PREMIS

This page in English

PREMIS-studien är en longitudinell studie som syftar till att undersöka sambanden mellan olika anställningsformer på dagens arbetsmarknad och hälsa. Projektet startade 2016 och genomförs av Enheten för Arbetsmedicin på Karolinska Institutet. Resultaten från studien hoppas vi leder till både ökad kunskap om hur hälsan påverkas av olika anställningsformer och till förebyggande insatser i framtiden.

Om studien

Arbetsmarknaden består idag av en växande del osäkra anställningsvillkor och flexibla anställningar såsom vikariat, visstids-, och behovsanställningar. Vi vet ännu för lite om hur dessa anställningsformer kan påverka hälsan. Därför är detta ett aktuellt och viktigt forskningsområde.

För att delta i studien ska du:

  • Ha ett arbete, men inte vara fast heltidsanställd  (till exempel kan du ha en ofrivillig deltidsanställning, visstids-/projekt-/behovs- eller säsongsanställning, ett vikariat, praktik, eller vara ofrivillig egen företagare)
  • Arbeta och/eller bo i Stockholms län
  • Vara 18-65 år
  • Ha ett personnummer

PREMIS-studien är webbaserad och medverkan innebär att du besvarar en enkät om din hälsa, arbete och arbetsmiljö, ekonomi och livssituation. När du genomfört enkäten (som tar cirka 15-20 minuter), skickar du den vidare till 1-4 bekanta som också arbetar men som inte har fast heltidsanställning.

PREMIS är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Lunds Universitet, Universitat Pampeu Fabra i Barcelona och  Universidad Católica de Chile som också bedriver forskning om dagens arbetsmarknad och hälsa. Studien är finansierad av FORTE (forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).

Datainsamling

PREMIS-studien är en webbaserad enkätstudie som använder sig av respondent-driven sampling (RDS). RDS är en urvalsmetod baserad på så kallade ”frön” - personer som påbörjar datainsamlingen genom att vara de första som deltar i studien. När dessa frön besvarat enkäten rekryterar de bekanta med liknande anställningsvillkor från sina nätverk, som i sin tur besvarar enkäten. Detta skapar flera led av kedjeliknande formationer av deltagare från målgruppen.

Exempel på led av kedjeliknande formationer av deltagare Exempel på led av kedjeliknande formationer av deltagare skapade av fröna A, B och C

Målsättningen är att ha minst 500 deltagare i studien. Med många deltagare kan resultaten bli representativa. Resultaten presenteras på gruppnivå, och enskilda svar lämnas inte ut.

Kontakt

Om du vill delta i studien, har frågor, eller av annan anledning vill komma i kontakt med PREMIS, var god använd kontaktuppgifterna nedan:

E-post: Johanna.Jonsson@ki.se

Adress:
PREMIS-studien
Enheten för arbetsmedicin, Institutet för Miljömedicin
Karolinska Institutet
Solnavägen 4
113 65 Stockholm

Vanliga frågor

Hur får jag en inbjudan till studien?

Alla inbjudningar till den här studien är personliga. Du får antingen en inbjudan via e-post direkt från forskargruppen eller av en bekant. Blir du inbjuden via en bekant kan du få inbjudan via e-post, via länk (som kan skickas via tex. Facebook Messenger), via SMS eller Whatsapp, beroende på hur den som bjöd in dig valde att skicka inbjudan. Vill du delta i studien kan du alltid kontakta PREMIS på Johanna.Jonsson@ki.se för att få en inbjudan.

Kan vem som helst delta i studien?

Den här studien studerar osäkra anställningsvillkor, vilket innebär att den som huvudsakligen arbetar, men som inte har en fast heltidsanställning, kan delta i studien. Den personen måste också vara mellan 18-65 år, bo och/eller arbeta i Stockholms län, samt ha ett personnummer.

Kan jag delta om jag är student?

Om du huvudsakligen arbetar men till exempel studerar på sidan av, så kan du delta. Om du studerar och arbetar på sidan av, kan du inte delta. En deltagare måste huvudsakligen arbeta för att kunna delta i studien.                                                                               

Kan jag delta flera gånger?

Nej, en person kan endast delta en gång. Deltar samma person två gånger kommer den andra gången att räknas som ogiltig.

Hur skiljer ni på egenföretagare och egenföretagare?

En del startar eget företag för att det är direkt gynnsamt eller för att det är så de vill arbeta (de passar dem), och en del startar företag för att branschen mer eller mindre kräver att en individ ska kunna fakturera sina timmar via eget företag eller för att det är svårt att få arbete annars (de får ingen anställning). Vilken kategori du tillhör beror helt och hållet på din subjektiva mening om varför du startade företag – för att det passade dig eller för att du inte fick anställning annars.

Kan jag pausa enkäten och återkomma vid ett senare tillfälle?

Dina svar sparas varje gång du klickar på ”gå vidare” och byter sida. Om du loggar ut kan du vid ett senare tillfälle gå in via din deltagarlänk som du mottog via e-post när du påbörjade enkäten och fortsätta besvara enkäten.

När jag fyllde i enkäten och råkade laddade om sidan hamnade jag på första frågan igen – varför då?

Alla sektioner i enkäten följer logiskt efter varandra i en specifik ordning baserat på den första frågan. Därför kommer du att tas till den första frågan i enkäten om du laddar om sidan. Dina svar kommer att vara registrerade så som du fyllt i dem upp till den sista frågan, så du kan bara klicka dig vidare till frågan där du var. Men vi rekommenderar alltså att du inte laddar om sidan under tiden du fyller i enkäten.

Jag tror att jag valde ett presentkort som ersättning i början av enkäten, men sedan SF-presentkort i slutet av enkäten. Vad kommer jag att få?

Om du indikerat olika ersättningar i början och slutet av enkäten kommer vi att skicka de(n) ersättning du indikerat i slutet av studien. Du kan se vilka ersättningar du valde i slutet på enkäten genom att gå in på din deltagarlänk som du fått skickad till dig via e-post.

Får jag en ersättning per person jag bjuder in, eller hur fungerar det?

Du får en ersättning för att du själv deltagit i enkäten (din deltagarersättning). Du får också en ersättning för att två av de du bjudit in deltagit (din rekryteringsersättning). Du kan maximalt få två ersättningar. Om en person du bjudit in redan deltagit i studien kommer dennas andra deltagande att ogiltigförklaras.

Jag tycker att jag får så många mail från Premisstudien.se, men förstår inte varför?

De mail som du får från oss är av olika karaktär.

  • Inbjudan till studien: du få din inbjudan via e-post om det är så du blivit inbjuden till att delta i studien. I det mailet står det information om studien och var du ska klicka för att delta (”acceptera”).
  • Deltagarlänk: Precis i början på enkäten får du fylla i din e-postadress för att vi ska kunna skicka ut din deltagarlänk. Denna kommer i ett mail direkt efter att du fyllt i din e-postadress. Med hjälp av din deltagarlänk kan du gå in på din enkät vid ett senare tillfälle.
  • Bekräftelsemail: I slutet på enkäten skickas ett mail till dig för att bekräfta att du deltagit i studien. Detta mail innehåller också din deltagarlänk.
  • Påminnelsemail: Är det så att du inte besvarat din inbjudan till studien, eller påbörjat enkäten men inte gjort färdigt den, kan vi också komma att skicka ut ett påminnelsemail om detta.

När jag går in på min deltagarlänk ser jag att ingen av de jag bjudit in deltagit, kan jag skicka inbjudan igen?

Har du bjudit in färre än 4 personer kan du skicka ut nya inbjudningar direkt på inbjudningssidan (maximalt 4). Har du redan skickat ut 4 inbjudningar kan du kan inte skicka ut inbjudan igen på samma sätt som du gjorde första gången. Men du kan högerklicka på länken i inbjudningssektionen, kopiera länkadressen och skicka den via tex. Messenger, e-post eller sms. Då kan länken se ut så här: https://premisstudien.se/i/9xXbDXI8 och den du bjöd in kan gå in på den direkt och delta. Ser du att de du bjudit in inte deltagit får du gärna påminna dem en extra gång.

Vad gör ni med min data?

Under tiden datainsamligen pågår lagras din data i en databas. Denna databas har endast forskarna tillgång till. När datainsamligen avslutats anonymiseras datan vilket innebär att ditt personnummer ersätts med ett löpnummer. Datan som innehåller ditt personnummer sparas då separat från den avanonymiserade datan med väldigt begränsad åtkomst även för forskarna. Detta innebär att du inte kommer att kunna identifieras av någon som arbetar med att analysera datan. Du kan läsa mer hur vi behandlar din data under ”sekretess och användning av uppgifter”.

Får jag veta vad resultaten av studien blev?

Vi kommer inte att kunna besvara några frågor om resultaten förrän de är publicerade i en vetenskaplig tidskrift. När en publikation kommer ut kommer vi att publicera det på hemsidan och på Facebooksidan.

Sekretess och användning av uppgifter

Så används lämnade uppgifter

För att minska antalet enkätfrågor och för att få svar på våra forskningsfrågor kommer kompletterande uppgifter även att tas från register. Människors hälsa påverkas av ärftlighet och familjeförhållanden och därför kommer uppgifter även att tas för föräldrar, syskon och barn. Information om kön, ålder, social bakgrund, släktförhållanden, civilstånd, födelseland, medborgarskap, boendeområde, utbildning, sysselsättning, inkomster, bidrag och sjuk- och aktivitetsersättning hämtas från Statistiska Centralbyrån (SCB). Uppgifter om sjukhusvård, födelseutfall och läkemedelsanvändning hämtas från Socialstyrelsen. Från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Stockholms Läns Landsting (SLL) hämtas uppgifter om vård och vårdutfall, och från Försäkringskassan hämtas diagnoser vid eventuell sjukskrivning och förtidspension (sjuk- och aktivitetsersättning). Information från eventuell militär mönstring hämtas från Rekryteringsmyndigheten eller Krigsarkivet. Från Stockholms stad hämtas uppgifter om buller- och luftföroreningsnivåer i anslutning till bostaden. När du besvarar enkäten godkänner du också att även registerinformationen används. Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter och därefter överlämnas materialet till Karolinska Institutet för fortsatt bearbetning och analys. Uppgifter som hör till undersökningen kan komma att användas av flera forskare, men utlämnande av data sker restriktivt och efter särskild prövning. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också av statistiksekretess (se nedan). Eftersom hälsoutvecklingen hos deltagarna följs över tid kommer undersökningen att ge viktiga svar på orsakerna till olika sjukdomar och besvär och hur dessa kan förebyggas. En ny enkät kan därför komma att skickas till dig om några år. Medverkan är alltid frivillig, och du bestämmer vid varje tillfälle om du vill delta. För att kunna skicka ut nya enkäter samt för att göra det möjligt att komplettera med aktuella registeruppgifter behåller vi ett register över de personer som deltar i studien. Uppgifterna sparas avskilda från enkätsvar och annan registerinformation.

Skydd av lämnade uppgifter

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) oche personer vid KI och SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt. Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Information om personuppgifter

KI är personuppgiftsansvarig för den behandling av uppgifter som KI gör. SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av SCB. Du har rätt att en gång per kalenderår få kostnadsfri information i form av ett så kallat registerutdrag, om egna personuppgifter som hanteras av SCB och KI. En ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Läs mer på www.scb.se/pul. Om du skulle anse att KI eller SCB har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot personuppgiftslagen kan du begära att få personuppgifterna korrigerade, blockerade eller raderade.