SweMaMi: Det Svenska Maternella Mikrobiom Projektet

This page in English

Kan ditt mikrobiom bidra till en normal graviditet och förlossning?

Mikrobiom är ett samlingsnamn på alla bakterier, virus och andra mikroorganismer som finns på olika ställen på och i våra kroppar. Många mikroorganismer tros ha en viktig roll för vår hälsa och välbefinnande.

Med MaMi projektet vill vi undersöka hur mikrobiomet under graviditeten är relaterad till hälsa och ohälsa hos blivande mammor och deras barn, för att förhoppningsvis kunna upptäcka, förebygga och behandla hälsoproblem i framtiden. Därför vill vi ha din hjälp och bjuda in dig att delta i MaMi om du:

  • Är äldre än 18 och gravid innan vecka 19
  • inte medverkar i andra forskningsstudier där du äter medicin under graviditeten.
  • Bor i Sverige, har ett svenskt personnummer och en svensk adress (för att skicka provtagnings-kit)
  • Talar tillräckligt bra svenska eller engelska för att kunna svara på frågor i ett web-baserat frågeformulär.

De allra flesta graviditeter är normala och leder fram till förlossning i vanlig tid och med friska barn. Komplikationer för mamma och barn, som t ex för tidig förlossning, dvs när barnet föds före 37 fullgångna veckor, är ovanligt och förekommer i ungefär 5%. Idag är det svårt att säga vilka kvinnor och barn som är i riskzonen för olika komplikationer

Det är bara under de senaste åren man kunnat kartlägga mikrobiomet som vi människor har i våra kroppar. En del mindre studier tyder på att mikrobiomet kan ge viktig information om hälsa. Vi vill därför undersöka om mikrobiomet i kroppen under graviditeten kan vara ett mått på hälsa och kanske koppla detta till komplikationer hos mödrar och barn, som exempelvis att föda för tidigt. Detta vill vi nu studera under graviditeten och därför vill vi fråga din hjälp.

Målet är att kunna inkludera och följa upp 2500 kvinnor i hela Sverige. För att göra det enkelt för dig deltar du helt och hållet hemifrån, utan att behöva komma till en mottagning eller åka en extra gång till din mödravårdscentral!

På hemsidan finns ett frågeformulär (på Svenska eller Engelska) där du besvarar några frågor om exempelvis mediciner, hälsa och kostvanor. Frågeformuläret fylls i vid tre tidpunkter: graviditetsvecka 17-19, graviditetsvecka 28-30 och 6-10 veckor efter förlossningen. När du har svarat på frågeformuläret vid respektive tillfälle kommer provtagningsmaterial och instruktioner skickas hem till dig. Vi bifogar ett kuvert med porto och önskar att du skickar in proverna till vårt laboratorium inom en vecka.

I detta projekt tar du prover från saliv, från slida och från avföring. Proverna tar du i lugn och ro hemma, det tar sammanlagt 5-10 minuter. Vid det sista provtagningstillfället kommer vi även be dig samla lite avföring från ditt barn (från barnets blöja). Du kommer behöva svara på frågor tre gånger och ta prover tre gånger.

All provtagning före och efter graviditet är utan kända risker för dig eller ditt barn. Provtagningen gör inte ont men kan kännas obekvämt eller obehagligt en kort stund.

Mer information (pdf)

Flödesschema (pdf)

Länkar till frågeformulär:

Frågeformulär 2 (Vecka 28-30 av din graviditet, om du inte fått barn än)

Frågeformulär 3 (6-10 veckor efter förlossningen - )

Populärvetenskaplig sammanfattning

Det maternella mikrobiomet, det vill säga förekomst av bakterier, virus och mikroorganismer i framför allt munhåla, i slidan och i magtarmkanalen tros ha viktiga effekter för mammans och barnets hälsa. Det har associerats med förtidig födsel, havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes och överdriven viktökning under graviditet som alla är vanliga och allvarliga komplikationer till graviditet. Flera faktorer tros påverka detta samband, bland annat läkemedelsanvändning (t.ex antibiotika), livsstil och kost. Huvuddelen av befintliga studier av mikrobiom under graviditeten baseras på relativt små studiepopulationer och på grund av den stora variation som finns i mikrobiomets sammansättning är det fortsatt oklart hur ett hälsosamt och ohälsosamt mikrobiom skiljer sig från varandra. Därför är syftet med detta projekt att utvärdera sambandet mellan det maternella mikrobiomet under och efter graviditet och risken för komplikationer för mamma och barn. Mikrobiomprover kommer samlas in från 2500 gravida kvinnor i Sverige under graviditetsvecka 17-19, graviditetsvecka 28-30 och 6-10 veckor efter förlossning. Datainsamling via frågeformulär kommer ske vid samma tidpunkter som ovan, och denna data kopplas sedan samman med svenska hälsoregister (särskilt läkemedelsregistret) i kombination med förlossningsjournaldata. Detta kommer möjliggöra tillförlitlig utvärdering av komplikationer för mamma och barn med hänsyn till potentiella inverkande faktorer i form av bl.a. livsstilsfaktorer och läkemedelsanvändning. Mikrobiell provtagning är en procedur som är av låg risk för kvinnan och sannolikt ingen risk för det ofödda barnet, samt medför inget eller endast minimalt och övergående obehag. Eftersom proceduren för provtagning är enkel att genomföra kan den eventuellt införas vid screening av gravida kvinnor för att identifiera ohälsosamma mikrobiom i framtiden om detta skulle bedömas värdefullt och kostnadseffektivt. Därför tror vi att vår forskning kommer ha stor betydelse för många familjer framöver.

Projektmedlemmar

Forskarassistent

Nele Brusselaers

Enhet: Lars Engstrand grupp
E-post: nele.brusselaers@ki.se

Docent

Eva Itzel

Enhet: Kvinnosjukvård/Förlossning
E-post: eva.wiberg-itzel@ki.se

Direktör

Ina Schuppe Koistinen

Enhet: Lars Engstrand grupp
E-post: ina.schuppe.koistinen@ki.se

Professor

Lars Engstrand

Telefon: 08-524 845 97
Enhet: Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1
E-post: lars.engstrand@ki.se

Senior forskningsspecialist

Emma Fransson

Enhet: Lars Engstrand grupp
E-post: emma.fransson@ki.se

Enhetschef

Marica Hamsten

Enhet: CTMR
E-post: marica.hamsten@ki.se

Postdoc

Juan Du

Enhet: Lars Engstrand grupp
E-post: juan.du@ki.se

Postdoc

Luisa Warchavchik Hugerth

Enhet: Lars Engstrand grupp
E-post: luisa.warchavchik.hugerth@ki.se

Forskningsassistent

Louise Joelsson

Enhet: Lars Engstrand grupp
E-post: Louise.Joelsson@ki.se

Forskningsingenjör

Kim Wong

Enhet: CTMR
E-post: kim.wong@ki.se

Forskningsassistent

Linn Flygare Wallen

Enhet: CTMR
E-post: linn.flygare.wallen@ki.se

Kontakta oss

SweMaMi
The Centre for Translational Microbiome Research (CTMR)
Department of Microbiology, Tumor and Cell biology
Karolinska Institutet
Nobelsväg 16, 17177
Stockholm
email: swemami@mtc.ki.se
Phone: 0722187905

Samarbetspartner

CTMR

Karolinska Institutet

SciLifeLab

Södersjukhuset