Antagning och registrering

This page in English

Innan ansökan om antagning till forskarutbildning måste doktorandplatsen utlysas via Mynetwork. Utlysning ska ske under minst tre veckor. Kontakta institutionens forskarutbildningsadministratör för utlysning av doktorandplatsen. Ansökan om antagning till forskarutbildning lämnas till institutionens forskarutbildningsadministratör senast 2 veckor innan angivet datum för antagningsseminarium.

Datum för antagningsseminarier vårterminen 2017

Antagningsseminarium Sista inlämningsdag för ansökan
2 februari kl 13.00 19 januari kl 16.00
6 april kl 13.00 23 mars kl 16.00
1 juni kl 13.00 18 maj kl 16.00

Ansökan (EJ häftad!) ska innehålla:

Blanketter

  1. (*) Av KI tillstyrkt behörighet (Blankett 1)
  2. Ansökan om antagning (Blankett 2)
  3. Individuell studieplan inkl. bilagor (CV, etiska godkännanden, handledardokumentation - se nedan) (Blankett 3)
  4. Projektplan (max 5 A4-sidor) som skall innehålla bakgrund, frågeställningar/hypotes, material, metod, preliminära resultat, referenser samt den sökandes roll/arbetsinsats i projektet. Planen bör skrivas på engelska.
  5. Kopia av ID-kort, pass eller personbevis

(*) OBS! Blankett "Ansökan om behörighet" skickas till Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd enligt uppgift på blanketten i god tid innan ansökan om doktorandregistrering lämnas in till institutionen. Behörigheten måste således vara tillstyrkt och klar när beslutsblanketten bifogas ansökan till institutionen.

Kliniskt verksamma doktorander behöver även bifoga anställningsbevis från sin arbetsgivare.

Regler och allmän studieplan

Information om att studera på forskarnivå från studera.nu

Ansökan lämnas till Erika Rindsjö, forskarutbildningsadministratör på Institutionen för onkologi-patologi, tel 08-517 707 01, byggnad Z1:00.

Vi rekommenderar att den sökande tar personlig kontakt med Administratören för forskarutbildningen innan sista datum för ansökan för att försäkra att ansökan är komplett och uppfyller alla formalia samt för att Antagningsnämnden får en fingervisning om antal sökande.

Antagningsseminarium

Projektplanen presenteras på engelska vid Antagningsseminariet. Presentationen skall vara 10 minuter lång och efterföljs av en frågestund (på engelska). Inbjudan till mötet skickas till den sökande och handledaren senast en vecka innan aktuell mötesdag.

Ansökan behandlas

av Antagningsnämnden bakom slutna dörrar direkt efter presentationen. Nämndens beslut meddelas den sökande skriftligt via e-post.

Patologi