This page in English

Peter Gillgren

Forskare, klin

Besöksadress : Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm
Postadress : Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1, Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm
Leveransadress : Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm

Om mig

Jag är forskargruppsledare för den Kärlkirurgiska forskargruppen, som bedriver projekt inom området hjärt- och kärlsjukdomar. Gruppen har en egen profilsida vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset – SOSVASC. Vår forskning har starkt kliniskt fokus och i detta ingår bl.a att systematiskt följa upp och utvärdera resultaten av både etablerade och nya behandlingsmetoder, samt att analysera bakomliggande faktorer till våra vanligaste kärlsjukdomar. Då Kärlsektionen vid Kirurgiska kliniken, SöS, är en av de största i landet får vi även varje år förfrågningar om deltagande i vetenskapliga multicenterstudier, både med avseende på metodutveckling och nya behandlingsprinciper. I min roll som forskargruppsledare och samtidig sektionschef ingår att, tillsammans med mina medarbetare, försöka urskilja vilka projekt som kan vara till störst gagn för våra patienter och av störst vetenskapligt intresse. Min huvudsakliga uppgift vid KI anser jag dock vara att utveckla och stödja medlemmarna i forskargruppen, samt att hjälpa dem att skapa förutsättningar för att bedriva forskning. Min egen forskarkarriär inleddes med studier av malignt melanom och jag disputerade 2002 inom ämnet och har fortfarande en koppling till detta forskningsområde genom ett bihandledarskap till doktoranden Daniela Gordon. Jag är även bihandledare till doktoranden Magnus Jonsson, vars forskning bedrivs inom ämnet kärlkirurgi.

Forskningsbeskrivning

Pågående forskningsprojekt som handledare

1. Methodological aspects on carotid artery intervention

Doktorand: Magnus Jonsson

Huvudhandledare: David Lindström, KI

Bihandledare: Peter Gillgren, KI, Anders Wanhainen, Uppsala universitet

Projektplanen omfattar fyra arbeten och disputation är planerad till våren 2017. Jag medverkar i projektets samtliga delarbeten.

1. Resultat efter 7 års CAS på Södersjukhuset och CAS i Sverige – single-centre och nationella resultat.

2. Perioperativ strokerisk vid akut stentning av carotisstenos: En populationsbaserad nationell Swedvasc-studie.
3. Långtidsresultat av CAS – risk för stroke och död inom 5 år. 
4. Prediktion av shuntbehov vid carotiskirurgi med NIRS versus stumptryck. Power beräknat på 150 patienter. 100 patienter är inkluderade hittills (april 2015).

 

2.Cutaneous Malignant Melanoma – Body Site in Relation to Prognosis, Sun Exposure and Genetic Factors.

Doktorand: Daniela Gordon

Huvudhandledare: Karin Ekström Smedby, KI

Bihandledare: Peter Gillgren, KI, Johan Hansson, KI

Projektplanen omfattar fyra arbeten och disputation är planerad till våren/hösten 2016. Jag medverkar i projektets samtliga delarbeten. Disputation planerad till 24 februari 2017.

1. Lokalisation av portvaktskörteln vid melanom på bålen och extremiteter: ovanligt eller multipelt dränage påverkar inte överlevnad.
2. Time trends in incidence of cutaneous melanoma by detailed anatomical location and patterns of ultraviolet radiation exposure – a retrospective population-based study. Arbetet är accepterat för publication i Melanoma research
3. Effect of Primary Site on Prognosis in Patients with Cutaneous Malignant Melanoma. Datainsamling pågår.
4. Primary Location of Cutaneous Malignant Melanoma in Patients with NRAS/BRAF Mutations. Datainsamling pågår.

 

Övriga pågående projekt som medförfattare

1. Resultat av endovaskulär behandling av bukaortasjukdom med grenad kärlprotes

I samarbete med Vo Bild bedriver jag och doktoranden Otto Stackelberg (detta projekt ligger utanför hans avhandlingsarbete) denna studie av konsekutiva patienter i syfte att utvärdera resultaten av endovaskulär behandling av patienter med komplicerade aortaaneurysm, där visceral- och njurartärer stentats i samband med stentning av aorta.

 

2. Biomarkörer för instabil åderförkalkning

Vi saknar ännu så länge tillförlitliga metoder för att på förhand urskilja de fall av åderförkalkning där placket, beläggningen på kärlets insida, är instabilt och därmed i färd med att orsaka akut proppbildning eller ocklusion (total tilltäppning). Bättre urskiljande av patienter med instabila plack och ökad risk för t.ex snar hjärt- eller hjärninfarkt skulle möjliggöra mer selektiv behandling. Forskningsprojektet syftar till att hitta biomarkörer för instabil åderförkalkning för att därigenom eliminera dessa brister och skräddarsy behandlingen. Projektet bedrivs i samarbete med Prof Ulf Hedin vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi och har redan resulterat i en publikation där jag är medförfattare.

 

3. Procedural risk in acute carotid endarterectomy

Då vi på Södersjukhuset under de senaste åren behandlat fler patienter med carotisstenos än något annat sjukhus i landet har jag inbjudits till samarbete med Avd. för molekylär och klinisk medicin, Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Projektet syftar till att identifiera riskfaktorer vid tidig kirurgi för symtomgivande carotisstenos. Göteborgsgruppen har redan publicerat en mycket välciterad artikel i ämnet; Risk of early recurrent stroke in symptomatic carotid stenosis. Studien ska också utgöra ett delarbete i doktoranden Sofia Strömbergs avhandling (Göteborgs universitet).

 

4. Naturalförlopp vid benartärsjukdom

Leg läkaren och doktoranden Fredrik Sartipy samarbetar med Med Dr Birgitta Sigvant, Centralsjukhuset i Karlstad, samt Professor Eric Wahlberg vid Linköpings universitet och de kommer att studera livskvalitet och övrigt sjukdomspanorama och död hos patienter med benartärsjukdom. Birgitta Sigvant har disputerat i ämnet ( se artikeln Kvinnor med "fönstertittarsjuka" kan missas av vården) och en stor patientkohort finns redan samlad.

5. Cellulära mekanismer för instabil åderförkalkning

I samarbete med Prof Johan Frostegårds grupp vid Enheten för Immunologi och kronisk sjukdom, KI, kommer vi att studera cellulära mekanismer bakom instabil åderförkalkning i hals- samt ljumskpulsådern. Jag kommer att ta aktiv del i projektet tillsammans med PhD Johnny Steuer vid min sektion. 2-3 publikationer är planerade

6. Uppföljning av resultat efter behandling av primär

subclaviaventrombos. 

Ett samarbete med Carl-Magnus Wahlgren och Jonas Malmstedt. Detta är ett sk. T8 projekt där med stud Sara Lindblom deltar.

7.Förekomst av kärlkirurgiska diagnoser hos patienter som genomgått strålbehandling mot bäckenet.

Projektet kommer att utföras i samarbete med Åsa Hallqvist EverhovJonas Malmstedt samt Karin Ekström Smedby

8BASIL-2. By-pass vs. Angioplasty in Severe Ischemia of the Leg

Studien är en randomiserad multicenterstudie (som utgår från Universitetet i Birmingham) som jämför två strategier “ven-bypass först” eller “bästa endo-vaskulära intervention först”, vid svår benischemi (vilovärk och/eller sår/gangrän) pga infrapopliteal sjukdom. Som första center i Sverige deltar vi i denna studie där Jonas Malmstedt i forskargruppen är principle investigator.

9. SWEDEPAD studien

Studien är en RRCT-studie, dvs. en "Registry Randomized Controled Study" eller registerrandomiserad kontrollerad studie. Genom att använda det svenska kärlkirurgiska registret SWEDVASC och infoga en randomiseringsmodul kan de flesta svenskar som genomgår ett röntgenlett kärlingrepp värderas för, och erbjudas en plats i studien. Jag sitter i styrkommittén för studien.

Kortfattat är målet med studien att se om ballonger och metallcylindernät (stent) som avger kärlväggspåverkande droger är bättre än traditionella produkter utan denna drogeffekt

Medlemmar i forskargruppen

Post-doc

Johnny Steuer (PhD)

Jonas Malmstedt (PhD)

Anneli Linné (PhD)

Doktorander

Magnus Jonsson (leg läk)

Christian Smedberg (leg läk)

Sayid Zommorodi (leg läk)

Eva Torbjörnsson (NT)

Sara Haile (NT)

Fredrik Sartipy (leg läk)

Andreas Älgå (leg läk)

 

Externa doktorander med KI-SöS projekt

 

Otto Stackelberg (leg läk)  

Sju utvalda publikationer:

2-cm versus 4-cm surgical excision margins for primary cutaneous melanoma thicker than 2 mm: a randomised, multicentre trial.Gillgren P, Drzewiecki KT, Niin M, Gullestad, H-P, Hellborg H, Månsson-Brahme, E, Ingvar C, Ringborg U. Lancet. 2011 Nov 5;378(9803):1635-42.

Peri-procedural Risk with Urgent Carotid Artery Stenting: A Population based Swedvasc Study. Jonsson M, Gillgren P, Wanhainen A, Acosta S, Lindström D. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015 Feb 28. pii: S1078-5884(15)00045-3. doi: 10.1016/j.ejvs.2015.01.007.

Outcome after seven years of carotid artery stenting and endarectomi in Sweden – single centre and national results. Lindström D, Jonsson M, Formgren J, Delle M, Rosfors S, Gillgren P. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012 May;43(5):499-503.

Profiling of atherosclerotic lesions by gene and tissue microarrays reveals PCSK6 as a novel protease in unstable carotid atherosclerosis. Perisic L, Hedin E, Razuvaev A, Lengquist M, Osterholm C, Folkersen L, Gillgren P, Paulsson-Berne G, Ponten F, Odeberg J, Hedin U. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2013 Oct;33(10):2432-43.

Sentinel node location in trunk and extremity melanomas: uncommon or multiple lymph drainage does not affect survival. Gordon D, Smedby KE, Schultz I, Olsson H, Ingvar C, Hansson J, Gillgren P. Ann Surg Oncol. 2014 Oct;21(11):3386-94.

The role of procalcitonin in postimplantation syndrome after EVAR: a pilot study. Sartipy F, Lindström D, Gillgren P, Ternhag A. Ann Vasc Surg. 2014 May;28(4):866-73.

Publikationer

Aortic Graft Infections after Emergency and Non-Emergency Reconstruction: Incidence, Treatment, and Long-Term Outcome
Pettersson J, Daryapeyma A, Gillgren P, Hultgren R
Surgical infections 2017;():-

Long-Term Outcome After Carotid Artery Stenting: A Population-Based Matched Cohort Study
Jonsson M, Lindström D, Gillgren P, Wanhainen A, Malmstedt J
Stroke 2016;47(8):2083-9

Nationwide Study of the Treatment of Mycotic Abdominal Aortic Aneurysms Comparing Open and Endovascular Repair
Sörelius K, Wanhainen A, Furebring M, Björck M, Gillgren P, Mani K, et al
Circulation 2016;134(23):1822-1832

Safety of Intra-arterial Catheter Directed Thrombolysis: Does Level of Care Matter?
Koraen-smith L, Wängberg M, Montán C, Gillgren P, Wahlgren Cm
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery 2016;51(5):718-23

Peri-procedural Risk with Urgent Carotid Artery Stenting: A Population based Swedvasc Study
Jonsson M, Gillgren P, Wanhainen A, Acosta S, Lindström D
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery 2015;49(5):506-12

The Impact of Stent Graft Material on the Inflammatory Response After EVAR
Sartipy F, Lindström D, Gillgren P, Ternhag A
Vascular and endovascular surgery 2015;49(3-4):79-83

Time trends in incidence of cutaneous melanoma by detailed anatomical location and patterns of ultraviolet radiation exposure: a retrospective population-based study
Gordon D, Gillgren P, Eloranta S, Olsson H, Gordon M, Hansson J, et al
Melanoma research 2015;25(4):348-56

Sentinel node location in trunk and extremity melanomas: uncommon or multiple lymph drainage does not affect survival
Gordon D, Smedby Ke, Schultz I, Olsson H, Ingvar C, Hansson J, et al
Annals of surgical oncology 2014;21(11):3386-94

The role of procalcitonin in postimplantation syndrome after EVAR: a pilot study
Sartipy F, Lindström D, Gillgren P, Ternhag A
Annals of vascular surgery 2014;28(4):866-73

Effect of white-matter lesions on the risk of periprocedural stroke after carotid artery stenting versus endarterectomy in the International Carotid Stenting Study (ICSS): a prespecified analysis of data from a randomised trial
Ederle J, Davagnanam I, Van Der Worp Hb, Venables Gs, Lyrer Pa, Featherstone Rl, et al
The Lancet. Neurology 2013;12(9):866-72

Profiling of atherosclerotic lesions by gene and tissue microarrays reveals PCSK6 as a novel protease in unstable carotid atherosclerosis
Perisic L, Hedin E, Razuvaev A, Lengquist M, Osterholm C, Folkersen L, et al
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology 2013;33(10):2432-43

Status Update and Interim Results from the Asymptomatic Carotid Surgery Trial-2 (ACST-2)
Acst-2 Collaborative Grp, Halliday A, Bulbulia R, Gray W, Naughten A, Den Hartog A, et al
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 2013;46(5):510-8

Outcome After 7 Years of Carotid Artery Stenting and Endarterectomy in Sweden - Single Centre and National Results
Lindstrom D, Jonsson M, Formgren J, Delle M, Rosfors S, Gillgren P
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 2012;43(5):499-503

2-cm versus 4-cm surgical excision margins for primary cutaneous melanoma thicker than 2 mm: a randomised, multicentre trial
Gillgren P, Drzewiecki Kt, Niin M, Gullestad Hp, Hellborg H, Mansson-brahme E, et al
LANCET 2011;378(9803):1635-42

Outcome After Nitinol Stenting in the Superficial Femoral and Popliteal Artery in an Elderly Population
Gillgren P, Pettersson H, Fernstrom J, Falkenberg M, Delle M, Konrad P, et al
ANNALS OF VASCULAR SURGERY 2011;25(6):758-65

Carotid artery stenting compared with endarterectomy in patients with symptomatic carotid stenosis (International Carotid Stenting Study): an interim analysis of a randomised controlled trial
Int Carotid Stenting Study, Ederle J, Dobson J, Featherstone Rl, Bonati Lh, Van Der Worp Hb, et al
LANCET 2010;375(9719):985-97

General anaesthesia versus local anaesthesia for carotid surgery (GALA): a multicentre, randomised controlled trial
Gala Trial Collaborative Grp, Lewis Sc, Warlow Cp, Bodenham Ar, Colam B, Rothwell Pm, et al
LANCET 2008;372(9656):2132-42

The risk for cutaneous malignant melanoma, melanoma in situ and intraocular malignant melanoma in relation to tobacco use and body mass index
Odenbro A, Gillgren P, Bellocco R, Boffetta P, Hakansson N, Adami J
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 2007;156(1):99-105

Effect of primary site on prognosis in patients with cutaneous malignant melanoma. A study using a new model to analyse anatomical locations
Gillgren P, Brattstrom G, Frisell J, Persson Jo, Ringborg U, Hansson J
MELANOMA RESEARCH 2005;15(2):125-32

Body site of cutaneous malignant melanoma - a study on patients with hereditary and multiple sporadic tumours
Gillgren P, Brattstrom G, Frisell J, Palmgren J, Ringborg U, Hansson J
MELANOMA RESEARCH 2003;13(3):279-86

A new computerized methodology to analyse tumour site in relation to phenotypic traits and epidemiological characteristics of cutaneous malignant melanoma
Gillgren P, Brattstrom G, Martensson Ed, Frisell J, Palmgren J, Ringborg U, et al
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 2002;146(6):1023-30

A prospective population-based study of cutaneous malignant melanoma of the head and neck
Gillgren P, Mansson-brahme E, Frisell J, Johansson H, Larsson O, Ringborg U
LARYNGOSCOPE 2000;110(9):1498-504

Epidemiological characteristics of cutaneous malignant melanoma of the head and neck - A population-based study
Gillgren P, Mansson-brahme E, Frisell J, Johansson H, Larsson O, Ringborg U
ACTA ONCOLOGICA 1999;38(8):1069-74

RESULTS OF RECTOCELE REPAIR - A PROSPECTIVE-STUDY
Mellgren A, Anzen B, Nilsson By, Johansson C, Dolk A, Gillgren P, et al
DISEASES OF THE COLON & RECTUM 1995;38(1):7-13

Visa alla publikationer

Karta