Hezheng Lyu

Hezheng Lyu

Phd Student
Visiting address: Solnavägen 9, 9A, 17177 Stockholm
Postal address: C2 Medicinsk biokemi och biofysik, C2 Kemi I Zubarev, 171 77 Stockholm

Employments

  • Phd Student, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Karolinska Institutet, 2024-2025
  • Phd Student, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Karolinska Institutet, 2024-2024

News from KI

Events from KI