PREMIS

This page in English

PREMIS-studien är en longitudinell studie som syftar till att undersöka sambanden mellan olika anställningsformer på dagens arbetsmarknad och hälsa. Projektet startade 2016 och genomförs av Enheten för Arbetsmedicin på Karolinska Institutet. Resultaten från studien hoppas vi leder till både ökad kunskap om hur hälsan påverkas av olika anställningsformer och till förebyggande insatser i framtiden.

Om studien

Arbetsmarknaden består idag av en växande del osäkra anställningsvillkor och flexibla anställningar såsom vikariat, visstids-, och behovsanställningar. Vi vet ännu för lite om hur dessa anställningsformer kan påverka hälsan. Därför är detta ett aktuellt och viktigt forskningsområde.

För att delta i studien ska du:

  • Ha ett arbete, men inte vara fast heltidsanställd  (till exempel kan du ha en ofrivillig deltidsanställning, visstids-/projekt-/behovs- eller säsongsanställning, ett vikariat, praktik, eller vara ofrivillig egen företagare)
  • Arbeta och/eller bo i Stockholms län
  • Vara 18-65 år
  • Ha ett personnummer

PREMIS-studien är webbaserad och medverkan innebär att du besvarar en enkät om din hälsa, arbete och arbetsmiljö, ekonomi och livssituation. När du genomfört enkäten (som tar cirka 15-20 minuter), skickar du den vidare till 1-4 bekanta som också arbetar men som inte har fast heltidsanställning.

PREMIS är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Lunds Universitet, Universitat Pampeu Fabra i Barcelona och  Universidad Católica de Chile som också bedriver forskning om dagens arbetsmarknad och hälsa. Studien är finansierad av FORTE (forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).

Datainsamling

PREMIS-studien är en webbaserad enkätstudie som använder sig av respondent-driven sampling (RDS). RDS är en urvalsmetod baserad på så kallade ”frön” - personer som påbörjar datainsamlingen genom att vara de första som deltar i studien. När dessa frön besvarat enkäten rekryterar de bekanta med liknande anställningsvillkor från sina nätverk, som i sin tur besvarar enkäten. Detta skapar flera led av kedjeliknande formationer av deltagare från målgruppen.

Exempel på led av kedjeliknande formationer av deltagare Exempel på led av kedjeliknande formationer av deltagare skapade av fröna A, B och C

Målsättningen är att ha minst 500 deltagare i studien. Med många deltagare kan resultaten bli representativa. Resultaten presenteras på gruppnivå, och enskilda svar lämnas inte ut.

Kontakt

Om du vill delta i studien, har frågor, eller av annan anledning vill komma i kontakt med PREMIS, var god använd kontaktuppgifterna nedan:

E-post: Johanna.Jonsson@ki.se

Adress:
PREMIS-studien
Enheten för arbetsmedicin, Institutet för Miljömedicin
Karolinska Institutet
Solnavägen 4
113 65 Stockholm

Sekretess och användning av uppgifter

Så används lämnade uppgifter

För att minska antalet enkätfrågor och för att få svar på våra forskningsfrågor kommer kompletterande uppgifter även att tas från register. Människors hälsa påverkas av ärftlighet och familjeförhållanden och därför kommer uppgifter även att tas för föräldrar, syskon och barn. Information om kön, ålder, social bakgrund, släktförhållanden, civilstånd, födelseland, medborgarskap, boendeområde, utbildning, sysselsättning, inkomster, bidrag och sjuk- och aktivitetsersättning hämtas från Statistiska Centralbyrån (SCB). Uppgifter om sjukhusvård, födelseutfall och läkemedelsanvändning hämtas från Socialstyrelsen. Från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Stockholms Läns Landsting (SLL) hämtas uppgifter om vård och vårdutfall, och från Försäkringskassan hämtas diagnoser vid eventuell sjukskrivning och förtidspension (sjuk- och aktivitetsersättning). Information från eventuell militär mönstring hämtas från Rekryteringsmyndigheten eller Krigsarkivet. Från Stockholms stad hämtas uppgifter om buller- och luftföroreningsnivåer i anslutning till bostaden. När du besvarar enkäten godkänner du också att även registerinformationen används. Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter och därefter överlämnas materialet till Karolinska Institutet för fortsatt bearbetning och analys. Uppgifter som hör till undersökningen kan komma att användas av flera forskare, men utlämnande av data sker restriktivt och efter särskild prövning. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också av statistiksekretess (se nedan). Eftersom hälsoutvecklingen hos deltagarna följs över tid kommer undersökningen att ge viktiga svar på orsakerna till olika sjukdomar och besvär och hur dessa kan förebyggas. En ny enkät kan därför komma att skickas till dig om några år. Medverkan är alltid frivillig, och du bestämmer vid varje tillfälle om du vill delta. För att kunna skicka ut nya enkäter samt för att göra det möjligt att komplettera med aktuella registeruppgifter behåller vi ett register över de personer som deltar i studien. Uppgifterna sparas avskilda från enkätsvar och annan registerinformation.

Skydd av lämnade uppgifter

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) oche personer vid KI och SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt. Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Information om personuppgifter

KI är personuppgiftsansvarig för den behandling av uppgifter som KI gör. SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av SCB. Du har rätt att en gång per kalenderår få kostnadsfri information i form av ett så kallat registerutdrag, om egna personuppgifter som hanteras av SCB och KI. En ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Läs mer på www.scb.se/pul. Om du skulle anse att KI eller SCB har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot personuppgiftslagen kan du begära att få personuppgifterna korrigerade, blockerade eller raderade.