Nyhetsbrev

Här publiceras Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsas (NASP) nyhetsbrev som ges ut två gånger i månaden. Redaktör är Rigmor Stain, docent och medicine doktor vid NASP.

Nr 15 - 2016

Stigande trend av psykisk ohälsa hos svenska ungdomar   

Regionala Nätverket Stockholm/Gotland

Sammanfattning

Sven Bremberg har undersökt utvecklingen över tid mellan åren 1990-2010 för psykisk ohälsa hos svenska ungdomar och ungdomar i andra nordiska länder och i Nederländerna. Han finner att symtomen ”att känna sig nedstämd”, att ha sömnsvårigheter” samt ”att ha haft huvudvärk” ökade hos ungdomar i samtliga länder fram till millennieskiftet. Ökningen var som mest markant i Sverige, men till skillnad från de övriga länderna, där den stigande trenden för psykiska problem avstannade vid slutet av 1990-talet, fortsatte ökningen i Sverige även in på 2000-talet med ökad ångest hos båda könen och en ökning i frekvensen för självmordsförsök hos unga kvinnor. Den årliga självmordfrekvensen under åren 1990-2010 minskade med – 0,27/100 000 i Danmark, -0,42 i Finland, -0,09 i Nederländerna och -0,20 i Norge,men ökade i Sverige med + 0,04 årligen. Den årliga förändringen i drogrelaterade dödsfall per 100 000 invånare mellan åren 1995-2010 var i genomsnitt - 0.06 i Danmark, + 0,10 i Finland, -0,01 i Nederländerna, -0,01 i Norge och + 0,13 i Sverige.

Det är tydligt att trenden för ökande psykisk ohälsa hos Sveriges ungdomar skiljer från den i de övriga nordiska länderna och Nederländerna. Sverige skiljer sig även från de övriga länderna på två socialpolitiska områden som har betydelse för den psykiska hälsan bland unga människor, nämligen skolan och arbetsmarknaden. Sveriges ungdomar har betydligt sämre skolprestationer än ungdomar i de andra nordiska länderna och Nederländerna och en betydligt högre ungdomsarbetslöshet. Det finns starka samband mellan såväl dåliga skolprestationer som arbetslöshet med psykisk ohälsa, självskadebeteende och självmord.

Bakgrund

Under senare år har det kommit fler och fler rapporter som beskriver en ökande psykisk ohälsa bland ungdomar. Internationell forskning anger att omkring 20 % av ungdomar världen över har psykiska problem, vilket inkluderar psykosomatiska problem, ångest, depression och uppförandestörningar (Bor et al 2014). WHO beräknar att psykiska störningar representerar minst 30 % av den totala sjukdomsbördan för personer mellan 15-29 år. I ljuset av dessa rapporter har forskare uttryckt oro över att dagens ungdomar verkar vara mer sårbara för psykiska hälsoproblem jämfört med tidigare generationer. De faktorer som tidigare visats öka risken för psykisk ohälsa i höginkomstländer som sociala missförhållande, dysfunktionella familjerelationer och familjekonflikter samt våld och övergrepp kan inte helt förklara de uppåtgående trenderna i psykisk ohälsa.  Dagens moderna västerländska samhälle förefaller erbjuda en ogynnsam psykosocial miljö för ungdomar av båda könen och där flickor drabbas i högre utsträckning än pojkar. 

Psykisk ohälsa hos svenska ungdomar jämfört med i de nordiska länderna samt Nederländerna

Sven Bremberg har följt och jämfört förekomsten över tid av psykisk ohälsa hos ungdomar mellan 15-24 år i de fyra nordiska länderna Danmark, Norge, Finland och Sverige samt Nederländerna.  Dessa länder betraktar UNICEF (United Nation Children´s Fund; Barnkonventionen) som höginkomstländer som är helt jämförbara när det gäller barns hälsa och säkerhet, materiellt välbefinnande, utbildning, riskbeteende, bostad och miljö. Om dessa för psykosocialt välbefinnande så viktiga faktorer för psykisk ohälsa haft en överensstämmande utveckling borde även förändringar av den psykiska ohälsan stämma överens mellan länderna.  I den aktuella studien har Bremberg prövat den hypotesen genom att undersöka utvecklingen av ungdomars psykiska ohälsa över tid i de fem länderna och notera likheter och olikheter.  

Uppgifter om ungdomarna psykiska hälsotillstånd hämtade Bremberg från WHO (Världshälsoorganisationen), som vart fjärde år gör en översikt av barns och ungdomars hälsotillstånd i Europa med hjälp av skattningsinstrumentet the Health Behaviour in School Children (HBSC). HBSC använder sig av åtta symtom för att uppskatta vilka och hur ofta ungdomarna haft psykiska och psykosomatiska problem under de senaste 6 månaderna. I den aktuella undersökningen har Bremberg använt sig av resultaten för symtomen ”att känna sig nedstämd”, ”haft svårt att sova” och ”haft ont i huvudet” och frekvenserna ”mer än en gång i veckan” och ”varje dag”.

Resultaten visade att mellan åren 1983-1985 och 2001-2002 ökade förekomsten av att ”att känna sig nedstämd”, ha sömnsvårigheter” samt ”att ha haft huvudvärk” i alla de nordiska länderna. Ökningen var som mest markerad i Sverige. Mellan åren 2001-2002 och 2009-2010 skedde inga större förändringar utom i Sverige där ökningen fortsatte.  Bemberg finner också i en systematiskt genomförd litteraturstudie att efter millennieskiftet är symtombilden oförändrad i rapporter från samtliga länder, med undantag för Sverige, där en ökad förekomst av ångest hos båda könen samt en ökad förekomst av självmordsförsök hos unga kvinnor rapporterats för åren 1997-2006 (Kosidou et al 2010).

Självmordsdata hämtades från WHOs mortalitetsdatabas. Den genomsnittliga självmordsfrekvensen under perioden 1990 – 2010 varierade mellan 6 per 100 000 individer i Nederländerna och 20,7/ 100 000 i Finland. Under perioden minskade samtliga självmordsfrekvenser utom i Sverige. Den årliga minskningen var – 0,27/100 000 i Danmark, -0,42 i Finland, -0,09 i Nederländerna och -0,20 i Norge. I Sverige ökade självmordsfrekvensen med + 0,04/100 000 årligen. Eftersom majoriteten av personer som suiciderar haft en psykisk sjukdom, som vanligtvis varit depression vid tidpunkten för självmordet, kan självmordsfrekvensen även tas som ett mått på andelen personer som haft svår depression, föreslår Bremberg.

Årliga frekvenser för drog-relaterade dödsfall erhölls från EMCDDA (the European Centre for Drugs and Drug Addiction) för åren 1995-2010 och befanns variera stort mellan länderna från 0,5/100 000 i Nederländerna till 6,1/100 000 i Norge. Den årliga förändringen per 100 000 invånare var i genomsnitt - 0.06 i Danmark, + 0,10 i Finland, -0,01 i Nederländerna, -0,01 i Norge och + 0,13 i Sverige. 

Diskussion

Undersökningen visar att det skett en ogynnsam utveckling av den psykiska hälsan hos ungdomar i Sverige jämfört med i de andra nordiska länderna och Nederländerna, vilket yttrar sig i en trend av ökande psykosomatiska problem, depression, ångest, självmordsförsök och självmord. Liknande resultat när det gäller självmord har visats i en nordisk studie vid NASP av Titelman et al (2013). Bremberg nämner två socialpolitiska områden, som kan ha betydelse för den dåliga utvecklingen i psykisk ohälsa, där Sverige skiljer sig från övriga länder, nämligen skolan och arbetsmarknaden. Sveriges ungdomars skolprestationer i ämnena matematik, läskunskaper och naturvetenskapliga ämnen är betydligt sämre än övriga länders och arbetslöshetsfrekvensen för ungdomar är högre i Sverige än övriga länders. Såväl skolprestationer som arbetslöshet har visats ha ett starkt samband med psykisk ohälsa, självskadebeteende och självmord.

Referenser

Nyhetsbrevets läsrum

Information

För de senaste nyheterna och kalenderhändelserna från NASP, besök vår startsida!

Självmordspreventivt stöd och resurser

På NASP:s sida "Få stöd" finns kontaktuppgifter till flera hjälplinjer samt råd om hur man kan hjälpa en person som befinner sig i en självmordskris. Besök sidan här

Litteratur

Wasserman, D (red.) Suicide: an unnecessary death Oxford: Oxford University Press. Second Edition. 2nd ed. 2016, ISBN: 9780198717393

Galli S. När mammas tankar ändrade färg. Utgiven av IDUS förlag, ISBN13: 9789175772622

Wasserman D. Depression (The Facts) 2nd Edition, omarbetad för allmänheten.
Boken har vunnit 2012 “ Book Award” priset  från British Medical Association Book of Science Awards 2012, for the Public Understanding of Science. Priset delas ut till den bok som panelen anser bäst stödja främjandet av allmänhetens förståelse för vetenskap. Utgiven av Oxford University Press November 2011. IBSN 9780199602933

Susanne Bejerot, docent i psykiatri och överläkare vid Norra Stockholms psykiatri har skrivit Förordet till Lars Wiklunds bok Lisa – ett liv som handlar om hans dotters barndom, ungdom och vuxenliv som tragiskt ändades med ett självmord. 

Reading room 1 är tillgängligt för er alla

Varje månad läser Jerzy Wasserman, Vladimir Carli, Gergö Hadlaczky, Guo-Xin Jiang, Marcus Sokolowski, Rigmor Stain, David Titelman och Danuta Wasserman alla självmordsrelaterade artiklar, som publicerats i peer-granskade tidsskrifter. Det rör sig om c.a 300 artiklar/månad.  De viktigaste och mest tillämpliga artiklarna för det självmordspreventiva arbetet inom hälso- och sjukvården och befolkningen läggs ut i ”läsrummet”. I Nyhetsbrevets läsrum lägger vi ut artiklar som kopplas till Nyhetsbrevets innehåll.

Att registrera sig och installera Mendeley är helt gratis. De flesta artiklarna länkar direkt till PubMed, så att du kan hämta hem hela artikeln. Stöter du på några problem så hjälper Sebastian Hökby på NASP dig gärna.

Ledningsgruppen: Danuta Wasserman, Nationell prevention av suicid och prevention av psykisk ohälsa (NASP), Gergö Hadlaczky (NASP), Gunilla Wahlén (SPES), Per Anders Rydelius (MIND)

Redaktion: Danuta Wasserman (NASP), David Titelman (NASP), Rigmor Stain, redaktör, kontaktperson mellan nätverken och NASP

Kontakt

Kontakta redaktör Rigmor Stain med information du vill vidarebefordra inom nätverket Stockholm-Gotland eller till övriga suicidpreventiva nätverk

Rigmor Stain (rigmor.stain@comhem.se) 

Tidigare nyhetsbrev 2016

1. Information om självskade- och självmordsbeteende på Internet

2. Att förlora ett barn i självmord

3. Suicidrisk hos efterlevande barn

4. Långtidsrisk för självmord 

5. Psykosocial terapi minskar självskadebeteende och självmord 

6. Självmordsrisk hos efterlevande till självmordsoffer

7. Självmordsförsök bland asylsökande 

8. Suicidal kommunikation

9. Ungdomars riskbeteenden och borderline personlighetsstörning

10. Ungas erfarenheter av psykiatrisk vård

11. Direkt och indirekt psykoterapeutisk behandling vid självmordsnärhet

12. Interventioner vid självskadebeteende hos barn och ungdomar

13. Interventioner vid självskadebeteende hos vuxna

14. Fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos ungdomar

15. Stigande trend av psykisk ohälsa hos svenska ungdomar

Nyhetsbrev 2015

1. Medvetandeträning- en effektiv suicidpreventiv metod

2. Ökade internaliserade problem hos flickor

3. Psykoterapi vid PTSD hos krigsveteraner 

4. Psykosocialt stöd förebygger självmord

5. Självmord inom slutenvården

6. Ökad risk för självmordsbeteende bland HBTQ-personer

7. Unga mäns självmord

8. Långtidseffekter av självmordsförsök

9. Vård efter självmordsförsök

10. Överföring av självmordsbenägenhet mellan generationer

11. Ekonomi, social status och suicidalitet 

12. Självmordsrisk och hjälpsökande hos ungdomar

13. Sömnstöringar och suicidrisk

14. Antiepileptiska läkemedel och ökad suicidrisk 

15. Religion och suicidrisk

16. Dåliga skolbetyg och allvarliga självmordstankar

17. Förlorad tillit till vården efter suicid

18. Självmord i Stockholms tunnelbana

19. Skolprestationer och självmordstankar

20. Joiner's interpersonella teori om självmord

21. Att läsa böcker förebygger suicid

Nyhetsbrev 2014 

1. Livstidsförekomst av självskadebeteende (NSSI) hos europeiska ungdomar

2. Självmordsförsök och självmord bland invandrare

3. Åldersrelaterat samband mellan antidepressiva och suicid

4. Personlig öppenhet och suicid

5. Befolkningsinriktad suicidprevention - effektiv även för män

6. Självmordsförsök i primärvården

7. Riskbeteende och psykisk ohälsa hos ungdomar

8. Förtroende för psykiatrisk vård

9. Skolans betydelse för självmordsbeteende

10. Uppväxtmiljö och självmordsrisk som ung vuxen

11. Självmordsrisk vid olika nivåer av psykiatrisk vård

12. Psykotiska symptom, psykisk flersjukhet och suicidalitet hos ungdomar

13. Överdödlighet och förväntad livslängd hos psykiskt sjuka

14. Genetiskt samband mellan självmordsbeteende och ADHD

15. KBT vid komplicerad sorg hos efterlevande

16. Självmord bland unga

17. Socialt utanförskap och suicidalitet

18. Självmord inom slutenvården

19. Är det farligt att tala om självmord?

20. Självmord bland 10-14-åringar runt om i världen

Nyhetsbrev 2013

1. Självmordsbeteende efter förälders självmord

2. Nordiska självmordstrender 1989-2009

3. Självskadebeteende och självmordsförsök

4. Mortalitet och livslängd vid självskadebeteende

5. KBT vid terapiresistent depression

6. Läkares höga självmordsfrekvens

7. Hjälpsökandebeteende vid suicidalitet

8. Självmord inom slutenvården

9. Non suicidal self-injury disorder

10. Psykotiska symptom och självmordsbeteende hos ungdomar

11. Subsyndromal depression/ångest och suicidalitet hos ungdomar

12. Aktiv uppföljning av patienter som gjort självmordsförsök

13. Riskfaktorer för självmord hos äldre

14. Medvetandeträning som suicidprevention

15. Livstidsförekomst av suicidalitet hos ungdomar

16. Paracetamolförgiftningar

17. Suicidpreventiv intervention inom primärvården

18. Psykosocial utredning vid självskadebeteende

19. Invandrartäthet och skolbarns psykiska hälsa

20. Arbetslöshet och självmord II

För nyhetsbrev äldre än från 2013, kontakta nasp@ki.se

Prenumerera på NASP:s nyhetsbrev

Det är kostnadsfritt att bli prenumerant. Fyll i formuläret för att två gånger i månaden ta del av nyhetsbrevet via e-post.

PreventionPsykiatriPsykisk ohälsaSuicidforskning