Uppföljning av vårdval husläkarverksamhet i Stockholms läns landsting

This page in English

Införandet av valfrihet för befolkningen att välja vårdcentral och införandet av fri etablering av vårdgivare inom primärvården har förändrat den traditionella svenska sjukvårdsmodellen. Forskargruppen har under ett antal år följt utvecklingen för Vårdval Stockholm – husläkarverksamheten, där frågor som utvecklingen av kostnader, produktivitet, kvalitet och jämlik vård har följts upp.  

Projektets syfte

Det övergripande syftet med projektet har varit att studera effekterna av Vårdvalsreformens införande med avseende på konsumtionsutveckling, produktivitet, patientnöjdhet, marknadsstruktur och fördelningsaspekter. Under projektets gång har även speciella frågeställningar om besöksmönster, nyetableringar, konkurrensförhållanden och listningsmönster studerats. 

Resultat i korthet

De huvudsakliga resultaten visar att under vårdvalsreformen har antalet besök ökat med en förbättrad tillgänglighet. Det är främst läkarbesöken som ökat och ökningen kan både förklaras av att fler personer gör ett besök och av att antalet besök per person har ökat. Samtidigt har kostnaderna för husläkarverksamheten varit relativt konstanta eller endast ökat marginellt, vilket inneburit en förbättrad produktivitet. Produktiviteten ökade mest under det första året med reformen. Produktivitetsökningen visar inget samband med försämrad patienttillfredställelse, vilken emellertid är relativt oförändrad. Den fria etableringen har inneburit ett tillskott av vårdgivare där nya privata enheter har etablerat sig samtidigt som det offentliga ägandet har minskat. Mångfalden och konkurrensen har ökat utan koncentration av ägandet. Nyetableringarna har ägt rum såväl i innerstaden som i flera ytterområden. För samtliga grupper har vårdutnyttjandet ökat utan att det har gått ut över någon annan grupp. De äldre har en större ökning av läkarbesök än yngre medan förändringarna mellan män och kvinnor är små. Skillnaderna i besök och resurstilldelning mellan olika socioekonomiska områden är relativt små. Resultaten visar att områden med låg medelinkomst ökat sitt vårdutnyttjande mest, men även fått en relativt mindre andel av resurserna. 

Fortsatt arbete

I det fortsatta arbetet kommer fokus att vara på de förändringar av Vårdvalsmodellen inom primärvården i Stockholm som införts under år 2016. Det gäller förändringen av ersättningssystemet med en ökad andel fast ersättning samt ett antal försöksverksamheter vid ett antal husläkarmottagningar. En granskning kommer även att ske av flödet av patienter mellan husläkarmottagningar, närakuter och sjukhusens akutmottagningar. Projektet rapporteras under år 2017. 

Rapporter och publikationer

Rehnberg C, Janlöv N, Khan J. (2009). Uppföljning av Vårdval Stockholm år 2008. Karolinska Institutets Folkhälsoakademi, rapport 2009:6, Stockholm.

Rehnberg C, Janlöv N, Khan J, Lundgren J. (2010). Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm – redovisning av de två första årens erfarenheter. Karolinska Institutets Folkhälsoakademi, rapport 2010:12, Stockholm.

Janlöv N, Rehnberg C. Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm – år 2010. Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2011:15

Rehnberg C & Svereus S (2012). Nyetablering och listning inom Vårdval husläkarverksamhet i Stockholms län. Karolinska Institutet/Stockholms läns landsting.

Dahlgren C, Brorsson H, Sveréus S, Goude F, Rehnberg C (2013). Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm. SLL/KI, Stockholm.

Rehnberg C, Dahlgren C, Goude F (2013). Vårdvalsmodeller i Sverige och internationellt. SLL/KI, Stockholm.

Dahlgren C, Brorsson H, Sveréus S, Rehnberg C (2013). Tillgänglighet och konsumtionsmönster inom Vårdval Stockholm. SLL/KI, Stockholm.

Dahlgren C, Brorsson H, Sveréus S, Rehnberg C (2013). Valfrihet, konkurrens och marknad inom Vårdval Stockholm. SLL/KI, Stockholm.

Sveréus S, Brorsson H, Dahlgren C, Rehnberg C (2013). Jämlikhet - Vårdval Stockholm. SLL/KI, Stockholm.

Dahlgren C, Bergfors S, Hagman M, Wehtje P, Rehnberg C (2014). Uppföljning av husläkarverksamheten i Vårdval Stockholm – 2013 års resultat. SLL/KI, Stockholm.

Kontaktperson

Professor

Clas Rehnberg

Telefon: 08-524 863 29
Enhet: MMC/Health Economics and Policy
E-post: Clas.Rehnberg@ki.se

Forskarstuderande

Cecilia Dahlgren

Enhet: MMC/Health Economics and Policy
E-post: cecilia.dahlgren@ki.se

AllmänmedicinHälso- och sjukvårdsorganisationHälsoekonomi