This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är sjuksköterska sedan 2003 och har en magister i global hälsa. Min kliniska erfarenhet är företrädesvis från cancersjukvård.

Efter doktorsexamen i maj 2014 har jag nu en tjänst som adjunkt på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet. Arbetet innebär handledning och undervisning på sjuksköterskeprogrammet, termin 3 och termin 6. Jag är även kursansvarig för en valbar kurs på sjuksköterskeprogrammet, Omvårdnad vid cancersjukdom, 7.5 poäng. Under hösten 2014 genomförde jag en kurs i grundläggande högskolepedagogik vid Karolinska Institutet.

Jag är delaktig i flera forskningsprojekt (se nedan för mer information) och jag tillhör forskargruppen Improving Health Experiences (Hexi) http://ki.se/nvs/improving-health-experiences-hexi vid sektionen för omvårdnad.

Jag har under 2016 och 2017 arbetat som koordinator i Programmet för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V). Programmet arrangerar ett bredd utbud av lärandeaktiviteter för doktorander inom vårdvetenskap och som dessutom erbjuder samlingsplatser för utbyte av erfarenheter och nätverkande.  

 

Utbildning

Sjuksköterskeexamen från Institutionen för omvårdnad,
Lunds universitet, 180 (120) poäng     2000-2003
Medicinsk antropologi, Lunds universitet, 7,5 (5) poäng    2005
Hematologi, Linköpings universitet, 15 (10) poäng    2006
Medicine magisterexamen med huvudområdet global hälsa   
Karolinska Institutet, 60 poäng    2009-2010
Forskarutbildning, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap
och samhälle, sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet  2010-2014
Avhandlingens titel: Being young with a cancer experience
Health-related quality of life with special focus on independence and sexuality

Grundläggande högskolepedagogik, Karolinska Institutet   2014

Introduktionskurs för forskarhandledare, Karolinska Institutet 2016
 

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade 2014 på en avhandling med titeln: Being young with a cancer experience Health-related quality of life with special focus on independence and sexuality.

Ett av de forskningsprojekt jag deltar i är ett screeningprojekt (Screening of Swedish Colons, SCREESCO) där 18 landsting ingår. Arbetsuppgifterna är fokuserade på deltagarupplevelser i screeningprogrammet och innebär datainsamling (både kvalitatitav och kvantitativa data), analys och manusskrivande samt arbete med att söka anslag. Jag har varit huvudansvarig för en datainsamling där ett flertal enkäter ingår som bl a mäter oro, ångest hos de som valt att delta respektive de som valt att inte delta, hur de resonerade kring beslutsfattandet samt förmåga att ta till sig hälsoinformation (hälsolitteracitet). Denna data anslyseras just nu och en doktorand, som jag är bihandledare till, är involverad i arbetet.

Jag arbetar även i OptiTrain och huvudsyftet med denna randomiserade kontrollerade studie är att, hos kvinnor med bröstcancer under pågående behandling med cytostatika, jämföra effekten av olika träningsprogram innehållande styrketräning och/eller uthållighetsträning vad gäller fysisk kapacitet. Vi vill också jämföra effekten av ovanstående träningsprogram för att undersöka om det påverkar det fysiskt och/eller psykiska välbefinnandet hos dessa kvinnor. Just nu genomförs 1- och 2-årsuppföljning och analys pågår av bl a symtom, fatigue och hälsorelaterad livskvalitet.

Jag är också delaktig i ett samarbetsprojekt med Nederländerna där vi undersöker kvinnors uppfattningar om personlig riskbaserad bröstcancerscreening och primärprevention. Olika arbetsmetoder används såsom litteraturöversikter, fokusgrupper och insamling av enkätdata online. Litteraturöversikterna är slutförda och fokusgrupperna genomfördes under våren 2017 och analyseras just nu. 

 

Pedagogiska meriter

Handledning och examination av examensarbeten, grund- och avancerad nivå 2014-pågående
Färdighetsträning och examination av kliniska moment 2014-pågående
Halvtidsbedömningar samt seminarieledare under verksamhetsförlagd utbildning 2014-pågående
Kursansvarig omvårdnad vid cancersjukdom (valbar kurs, grundläggande nivå) 2015-
 

Akademiska priser och utmärkelser

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor: Nominerad till Årets bästa avhandling inom pediatrisk omvårdnad 2014

Laddar publikationer