frågor som omfattas av informations- och förhandlingsskyldigheten enligt MBL och ersätter därmed arbetsgivarens skyldigheter enligt 11, 12 och 19 §§ MBL med de undantag som framgår av 5§ i detta avtal.

Protokoll

Samverkansgruppens medlemmar

Samverkansgruppens medlemmar
Prefekt Mats Blennow mats.blennow@ki.se
Adm chef Pille Ann Härmat pilleann.harmat@ki.se
SACO (stf fr LABMED) Emelie Hultin emelie.hultin@ki.se
OFR
Personalansvarig Annamaj Stolt annamaj.stolt@ki.se