Centrum för psykiatriforskning

This page in English

All forskning inom psykiatri vid institutionen för klinisk neurovetenskap bedrivs inom Centrum för psykiatriforskning, CPF. Forskningen berör många sjukdomsområden som t ex depression, psykos, utmattningssyndrom, ångest, personlighetsstörning, schizofreni, beroende och självmord.

Vår forskning strävar efter att snabbt få fram effektiva behandlingsmetoder såväl vad gäller läkemedel som olika former av psykoterapi. Forskningen sätter psykiatriska sjukdomstillstånd i ett bredare, socialt sammanhang och vi bedriver också framgångsrika projekt inom beroende och missbruk samt inom rättspsykiatri. Vård och handläggning av ärenden som involverar psykiskt störda lagöverträdare är ofta komplicerade och kräver kunskap inom både medicin och juridik.

Karolinska Institutets forskning inom det rättspsykiatriska området spänner därför över ett brett område där temat är mötet mellan medicin, juridik och beteendevetenskap. Inom området barn- och ungdomspsykiatri bedrivs forskning i samverkan med Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Centrum för psykiatriforskning

Forskningsområden

Klinisk neurovetenskapPsykiatri