Arbetsmiljöpolicy

Arbete och studier inom Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC ) skall ge arbetstillfredställelse, välbefinnande, gemenskap och personlig utveckling i en arbetsorganisation som är präglad av respekt för varandra. En bra arbetsmiljö med motiverade och ansvarstagande medarbetare är en förutsättning för en konkurrenskraftig verksamhet.

Chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljöfrågor som direkt påverkas av de beslut som de tar. Det ligger i CLINTECs intresse att så mycket som möjligt av det löpande arbetsmiljöarbetet sköts som en del av den löpande verksamheten.

Lag-, avtals-,och myndighetskrav inom arbetsmiljöområdet skall ses som absoluta minimikrav. Genom att systematiskt planera, genomföra och följa upp verksamheten skall dessa med god marginal uppfyllas.

CLINTEC skall ständigt följa upp utvecklingen inom arbetsmiljöområdet och sträva efter att arbets- och studiemiljöfrågorna på ett tidigt stadium beaktas i all planering. Målet ska vara att i så stor utsträckning som möjligt arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Inför beslut om nyinvesteringar, ny- eller ombyggnationer eller andra förändringar i verksamheten som påverkar arbetsmiljön ska riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan. Åtgärder ska vidtas så långt det är möjligt för att förebygga negativa effekter på arbetsmiljön.

En atmosfär av delaktighet skall råda hos både personal och studenter. CLINTEC strävar efter att ha en erkänt god arbetsmiljö.

Institution