Utbildning vid KCP

Våra utbildningar ges som statligt finansierad utbildning, och/eller som uppdragsutbildning. De statligt finansierade kurserna och programmen söker du via www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Uppdragsutbildningarna söker du på ki.se/uppdragsutbildning. För ansökningsdatum, se resp. kurs nedan, rubrikerna länkar vidare till mer information.

Utbildningar du kan söka just nu

Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi, 45 hp - ansökningstiden förlängd till och med 15 juni

Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi vänder sig till dig som är legitimerad psykoterapeut och vill arbeta som handledare och lärare inom psykoterapi.

Inlärningspsykologi och beteendeanalys i kliniska verksamheter, 5 hp - ansökningstiden förlängd till och med 15 juni

Inlärningspsykologi är ett teoretiskt perspektiv som ligger till grund för många effektiva interventioner för att förändra beteenden på kliniska områden, som t.ex. psykisk ohälsa och ohälsosamma levnadsvanor. Beteendeanalys är en metod för att undersöka i vilka sammanhang som ett beteende förekommer och ger information om hur det kan förändras. 

Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp - sista ansökningsdag 24 augusti

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS)/borderline personlighetsstörning (BPS) och självskadebeteende. Metoden har visat sig särskilt lämpad för att möta personer som också är suicidala och har ett stort behov av vård och insatser. DBT har ett gott forskningsstöd utifrån upprepade studier och metoden har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1990-talet. 

DBT vilar på fyra ben: individualterapi, färdighetsträning i grupp, telefonstöd av individualterapeut samt teamarbete. Särskild vikt läggs i denna kurs vid att ge kunskaper och stöd för att öka förutsättningarna att skapa DBT-team. Denna kurs syftar till att i så hög utsträckning som möjligt implementera DBT i verksamhet och innehåller också handledning till nystartade team.

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Kommande kurser

Compassionfokuserad terapi, 7,5 hp

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har sin grund i KBT och har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien. Metoden bygger på mindfulnessbaserade interventioner, liksom många andra behandlingar inom "tredje vågens KBT". CFT fokuserar på att förstärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra, till samarbete och upplevelse av trygghet.

Kursen planeras ges nästa gång vt-17. Uppdaterad kursinformation kommer under hösten -16.

Våra utbildningar

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp, KBT 

Utbildningen leder till psykoterapeutexamen och vänder sig till dig som arbetar med psykologisk behandling inom hälso- och sjukvården, som psykolog, läkare, socionom eller motsvarande.

Psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet ges med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi. Den kliniska tillämpningen bygger på evidensbaserade metoder. Utbildningen har en stark forskningsförankring och kombineras med ett verksamhetsintegrerat lärande framförallt inom psykiatrin. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Programmet har två inriktningar, en för psykologer som specialiserar sig i klinisk psykologi och en som är öppen för alla sökande med särskild behörighet. De båda inriktningarna samläser delar av programmet medan undervisningen avseende den kliniska tillämpningen och vissa teoretiska fördjupnings- och breddmoment är inriktningsspecifika.

Efter examen kan man ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Utöver detta kan de som genomgått utbildningen med inriktning specialist i klinisk psykologi ansöka om specialistbehörighet hos Sveriges Psykologförbund.

Psykoterapeutprogrammet vid KI fick betyget "mycket hög kvalitet" vid Universitetskanslersämbetets senaste utvärdering (oktober 2014).

Basutbildning i psykoterapeutisk metod, 60 hp

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesfunktion. I kursen studerar du grundläggande psykologi, psykopatologi, psykoterapiforskning, etik samt psykoterapeutisk metod vid individuell behandling. Du genomför psykoterapi under handledning inom både KBT och PDT. Utbildningen ges på dagtid med praktik förlagd på kvällstid.

Basutbildning i psykoterapeutisk metod för ST-läkare, med intriktning KBT, 45 hp

Kursen vänder sig till läkare under specialistutbildning med inriktning psykiatri. I kursutvärderingar har kursdeltagare uttryckt att kursen tillfört goda teoretiska och praktiska kunskaper som är användbara i det sedvanliga kliniska arbetet samt bidrar till professionell utveckling. Utbildningen ges i sin nuvarande form för femte gången och är mycket uppskattad av såväl deltagare som klinikledning på olika håll.

Övriga kurser

Interpersonell psykoterapi med fokus på depression, 7,5 hp

Interpersonell psykoterapi (IPT) är en strukturerad korttidsbehandling som fokuserar på hur relationer kan bidra till uppkomst och vidmakthållande av psykisk ohälsa, med målet att lindra symtom och lösa sociala och interpersonella problem. IPT rekommenderas som behandling vid lindrig till medelsvår depression, bulimia nervosa samt hetsätningsstörning av flera nationella och internationella hälsomyndigheter, som Statens beredning för medicinsk utvärdering, Socialstyrelsen och brittiska National Institutet for Health and Care Excellence. 

Inget datum för ny kursstart fastställt. 

Basutbildning i familjeterapi, 60 hp

Familjeterapeuter arbetar med interpersonella relationer utifrån individuella upplevelser och behov med fokus på samarbetsallians, vidgad förståelse, varaktig förändring, dolda resurser och stärkt motivation. Ingen kursstart ht 2016.

Att möta och arbeta med sorg, 7,5 hp

Ingen kursstart ht 2016.

Grundläggande utbildning i motiverande samtal, 3 hp

PsykiatriPsykisk ohälsaPsykologiPsykoterapeutprogrammetPsykoterapi