Skip to main content

Organisation

CLINTECs huvudsakliga verksamhet är utbildning, forskning, utveckling och forskarutbildning, dock i varierande grad på de olika enheterna. Vissa enheter har nästan enbart utbildning, medan det kan vara det motsatta fallet på en annan enhet.

Den gemensamma nämnaren för enheterna är att alla har en kliniska koppling och nära samverkan med en klinik på Karolinska Universitetssjukhuset. Inom CLINTEC finns hela människokroppen representerad, allt från barn till vuxen och från huvud (öron, näsa, hals, hörsel och tal) över medicinska njursjukdomar, kvinnosjukdomar till allmänkirurgi, ortopedi, transplantation, urologi samt bild- och funktionsmedicin, radiografi och anestesi samt intensivvård.

På samma sätt som rektor har delegerat en stor del av ansvaret till prefekterna, har prefekten vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) delegerat ansvaret vidare till cheferna på enheterna/sektion (14 st). Prefekten har stödfunktioner i form av ett kansli (prefektassistent, administrativ chef, ekonomiadministration och IT) och ett antal styrgrupper (ledningsgrupp, institutionsråd, arbetsmiljögrupp, utbildningskommitté, forskarutbildningskommitté och samverkansgrupp).

 

Mats Blennow

Prefekt

Pille Ann Härmat

Administrativ chef

Institutionsråd

Vid varje institution skall finnas ett institutionsråd som skall behandla frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande, att utgöra forum för dialog och prefektens förankring av sina beslut. En prefekt måste ta ställning till en rad frågor som berör olika grupperingar inom institutionen. Prefektens uppgift är att samråda med och förankra sina förslag hos dessa intressenter. Institutionsrådet utgör en sådan plattform där olika företrädare kan mötas.

Det är väsentligt att institutionsrådet har en allsidig sammansättning, varvid särskilt beaktas avvägningen mellan forskning och grundutbildning, jämställdhetsaspekten samt representation av teknisk/administrativ personal och studenter. Med detta avses att det är viktigt att sammansättningen i rådet balanseras så att olika ledamöters åsikter och arbetserfarenhet blir uppmärksammade och att deras talan blir hörd.

Medlemmar Funktion Enhet
Mats Blennow Prefekt
Garnesh Acharya Enhetschef Obstetrik / gynekologi
Lars Olaf Cardell Enhetschef Öron-, näs- och halssjukdomar
Bo-Göran Ericson Enhetschef Transplantationskirurgi
Li Felländer Tsai Enhetschef, studierektor FoU Ortopedi
Kent Fridell Enhetschef Radiografi
Lars Henningsohn Enhetschef Urologi
Birgitta Janerot Sjöberg Enhetschef Funktion och teknologi
Olav Rooyackers Enhetschef, stf. studierektor FoU Anestesi
Bengt Lindholm Sektionschef Baxter Novum
Anette Lohmander Enhetschef, stf. prefekt, GUA Logopedi
Björn Fischler Enhetschef Pediatrik
Magnus Nilsson Enhetschef, stf. prefekt, AMG Kirurgi
Åsa Skjönsberg Enhetschef Audionomi
Peter Stenvinkel Enhetschef Medicinska njursjukdomar
Torkel Brismar Enhetschef Radiologi
Pille Ann Härmat Adm. chef Kansli
Camilla Törnroos Redovisningschef Kansli
Annamaj Stolt Personalansvarig Kansli
Mikael Finder Doktorandrepresentant Pediatrik
Stefan Gabrielsson Doktorandrepresentant Radiologi
Karolina Kublickiene Forskarrepresentant Medicinska njursjukdomar
Fredrik Lanner Forskarrepresentant Obstetrik / gynekologi
Pauliina Damdimopoulou Likabehandlingsombud Obstetrik / gynekologi
Ewa Ellis Kemikalieombud Transplantation
Jessica EKberg TA-representant Radiografi

Administration

Varje enhet inom institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) leds av en professor/universitetslektor, som till sin hjälp har en administratör. 2/3-delar av CLINTECs administratörer är anställda på respektive enhet och har enhetschefen som sin närmaste chef.

Det administrativa arbetet på enheterna omfattar framför allt stöd till forskarna som är kopplade till enheten och utbildningsadministration inom både grundutbildningarna och uppdragsverksamhet, men även viss ekonomi, personal, forskarutbildning och administrativt arbete i övrigt.

Övriga delar av CLINTECs administrativa arbete utförs centralt. Det är framförallt den löpande redovisningen, ekonomisk uppföljning/analys, personalärenden, forskarutbildningsadministration samt IT- och webfrågor som hanteras centralt. Ansvarig för den samlade administrativa funktionen inom CLINTEC är den administrativa chefen.

Prefektkansliet omfattar totalt fem helårsarbetare inklusive administrativ chef. Det är en gemensam resurs, där det finns en samlad kompetens att tillgå på olika områden.

CLINTECs administratörer samlas regelbundet i "administratörsgruppen", i syfte att att diskutera och utbyta erfarenheter för att kunna hantera administrativa frågor på ett enhetligt sätt och enligt KIs intentioner.

Enhetschefer / Administratörer

Prefektkansli