Om forskarskolan i vårdvetenskap (FiV)

This page in English

Forskarskolan erbjuder en flervetenskaplig forskarskola inom det vårdvetenskapliga forskningsområdet. Inom forskarskolan bedrivs forskning som är av betydelse för enskilda individer, samhället som helhet samt vårdens ledning och organisation.

Forskarskolans fokus är inte specifika yrkesgrupper utan områdets utveckling i vidare bemärkelse. Betoningen ligger på komplexa vårdprocesser som vilar på kunskap och metodik som återfinns inom flera olika akademiska discipliner. FiV avser underlätta för kliniskt verksamma att bedriva utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap genom att utbildningen kan genomföras på deltid. Tiden för utbildningen på forskarnivå vid forskarskolan kan sträckas till max sex år. Den totala tiden för finansiering är dock max fyra år på heltid (100 procent).

En närmare beskrivning av forskningsområdet sker främst genom bruk av specifika teman vilkas huvudsyfte är att särskilt stimulera relevant och högkvalitativ forskning inom det vårdvetenskapliga forskningsområdet vilka därmed utgör en avgränsning av forskningsområdet gentemot biomedicinsk/medicinsk preklinisk forskning.

Tema för forskarskolans forskningsområde är

  • Forskning om patientnära vård
  • Forskning om teori, - begrepp- och metodutveckling inom vård
  • Forskning om implementering av kunskap inom vård

Avhandlingsarbetet inom forskningsområdet återfinns därmed i gränssnittet mellan hälso- och sjukvårdens behov av ny kunskap om komplexa vårdfenomen och behovet av att utveckla den vetenskapliga grunden för studier av sådana fenomen.

Internat för doktorander och handledare 2017

I år äger internatet rum på Långholmen konferens onsdagen 29 mars till torsdag 30 mars, från lunch till och med lunch. Det går bra att anmäla sig till del av programmet.

Doktorander i någon av våra forskarskolor i vård (FiV, NFV) deltar utan kostnad med en handledare per doktorand (huvudhandledare eller bihandledare). Doktorand- och handledardagarna är även öppna för doktorander inom området vårdvetenskap som inte tillhör någon av forskarskolorna i vård och då bekostar forskarutbildningsprogrammet i vårdvetenskap (PUF-V) doktorandernas deltagande (program och övernattning) med en handledare per doktorand (program men inte övernattning). 

Var vänlig anmäl er till dagarna via KI survey senast den 10 februari: https://survey.ki.se/Survey/5203

Utlysningar vid forskarskolan

Avhandlingar vid forskarskolan

Lista över producerade licentiat- och doktorsavhandlingar (pdf-fil).

Sammanställning av Doktorander & Projekt

Till presentation av doktorander samt titel på projekt (pdf fil).

Publikationer

Lista över samtliga publikationer som producerats inom forskarskolorna FiV (tidigare NFV) och NFVO.

Kursobligatorium

Forskarskolans såväl obligatoriska som elektiva kursutbud ryms inom ramen för KIs Program för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V). Programmet fokuserar på att erbjuda kunskap om begrepp, designer och analysmetoder speciellt lämpade för att multidisciplinärt studera och förstå komplexa processer relaterade till det vårdvetenskapliga forskningsområdet. Betoningen på programmets inriktning ligger därför på komplexa vårdprocesser vars kunskap och metodik återfinns inom flera olika akademiska discipliner. Doktorandernas ämnesfördjupning sker inom ramen för projekten och andra doktorandaktiviteter såsom seminarier, projektpresentationer, workshops mm.

Baskurser termin 2

Datainsamling och dataanalys I, 20 hp

  • 2673 Introduktion till kvalitativa metoder, 4 hp
  • 2664 Introduktion till modern test-teori och analys av kliniska test och enkäter, 4 hp
  • 2520 Intervjutekniker inom vård och omsorgsforskning, 4 hp
  • 2666 Metoder för statistisk analys: från variansanalys till multilevel modeling, 4 hp
  • 2350 Observation som forskningsmetod, 4 hp

Utav ovan nämnda kurser skall varje doktorand välja minst 2 kurser.

Baskurser termin 3

2704 Metoder för systematisk litteraturöversikt, 7,5 hp

KI:s programverksamhet sker i samverkan mellan NFVO och FiV i en styrgrupp. Läs mer om kurserna på programmets hemsida  

Kontakta oss

Studierektor för NFV

Universitetslektor

Lena Wettergren

Telefon: 08-524 836 50
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Lena.Wettergren@ki.se

Administrativ samordnare

Samordnare

Anna-Maria Loimi

Telefon: 08-524 864 36
Enhet: SFO-V (Strategiska Forskningsområdet- Vård)
E-post: anna-maria.loimi@ki.se

Adress: Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Alfred Nobels Allé 23, flygel D3, 141 52 Huddinge

Organisation och styrning

FiV har en tydlig organisation som bygger på samverkan mellan flera verksamhetsområden såväl inom som utom KI. Genom att forskarskolan befinner sig inom ett etablerat medicinskt universitet nyttjas kunskap och erfarenhet av att bedriva utbildning på forskarnivå. Genom samverkan med aktörer utanför KI betonas vikten av att stödja uppbyggnad av utbildning, forskning och klinisk verksamhet såväl lokalt som regionalt och nationellt.

Ansvaret för forskarskolan ligger hos Styrelsen för forskarutbildning (FUS). Samverkan sker med Program för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V).

Ett administrativt kansli, gemensamt för FiV, NFVO och PUF-V, finns lokaliserat vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Alfred Nobels allé 23, flygel D3, Huddinge. För administration och samordning av forskarskolan svarar Anna-Maria Loimi.

Studierektor för forskarskolan är Lena Wettergren, universitetslektor och docent i omvårdnad.

Styrgruppen, som är tillsatt av FUS, har representanter från flera av KI:s institutioner samt doktorandrepresentanter.

Syftet med forskarskolan

FiV (tidigare Nationella forskarskolan i vårdvetenskap, NFV) inrättades efter beslut i FUS 2009-03-05 och är en vidareutveckling av Nationella forskarskolan i vård och omsorg (NFVO) där KI var värduniversitet med fyra samverkande partnerhögskolor, vilken inrättades 2000 mot bakgrund av att vårdforskning ansågs vara ett relativt nytt och viktigt forskningsområde som fått ökad betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvården. Syftet med FiV är att ytterligare stärka den vårdvetenskapliga utbildningen vid KI på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt utveckla en vetenskaplig verksamhet med hög kvalitet inom kunskapsområdet avseende såväl djup som bredd.

Länkar

ForskarskolaForskarutbildningVårdvetenskap