Pedro Farrajota Neves Da Silva

Pedro Farrajota Neves Da Silva

Visiting address: A2:07 GKS, Framstegsgatan 21, 17164 SOLNA
Postal address: K7 Onkologi-Patologi, 171 77 Stockholm

About me

 • * Doktorandstudent i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet. Aktuella
  projekt: “Bättre prediktion av prognos i huvud- och halscancer”.
  Tidigare projekt inom perifert T-cellslymfom.
  * Deltar i utveckling av framtida terapiprogram för behandling av
  lokoregionalt avancerad, liksom recidiverande, skivepitelcancersjukdom
  inom huvud-halsområdet med bl.a. immunmodulerande medel vid Karolinska
  Univ. Sj./Karolinska Institutet

 • * Biträdande överläkare i klinisk patologi vid Karolinska
  universitetssjukhuset i Solna (2018), områdesansvarig för huvud- och
  halspatologi sedan 2014.
  * Sammankallade för ÖNH KVAST-grupp sedan 2015.
  * Styrelsemedlem i Svensk Förening för Patologi sedan 2020 (facklig
  sekreterare).
  * Undervisar regelbundet i Medicinsk basvetenskap, Optikers-, Biomedicinare-
  och Biomedicinsk analytikers bachelors- och magisterprogrammet.

Research

 • Cancer som härrör från slemhinnan i den övre luftvägs- och
  matsmältningskanalen och uppvisar s.k. skivepiteldifferentiering ledde till
  det engelska begreppet ”head and neck squamous cell carcinoma” (HNSCC).
  HNSCC har en relativt dålig prognos, den övervägande delen av patienterna
  dör inom fem år efter diagnosen. Det finns därför ett tvingande behov av
  nya markörer för att dels bättre kunna förutsäga patientens
  sjukdomsförlopp, dels för att utveckla effektivare behandlingar, delvis med
  hjälp av nyvunnen kunskap om processer som styr sjukdomsutvecklingen som
  sedan kan angripas med nya medel, exempelvis farmaka. HNSCC diagnostiseras
  multidisciplinärt med viktigt bidrag av patologer som utför observationer
  av vävnadsprover och klassificerar tumörerna baserat på tolkningar av
  bl.a. tumörcellernas former och andra strukturer. Syftet med
  forskningsprojekten är inriktade på förfining av dessa metoder för att
  förutsäga det kliniska förloppet och svaret på behandling av olika
  subtyper av HNSCC.

Articles

All other publications

News from KI

Events from KI