This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är doktorand vid Enheten för logopedi sedan 2014. Mitt avhandlingsarbete undersöker tal och språk hos förskole- och skolbarn med talmotoriska svårigheter, s.k. taldyspraxi.

Jag arbetar i klinisk verksamhet på Logopedmottagningen vid Skånes Universitetssjukhus. Det kliniska arbetet är framför allt inriktat mot bedömning och behandling av talstörning, inklusive taldyspraxi, och munmotoriska svårigheter hos barn och ungdomar. Förutom arbete på foniatrisk mottagning/logopedmottagning på Universitetssjukhus har jag klinisk erfarenhet av barn med tal- och språkstörning från arbete inom barnhälsovård, primärvård, kommunalt förskoleteam, språkförskola, privatpraktik och resursteam i skola utomlands.

Utbildning

Logopedexamen från Lunds universitet 1989

Magisterexamen från Lunds universitet 2010

Kontinuerlig fortbildning sedan dess, framför allt inom området språkstörning, oralmotorik och talmotorik

Forskningsbeskrivning

Forskningsprojektet syftar till att undersöka talmotorisk förmåga hos barn med talstörning (engelska: Speech Sound Disorder) och beskriva talkaraktäristika och symtom (talmarkörer) som är utmärkande för svenska barn. Talstörning kan ha språkliga och/eller motoriska orsaker och bedömning av den relativa fördelningen av olika talmarkörer är av stor betydelse för att kunna sätta in rätt behandling. Svårigheter med att viljemässigt planera och utföra de motoriska rörelser som krävs för tal och att styra talrörelserna till rätt plats och i rätt ordning benämns taldyspraxi (engelska: Childhood Apraxia of Speech; CAS). Prosodin, dvs. språkets rytm och melodi, är ofta drabbat. Detta ger ett avvikande och svårförståeligt tal, vilket negativt påverkar livskvaliteten, ibland långt upp i skolåldern.

Projektets delstudier

  • Dynamisk motorisk talbedömning (DYMTA) har utformats och är en svensk anpassning och utveckling av Dynamic Evaluation of Motor Speech Skills (DEMSS). Testet syftar till att särskilja motoriska svårigheter i talet från språkliga. Ett test för att kartlägga talmotorisk förmåga hos barn har saknats på svenska. Vid utredning av avvikande tal är det av vikt att jämföra resultaten med förmågan hos barn med typisk utveckling och en normering av DYMTA har utförts på 105 barn i åldrarna 3 – 8 år.
  • Dynamtisk bedömning och talkaraktäristika vid differentialdiagnostisering av misstänkt taldyspraxi. Femtioen barn i åldrarna 3 – 8 år som konsekutivt remitterats till Logopedmottagning för bedömning av misstänkt taldyspraxi deltar.
  • Språkförmåga hos barn med talstörning och misstänkt taldyspraxi. Samtliga deltagare från studie 2 deltar.
  • Komorbiditet hos barn med talstörning och misstänkt taldyspraxi. En enkätstudie med föräldrar till barnen i studie 2/3 utifrån ett ICF-perspektiv.

Pedagogiska meriter

Jag arbetar årligen som klinisk handledare och föreläsare på Logopedprogrammet vid Lunds universitet i ämnesområdet oral- och talmotorik. Utbildar logopeder i diagnostik av taldyspraxi och administration av testet DYMTA regionalt och nationellt. Undervisar också i ämnet taldyspraxi på logopedutbildningen vid Universitetet i Tromsö (UiT) sedan 2018. Undervisade i augusti 2018 på Internationell sommarskola för logopedstudenter i Groningen.

Laddar publikationer