Safety and Security Unit

Säkerhetsenheten ansvarar och/eller hanterar bl.a. KI:s krisledningsarbete, risk- skade- och incidenthantering, verksamhetsförsäkring, import- och exportkontroll, lagkrav och stöd inom laboratoriesäkerhet (kemikalie-, bio-, brand- och strålsäkerhet), lås, larm och passage. Passerkort för medarbetare och studenter samt utbildningar och kurser anordnas inom vissa områden.

Staff and contact

Head of Unit

All members of the group