Petter Gustavssons forskargrupp

This page in English

Individuella differenser, transitioner och hälsa

Petter Gustavssons grupp bedriver forskning om högskolestudenters psykiska hälsa och studievillkor samt om den nyutexaminerade högskolestudentens etablering och utveckling på arbetsmarknaden.

Forskargruppens verksamhet i korthet

För närvande arbetar vi med frågeställningar som berör följande områden:

  • Psykisk hälsa, speciellt utbränning och depression under högskolestudier och den första tiden i yrket för nyutexaminerade högskolestudenter.
  • De nyutexaminerade högskolestudenterans professionella utveckling och kunskapsanvändning
  • Hälsa, sjukfrånvaro och sjukskrivning hos nyutexaminerade högskolestudenter
  • Utveckling och utvärdering av instrument för mätning av egenskaper, hälsa, studie- och arbetsförhållanden
  • Psykometriska metoder och kvantitativ longitudinell dataanalys

Samarbetsprojekt

Tillsammans med projektet Datakällan vid Mälardalens högskola byggs också kring dessa frågor en databas baserad på SCB:s longitudinella populationsregister. I samarbete med Karolinska Universitetssjukhusets enhet för klinisk forskningsanvändning (CRU) görs gemensam sak för att beforska hinder och möjligheter för implementering och användning av evidens i vården.

Forskningsprojekt

LUST - en Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro

Sjuksköterskor arbetar i ett fysiskt och känslomässigt krävande yrke. Både den utbildning som leder till yrkesexamen och den vårdorganisation sjuksköterskor arbetar inom har genomgått omfattande förändringar det senaste decenniet. I LUST-projektet undersöker vi hur utbildningen förbereder de studerande för arbete inom vården och hur de nyfärdiga sjuksköterskorna trivs i sitt yrke.

Undersökningen ingår i ett större projekt i vilket forskare arbetar med att kartlägga hur människor mår i sitt arbetsliv. Alltfler drabbas av stressymtom och utbrändhet, något som leder till stort lidande för enskilda individer och ökade kostnader för samhället. Genom studera vad som får människor att känna sig tillfredsställda med sitt arbete, och tvärtom, vad som leder till känslor av stress och utmattning hoppas vi bättre förstå hur man kan undvika utbrändhet.

LÄST - Lärares Tillvaro i Utbildning och Arbete

Både lärarutbildningen och skolan som arbetsplats har genomgått stora förändringar det senaste decenniet. Tillsammans med sjuksköterskor tillhör lärare den yrkesgrupp som är bland de mest utsatta när det gäller långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa i Sverige. Lärare utsätts dagligen för ett flertal stressrelaterade faktorer och den inledande perioden av yrkeslivet har visat sig upplevas som mycket påfrestande. I LÄST-projektet undersöker vi utifrån ett hälsoperspektiv hur utbildningen förbereder de studerande för arbete inom skolan och hur de nyexaminerade lärarna upplever den första perioden i sitt yrke.

Undersökningen ingår i ett större projekt i vilket forskare arbetar med att kartlägga hur människor mår i sitt arbetsliv. Alltfler drabbas av stressymtom och utbrändhet, något som leder till stort lidande för enskilda individer och ökade kostnader för samhället. Genom studera prevalensen av den psykiska ohälsan bland lärare bidrar detta till en uppfattning om omfattningen av problemet. Vidare är syftet även att identifiera relevanta ohälso- samt hälsofaktorer kopplade till arbetsmiljön för att kunna förbättra de anställdas arbetssituation och reducera oönskade utfall som utbrändhet och långtidssjukskrivningar.

Utvalda publikationer

Research use in clinical practice - extent and patterns among nurses one and three years postgraduation.
Forsman H, Gustavsson P, Ehrenberg A, Rudman A, Wallin L
J Adv Nurs 2009 Jun;65(6):1195-206

Early career burnout among nurses: modelling a hypothesized process using an item response approach.
Gustavsson J, Hallsten L, Rudman A
Int J Nurs Stud 2010 Jul;47(7):864-75

A psychometric evaluation of the Scale of Work Engagement and Burnout (SWEBO).
Hultell D, Gustavsson J
Work 2010 ;37(3):261-74

Monitoring the newly qualified nurses in Sweden: the Longitudinal Analysis of Nursing Education (LANE) study.
Rudman A, Omne-Pontén M, Wallin L, Gustavsson P
Hum Resour Health 2010 ;8():10

Early-career burnout among new graduate nurses: a prospective observational study of intra-individual change trajectories.
Rudman A, Gustavsson J
Int J Nurs Stud 2011 Mar;48(3):292-306

A randomized controlled pilot trial of acceptance and commitment training (ACT) for preventing stress-related ill health among future nurses.
Frögéli E, Djordjevic A, Rudman A, Livheim F, Gustavsson P
Anxiety Stress Coping 2015 Apr;():1-17

Mind the gap: Preventing stress-related ill health among future nurses. A brief protocol of the intervention
Frögéli E, Djordjevic A

Gruppmedlemmar

Anna DahlgrenAnknuten
Elin FrögéliDoktorand
Elin FrögéliForskarstuderande
Petter GustavssonForskargruppsledare
Petter GustavssonProfessor
Maria JirweAnknuten
Malin LövgrenPostdoc
Emelie MillerAnknuten
Johnmarshall ReeveAnknuten
Ann RudmanProjektledare

Klinisk neurovetenskapPsykologi