Laboratoriet för analys av neutraliserande anti-läkemedels antikroppar: NAb-lab

This page in English

Sedan 2003 har vi erbjudit möjlighet för analys av neutraliserande anti-läkemedelsantikroppar (NAb eller nADA [anti-drug antibodies]) mot interferon beta (IFNbeta) och från och med 2006 även mot natalizumab (Tysabri).

Till en början var verksamheten i etableringsfas och därför kostnadsfri för de som skickade in prover. Detta var möjligt tack vare ett generöst ekonomiskt stöd från BiogenIdec.

Nu är analysen etablerad och kostnaderna för analyserna betalas av användarna. Med anledning av det minskande antalet patienter som har denna behandling och därmed det minskade behovet att tester behöver vi höja priset på testen för att kunna ha den kvar. Svarstiden kan även förlängas något. De nya priserna från maj 2016 är:

  • Screening för NAbs mot interferon beta: 3125 SEK
  • Screening + titrering av NAbs mot interferon beta: 5000 SEK
  • Screening av NAbs mot Tysabri: 2500 SEK
  • Moms 25% tillkommer

Provet analyseras först enbart för närvaro eller frånvaro av NAb med en bioassay för neutraliserande antikroppar (NAb eller nADA screening). De som är negativa i screening svaras ut, men de som är positiva analyseras i spädningsserier för att kunna mäta titern på antikropparna (d.v.s. hur stor mängd antikroppar det finns). Därför är det lägre pris på enbart screening jämfört med screening och titrering.  

Analysmetoden för IFNbeta NAb är en bioassay där celler stimuleras med IFNbeta och blockeras med patienternas serum beroende på om där finns NAb eller ej. Vi använder oss av iLite-metoden där genuttryck mäts genom aktivering av en luciferas-uttryckande gen kopplad till en IFN-inducerad promotor (tillverkad av Euro Diagnostica och distribuerad i Sverige av Thermo Fisher). Vår screeningprocedur har en viss säkerhetsmarginal. Det betyder att somliga prover vars resultat slutligen fastställs som "negativa" ändå har genomgått titrering.

Analys av NAb mot Tysabri sker med s.k. ”bridging-ELISA”, som tillhandhålls av BiogenIdec.

Från och med november 2007 finns svaren från analyser av NAb mot IFNbeta och Tysabri i MS-registret. Vi kommer även i fortsättningen också att skicka ut svaren i pappersform. Vi vill på sikt gå över till helt elektronisk hantering så vi är tacksamma om ni meddelar oss om ni inte behöver papperskopian.

Du kan registrera MS patienter och hämta remisser från Svenska MS-registrets hemsida.

Vi ber er använda remisser där organisationsnummer anges, som kan hämtas här. Informera även patienten om att provet kommer att sparas i biobank och att det kan komma att användas till forskning i etiskt godkända forskningsprojekt.

Analys av antikroppar mot rituximab (Mabthera) sker med en CE-märkt bridging-ELISA, som tillhandhålls av  Promonitor. En ny metod baserad på electrochemiluminiscens (ECL) som använder Meso Scale Discovery (MSD) plattformen för analys av anti-läkemedelsantikroppar är under utveckling och kommer att finnas tillgänglig senare i år.
Vi har möjlighet att med iLite analysera NAb och läkemedelsnivåer för följande läkemedel som patienter med reumatoid artrit behandlas med: adalimumab (Humira), etanercept (Enbrel) och infliximab (Remicade). Kontakta gärna oss om ni är intresserade av detta.

Följande priser för TNF och Mabthera gäller från maj 2016:

  • Läkemedelsnivåer (hög/låg) 3000 SEK
  • Titrering av läkemedelsnivåer (µg/ml) 3000 SEK (6000 SEK totalt med screening)
  • Screening för ADA (neg/pos) 3000 SEK
  • Titrering av ADA (titer) 3000 SEK (6000 totalt med screening)
  • Screening för neutraliserande antikroppar (nADA, pos/neg) 3000 SEK
  • Titrering av nADA positiva prov (titer) 3000 SEK (6000 SEK totalt med screening)

Välkommen att skicka in era prover!

Anna Fogdell-Hahn och Jan Hillert

Klinisk neurovetenskap