This page in English
Laddar profil information

Om mig

ag disputerade 2009 vid Karolinska institutet på avhandlingen Voice function and quality of life in laryngectomees. Avhandlingsstudierna innebar dokumentation av röstkällan hos laryngektomerade med användande av höghastighetsfilmning och videofluroskopi (röntgen), perceptuella och akustiska analyser av laryngektomerades röst och tal samt undersökning av de laryngektomerades egna skattningar av rösthandikapp och livskvalitet.

Jag arbetar som logoped på Logopedkliniken, Karolinska universitetssjukhuset och då främst med personer som på funktionell eller organisk grund har röststörningar.

Klinikarbetet innebär även att jag har administrativt ansvar för bl a journalfrågor samt att jag ingår i klinikens ledningsgrupp.

Utbildning

Undervisningsområde

Jag undervisar och handleder inom logopedprogrammets kurser om rehabilitering av huvud-/halstumörpatienter, röststörningar samt studentens träning av det egna talet/rösten. Handleder även examensarbeten i logopedi.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområden

Min fortsatta forskning inriktas på undersökningar av röst- och talfunktion hos personer som behandlats för cancersjukdom i huvud-/halsområdet, t ex tungcancer stämbandscancer, tonsillcancer. Grad och art av besvär varierar mycket mellan personer såväl under tumörbehandling som efter. Biverkningar av den onkologiska behandlingen (radioterapi, cytostatika) kan vara kortvariga eller bli bestående. Fokus i studierna ligger på ökad kunskap om vilka konsekvenser i det dagliga livet en röst- och talstörning får för individen, d v s röst-/talfunktionen satt i relation till aktivitet och deltagande i samhället.

Den logopediska analysen av röst-/talfunktion kompletteras med personernas egna utvärderingar av handikappgrad, som utgångspunkt för rehabiliterande insatser. Undersökning av hela gruppen huvud-/halstumörpatienter samt jämförelser av undergrupper baserat på tumörlokalisation kommer att göras. Redan befintliga egenutvärderingar/enkäter kommer att användas men framtagande av nya, funktionsspecifika enkäter kommer att göras där så behövs.

Karta