Karolinska Institutet i korthet

This page in English

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. Vårt uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. 

I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet grundades 1810, som ett "Institut till danande av skickelige fältläkare". Idag är Karolinska Institutet ett modernt medicinskt universitet och ett av de ledande i världen.

Med vår nära relation till hälso- och sjukvården, väl utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas har Karolinska Institutet de bästa förutsättningar för utbildning och forskning av högsta kvalitet.

Utbildning

Karolinska Institutet har ett brett utbildningsutbud inom medicin och hälso- och sjukvård. Det breda utbudet är unikt i Sverige.

Karolinska Institutet bedriver forskning och utbildning på två campusområden (Solna och Huddinge) och vid flera av länets sjukhus.

På KI läser cirka 6 000 helårsstudenter längre eller kortare utbildningsprogram och kurser. Lärarna forskar ofta parallellt med sin undervisning, vilket gör att studenterna får ta del av det senaste inom hela det medicinska området. Studenter, lärare och forskare skapar tillsammans en intressant och stimulerande miljö.

I flera av KI:s utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården.

Vi har också ett stort internationellt utbyte som ger studenterna möjlighet att studera utomlands en tid.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2015 fanns 6 062 helårsstudenter på nybörjar- och påbyggnadsprogram. 

KI erbjuder också ett flertal fristående kurser. Många av magister- och masterprogrammen ges på engelska.

Merparten av utbildningarna leder till en yrkesexamen. Flera av utbildningarna leder även till en generell examen. 2 824 examina utfärdades till 2 105 individer.

Nybörjarprogram 2015

Program Antal nybörjarplatser Helårsstudenter Utfärdade examina
Arbetsterapeut  36* 231 71
Audionom  16 58 17
Biomedicinsk analytiker - inriktning klinisk fysiologi 20 204 65
Biomedicinsk analytiker - inriktning laboratoriemedicin 40 204 65
Fysioterapeut 60* 365 101
Kandidatprogrammet i biomedicin 45 172 -
Logoped  28 116 21
Läkare  156* 1 651 292
Optiker  45 130 38
Psykolog  70 320 47
Röntgensjuksköterska  40 110 33
Sjuksköterska 120* 806 237
Tandhygienist  40 89 46
Tandläkare  90 443 94
Tandtekniker 45    
 

*Arbetsterapeut - vt 36 platser, ht 36 platser

*Fysioterapeut - vt 60 platser, ht 60 platser

*Läkare - vt 156 platser, ht 156 platser

*Sjuksköterska campus - vt 120 platser , ht 120 platser

Sjuksköterska distans - vt 30 platser, ht 30 platser

     

Påbyggnadsprogram 2015

Program Antal nybörjarplatser Helårsstuderande  Utfärdade examina
Barnmorska  80 111 64
Psykoterapeut  19 17 13
Påbyggnadsprogrammet i odontologisk profylaktik 26 16  
Specialistutbildningar för sjuksköterskor 574 447 439

Utbytesstudier

De flesta av Karolinska Institutets utbildningar har etablerade nätverk för studentutbyte. KI använder sig av European Credit Transfer Systems (ECTS) för överföring av studiemeriter vid utlandsstudier.

Studera utomlands

Forskning

Forskningen vid Karolinska Institutet spänner över ett brett fält; från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap. Karolinska Institutet står för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning vid universitet och högskolor i Sverige.

Forskningsområden

Kliniknära forskning

Av KI:s 22 institutioner ligger fler än hälften rent geografiskt inom eller i anslutning till Stockholms undervisningssjukhus. Detta ger än bättre förutsättningar för translationell forskning där nya experimentella rön snabbt överförs till patientnytta och där iakttagelser på klinik ger grund för nya forskningsidéer.

Forskarutbildning

Karolinska Institutet utbildar doktorander inom medicinsk vetenskap och svarar för cirka tolv procent av den svenska högskolans forskarutbildning. 2015 var 2 069 personer aktiva doktorander* och 58 procent var kvinnor.

359 doktorsexamina utfärdades. Även ett antal licentiater examineras. Vid KI finns forskarstudenter med bakgrund i alla vetenskapsområden, en stor andel också från andra länder.

Forskarutbildningen vid KI sker i en internationell miljö och oftast inom internationella samarbeten, antingen informella mellan forskargrupper eller som formella samarbeten mellan två universitet.

* aktiv doktorand definieras som: de doktorander som vid årsskiftet var antagna till forskarutbildning och inte tagit ut examen och som rapporterat en aktivitet på minst 10 procent under höstterminen. 

Läs mer om forskarutbildning vid Karolinska Institutet.

Samverkan med omvärlden

Karolinska Institutet har avtal om samverkan inom forskning och utbildning med en rad viktiga universitet världen över. KI samarbetar också med företag inom det biomedicinska och biotekniska området och även direkt med enskilda länder.

Läs mer om internationellt samarbete

Stockholms akademiska sjukvårdssystem

Som medicinskt universitet är det mycket viktigt för KI att arbeta tillsammans med hälso- och sjukvården, och då speciellt inom Stockholms läns landsting (SLL). Vi har samma mål att bedriva utbildning och forskning med hög internationell kvalitet för att tjäna dagens och morgondagens patienter.

Läs mer om samverkan med hälso- och sjukvården.

Innovationssystemet

För att säkra att innovationer inom medicin och hälsa omsätts till nytta för hälso- och sjukvård har Karolinska Institutet under flera år utvecklat ett unikt innovationssystem. Innovationssystemet vid Karolinska Institutet består idag av ett flertal aktörer med tjänster som alla syftar till att nyttiggöra idéer sprungna ur forskning.

Innovationssystemets aktörer identifierar idéer med utvecklingspotential och ser till att dessa tas hela vägen till marknad. Aktörerna ger också stöd vid näringslivssamverkan, erbjuder rådgivning och utbildning och inspirerar till idéutveckling genom att lyfta goda exempel.

Unit for Bioentrepreneurship Unit for Bioentrepreneurship är en akademisk enhet som bedriver forskning och ger utbildning inom innovation och entreprenörskap.
Innovationskontoret Innovationskontoret ger kostnadsfri rådgivning till idébärare. Här finns även stöd för samverkansprojekt industri-akademi samt tillgång till värdefulla kontakter och nätverk.
Karolinska Institutet Innovations AB Karolinska Institutet Innovations AB erbjuder coachning, finansiering och affärsutveckling av projekt till kommersialiserbara medicinska produkter.
Karolinska Institutet Science Park AB Karolinska Institutet Science Park AB erbjuder kontors- och laboratorieutrymme och arrangerar mentorprogram, symposier och nätverksträffar.
Karolinska Development AB Karolinska Development AB är ett börsnoterat investmentbolag som selekterar, utvecklar och kommersialiserar innovationer inom life science.

Personal

Professionalism, jämställdhet, mångfald och ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra all vår verksamhet.

I oktober 2015 hade Karolinska Institutet 5 233 personer anställda vilket motsvarar 4 694 helårsarbetskrafter. Förutom anställd personal fanns ett stort antal personer utan formell anställning, framför allt gästforskare, stipendiater och oavlönade docenter.

Könsfördelning olika personalkategorier (helårsarbetskrafter).

  Kvinnor Män Totalt
Professor  103 270 373
Lektor  89 61 150
Forskarassistent  79 70 149
Adjunkt  114 41 155
Forskare  441 397 838
Doktorand 380 215 595
Teknisk personal 709 353 1062
Administrativ personal  782 178 960
Totalt 2 697 1 586 4 283

Ekonomi

Karolinska Institutets omsättning år 2015 var 6 475 miljoner kronor. Den sammanlagda förmögenheten i stiftelser och fonder uppgick vid 2015 års slut till 2 323,9 miljoner kronor, varav fonder 640,9 miljoner kronor och stiftelser 1 683 miljoner kronor.

Karolinska Institutets årsredovisningar

Organisation