This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är universitetslektor och docent i vårdvetenskap vid sektionen för omvårdnad. Här arbetar jag med lika delar forskning och utbildning.

Utbildning

Leg sjuksköterska
Leg. barnmorska
Magister i omvårdnad
Doktor i hälsovetenskap, inriktning vårdvetenskap, PhD (2003)
Docent i vårdvetenskap, KI (2007)

Forskningsbeskrivning

Forskningsprogram: ”Hälsa och lidande i patientens värld”

Gemensamt för den forskning jag utvecklar är att den är vårdvetenskapligt förankrad och har ett särskilt intresse för vårdandets etiska och existentiella frågor samt patientens perspektiv, upplevelser och lindring av lidande. Omsorgsperspektivet (caringperspektiv) i forskningen innebär ett teoretiskt - kliniskt fokus där empirin i vård- och patientkontext utgörs av patientens situation som patient och människa. Vårdandet studeras då med denna utgångspunkt. Det är patientens hälsa och lidande som utgör bärande begrepp och intresse i såväl forskning som utbildning.

Varierande kliniska miljöer för forskningsprojekten har varit; vård vid bröstcancer, antroposofisk vård, levd erfarenhet av utmattningssyndrom, av cancervård samt omsorg efter katastrofer (efter Tsunamin 2004).

Vidarkliniken i Järna har varit samarbetspartner i flera projekt. Jag har sedan starten en anknytning till ”Integrative Care Science center” och samarbetar med forskare inom integrativ vård.

Forskningen har en ontologi i vårdande (caring), en etik som strävar till det goda för patienten och en epistemologi med inriktning på tolkning och förståelse.

I en lärobok; ”Vårdande som lindrar lidande, etik i vårdandet” (Arman & Rehnsfeldt 2006), sammanfattade jag och min kollega Arne Rehnsfeldt den pågående teoribildning inom lindrat lidande genom vårdande som vi kommit fram till då.

I boken ”Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik” (Wiklund Gustin & Bergbom (red) 2012), har jag bidragit med ett kapitel om begreppet ”Lidande”.

Läroboken ”DEF - Det Existentiella Förbandet. Existentiellt omhändertagande efter katastrof” (Arman & Rehnsfeldt 2012), utvecklar en praktisk och teoretisk handlingsmodell för medmänskligt omhändertagande och bygger empiriskt på den forskning vi gjort med personer som drabbades av Tsunamin 2004.

Aktuella forskningsprojekt

Instrumentutveckling för mätning av utveckling i hälsa och lidande utvecklad i antroposofisk vårdmiljö. Projektledare Maria Arman. Start 2014.

Vård och multimodal rehabilitering av personer med långvarig generaliserad smärta: En förstudie för att utarbeta design och utvärderingsmått för en framtida klinisk prövning. Projektledare Johanna Hök. Start januari 2014.

Existentiellt vårdande i klinisk praxis –applikationsforskning i antroposofisk vårdmiljö. Projektstart augusti 2010. Projektledare Maria Arman.

Genus betydelse i cancervården. Projektstart augusti 2008. Projektledare Maria Arman. Samarbete mellan Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola och Onkologkliniken Karolinska sjukhuset.

 

Pedagogiska meriter

Universitetspedagogik och forskarhandledningskurser.

Aktuellt hösten 2015 är utgivandet av en ny lärobok för grundutbildningen för sjuksköterskor:

Arman, M., Dahlberg, K., Ekebergh, M. (red.)Teoretiska grunder för vårdande. Liber 2015.

Boken är en sammanhållen teoribok med grunderna för vårdande enligt den moderna Nordiska vårdvetenskapen.

Se länk till förlaget.

Dokument

Laddar publikationer

Map

View map

Alfred Nobels Allé 23
Huddinge