Petter Gustavssons forskargrupp

This page in English

Motivation, kompetens och hälsa (MKH)

Petter Gustavssons grupp bedriver forskning om högskolestudenters psykiska hälsa och studievillkor samt om den nyutexaminerade högskolestudentens etablering och utveckling på arbetsmarknaden.

Forskargruppens verksamhet i korthet

För närvande arbetar vi med frågeställningar som berör följande områden:

  • Hälsa hos högskolestudenter: Förekomst, utveckling och konsekvenser
  • Stressrelaterad ohälsa i början av arbetslivet: Orsaker, förlopp och konsekvenser
  • Inställning till utbildning och lärande: Konsekvenser för kompetens och engagemang
  • Att arbeta inom hälso- och sjukvården: Introduktion och kompetensutveckling
  • Olika arbetstiders påverkan på hälsa, sömn, trötthet och arbetsprestation
  • Preventiva interventioner mot stress under utbildning och i arbetslivet

Forskningsprojekt

LUST - en Longitudinell Undersökning av Sjuksköterskors Tillvaro

Sjuksköterskor arbetar i ett fysiskt och känslomässigt krävande yrke. Både den utbildning som leder till yrkesexamen och den vårdorganisation sjuksköterskor arbetar inom har genomgått omfattande förändringar det senaste decenniet. I LUST-projektet undersöker vi hur utbildningen förbereder de studerande för arbete inom vården och hur de nyfärdiga sjuksköterskorna trivs i sitt yrke.

Undersökningen ingår i ett större projekt i vilket forskare arbetar med att kartlägga hur människor mår i sitt arbetsliv. Alltfler drabbas av stressymtom och utbrändhet, något som leder till stort lidande för enskilda individer och ökade kostnader för samhället. Genom studera vad som får människor att känna sig tillfredsställda med sitt arbete, och tvärtom, vad som leder till känslor av stress och utmattning hoppas vi bättre förstå hur man kan undvika utbrändhet.

LÄST - Lärares Tillvaro i Utbildning och Arbete

Både lärarutbildningen och skolan som arbetsplats har genomgått stora förändringar det senaste decenniet. Tillsammans med sjuksköterskor tillhör lärare den yrkesgrupp som är bland de mest utsatta när det gäller långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa i Sverige. Lärare utsätts dagligen för ett flertal stressrelaterade faktorer och den inledande perioden av yrkeslivet har visat sig upplevas som mycket påfrestande. I LÄST-projektet undersöker vi utifrån ett hälsoperspektiv hur utbildningen förbereder de studerande för arbete inom skolan och hur de nyexaminerade lärarna upplever den första perioden i sitt yrke.

Undersökningen ingår i ett större projekt i vilket forskare arbetar med att kartlägga hur människor mår i sitt arbetsliv. Alltfler drabbas av stressymtom och utbrändhet, något som leder till stort lidande för enskilda individer och ökade kostnader för samhället. Genom studera prevalensen av den psykiska ohälsan bland lärare bidrar detta till en uppfattning om omfattningen av problemet. Vidare är syftet även att identifiera relevanta ohälso- samt hälsofaktorer kopplade till arbetsmiljön för att kunna förbättra de anställdas arbetssituation och reducera oönskade utfall som utbrändhet och långtidssjukskrivningar.

Forskargruppen i media

Nyutbildade sjuksköterskor får lära sig hantera sömnproblem
Artikel publicerad på vardfokus.se, februari 2016.

Hur tackla sömnproblemen vid skiftarbete i vården?
Artikel publicerad på suntarbetsliv.se, februari 2016.

Höga krav och liten möjlighet att påverka pressar nya sjuksköterskor.
Artikel publicerad i Vårdfokus, augusti 2015.

Stressverktyg hjälper studenter.
Artikel publicerad i Vårdfokus, augusti 2015.

Ett hållbart arbetsliv genom hela karriären.
Artikel och inspelad sammanfattande diskussion publicerad på regeringens hemsida, maj 2015.

Sjuksköterskornas krav: Högre lön, mer tid – och respekt.
Artikel publicerad i Sydsvenskan, december 2014.

Studentliv, studier och hälsa – hur går det ihop?
Artikel och sammanfattning publicerad på Folkhälsomyndighetens hemsida, maj 2015.

Utvalda publikationer

A randomized controlled pilot trial of acceptance and commitment training (ACT) for preventing stress-related ill health among future nurses.
Frögéli E, Djordjevic A, Rudman A, Livheim F, Gustavsson P
Anxiety Stress Coping 2016 ;29(2):202-18

A prospective study of nurses' intentions to leave the profession during their first five years of practice in Sweden.
Rudman A, Gustavsson P, Hultell D
Int J Nurs Stud 2014 Apr;51(4):612-24

Neck/shoulder and back pain in new graduatenurses: A growth mixture modeling analysis. International journal of nursing studies.
Lövgren M, Gustavsson P, Melin B, Rudman A
International Journal of Nursing Studies 2014;51;625-639.

Change and stability in subjective well-beingover the transition from higher education to employment.
Lindfors P, Hultell D, Rudman A, Gustavsson P
Personality and Individual Differences 2014;70,188-193.

Early-career burnout among new graduate nurses: a prospective observational study of intra-individual change trajectories.
Rudman A, Gustavsson J
Int J Nurs Stud 2011 Mar;48(3):292-306

A psychometric evaluation of the Scale of Work Engagement and Burnout (SWEBO).
Hultell D, Gustavsson J
Work 2010 ;37(3):261-74

Monitoring the newly qualified nurses in Sweden: the Longitudinal Analysis of Nursing Education (LANE) study.
Rudman A, Omne-Pontén M, Wallin L, Gustavsson P
Hum Resour Health 2010 ;8():10

Rapporter

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Gruppmedlemmar

Petter Gustavsson,
Professor

Elin Frögéli,
Doktorand

Ann Rudman,
Projektledare

Anna Dahlgren,
Anknuten

Maria Jirwe,
Anknuten

Emelie Miller,
Anknuten

Nadja Högman,
Student

Martin Johansson,
Student

Jonas Sjöström,
Student

Klinisk neurovetenskapPsykologi