This page in English

Peter Gillgren

Forskare, klin

Besöksadress : Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm
Postadress : Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1, Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm
Leveransadress : Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm

Om mig

Jag är forskargruppsledare för den Kärlkirurgiska forskargruppen, som bedriver projekt inom området hjärt- och kärlsjukdomar. Gruppen har en egen profilsida vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset – SOSVASC. Vår forskning har starkt kliniskt fokus och i detta ingår bl.a att systematiskt följa upp och utvärdera resultaten av både etablerade och nya behandlingsmetoder, samt att analysera bakomliggande faktorer till våra vanligaste kärlsjukdomar. Då Kärlsektionen vid Kirurgiska kliniken, SöS, är en av de största i landet får vi även varje år förfrågningar om deltagande i vetenskapliga multicenterstudier, både med avseende på metodutveckling och nya behandlingsprinciper. I min roll som forskargruppsledare och samtidig sektionschef ingår att, tillsammans med mina medarbetare, försöka urskilja vilka projekt som kan vara till störst gagn för våra patienter och av störst vetenskapligt intresse. Min huvudsakliga uppgift vid KI anser jag dock vara att utveckla och stödja medlemmarna i forskargruppen, samt att hjälpa dem att skapa förutsättningar för att bedriva forskning. Min egen forskarkarriär inleddes med studier av malignt melanom och jag disputerade 2002 inom ämnet och har fortfarande en koppling till detta forskningsområde genom ett bihandledarskap till doktoranden Daniela Gordon. 

Forskningsbeskrivning

Pågående forskningsprojekt 

 

Frågeställning: Kutant malignt melanom – lokalisation, solexponering, genetiska faktorer och prognos. Disputation plan till 171006

Doktorand Daniela Gordon, Bihandledare Peter Gillgren KI-SöS samt Prof Johan Hansson Inst onk-pat, KI, Huvudhandledare Doc Karin Ekström Smedby, Inst för medicin, KI.

Två publicerade arbeten:

1. Tidstrender och anatomisk site; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26050147

2. Lokalisation av sentinel node och prognos http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24866434

3. Ultraviolet radiation exposure patterns and skin visibility of tumor site correlate with survival in cutaneous melanoma (Submitted Int J Cancer).      4. NRAS och BRAS

_______________________________________________________________

Frågeställning: Resultat av endovaskulär aortabehandling innefattande en eller flera grenar.till bukorgan.

Samarbetspartners/Forskare: Prof Anders Wanhainen samt Docent Kevin Mani, Uppsala Universitet. Docent David Lindström samt Med Dr Göran Lundberg, Inst för molekylär medicin och kirurgi, KI, Karolinska sjukhuset.

Projekt: I en konsekutiv cohort av patienter med aortasjukdom som är endovaskulärt behandlade och samtidigt behandlats med ett stent till ≥ 1 (-4) visceral kärl skall vi analysera faktorer av betydelse för failure, dvs ockluderad stent o/e endorganischemi. Jag har initierat arbetet och kommer att vara senior författare. Data är insamlade för 137 patienter och manuskript skrivs.

 ______________________________________________________________

Frågeställning: Inflamatoriska faktorer som predisponerar för utveckling av arteriosklerotisk sjukdom

Samarbetspartners/forskare: Professor Johan Frostegård på Institutionen för miljömedicin, KI. Med Dr Johnny Steuer, SOSVASC

Projekt: Man har utvecklat en metod att studera dendritiska celler och T celler från plack, och har kunnat visa att 1) modiferat och oxiderat LDL men inte LDL aktiverar dessa celler, 2) en mekanism är heat shock protein som är antigen eller ökar antigenaktiveringen, och 3) en potentiell behandling, nämligen Annexin A5, som vi jobbar med och utvecklar som en ny antiinflammatorisk substans. Det finns viktiga skillnader gentemot musmodeller här och själv upplever jag dessa våra fynd som något av genombrott när det gäller immunsystemets roll vid plackruptur och avancerad ateroskleros i allmänhet. Vi levererar arteriosklerotiska plaque till Frostegårds grupp och deltar i samarbete i dessa projekt.

 ____________________________________________________________

Frågeställning: Timing vid operation för symptomgivande Carotisstenos

Samarbetspartners/Forskare: Med Dr Klas Österberg samt leg läk Sofia Strömberg, Sahlgrenska sjukhuset

Projekt: Strömberg har ett projekt som avhandlar timing vid operation för symptomgivande karotisstenos. Hur skiljer sig resultaten för de patienter som är opererade < 2 dygn från symptomdebut med de som opererats dag 3-7. Primär endpoint är stroke/död inom 30d efter op. Kärlkirurgen vid Södersjukhuset är landets största center för karotiskirurgi. Samtliga data är insamlade och analys pågår.

 ______________________________________________________________

 

Frågeställning: Cellulära och molekylära biomarkörer för instabil arterioskleros i halspulsådern.

Samarbetspartners/forskare: Prof Ulf Hedin, Inst för molekylär medicin och kirurgi, KI, Karolinska sjukhuset.

Projekt:En unik databas finns där koppling mellan åderförkalkningsplaque och blodprover kan analyseras; Då möjligheter att erhålla material för studier av sjukdomen från patienter med kranskärlssjukdom är mycket begränsade bygger projektet på studier av patienter som opererats i strokeförebyggande syfte för instabil åderförkalkning i halspulsådern där vi byggt en världsunik samling (BiKE; Biobank for Karotis Endarterektomier) av vävnads och blodprover från mer än 870 patienter. Ett arbete är redan publicerat.

Proverna analyseras med modern molekylar biologisk teknik for att klarlägga

vilka processer och molekyler som orsakar instabilitet och som lacker ut i

Blodet från förträngningen (spårämnen/biomarkörer) och därmed kan bestämmas i ett blodprov. Samarbetet har redan resulterat i ett publicerat arbete: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23908247

 ____________________________________________________________

Frågeställning: Naturalförlopp för patienter med benartärsjukdom
Samarbetspartners/Forskare: Forskarstuderande Fredrik Sartipy vid SOSVASC. Med Dr Birgitta Sigvant Överläkare och chef på kärlkirurgen i Karlstad samt Profesor Eric Wahlberg vid Hälsouniversitetet i Linköping (i samarbete med Fredrik Sartipy vid vår sektion).
Projekt: Dr Sigvant  är affilerad till institutionen SöS och Dr Sartipy skall doktorandanmälas för detta projekt under hösten 2015. Sigvant har i en avhandling beskrivit förekomsten av benartärsjukdom i befolkningen; att detta är vanligare än man förstått och att en majoritet av de som missas i vården är kvinnor. Vi planerar nu en fortsättning på detta projekt där etiskt godkännande redan finns.

En populationsbaserad cohort på över 5000 individer som undersöktes med bla tryckmätning i nedre extremiteter finns nu. Dessa patienter kartlades även avseende riskfaktorer, läkemedel, övrig co-morbiditet. Det har nu gått 10 år sen och vår avsikt är att undersöka dem igen för att kartlägga naturalförlopp, både avseende benartärsjukdom och övriga hjärtkärlhändelser.

Följande arbeten är planerade;

Utvärdering av dödlighet och dödsorsaker vid PAD.
Utvärdering av CV-events, identifiering av riskfaktorer för försämring, samt effekter av läkemedelsbehandling vid PAD.  
Sjukdomsprogression för den drabbade extremiteten, med och utan kärlintervention
Utvärdering av olika mätmetoder för ABI, vilken teknik har bäst precision för att förutsäga sjukdomsprogression.

 ____________________________________________________________

Frågeställning: Utfall av sårbehandlingsmetoder vid traumatiska extremitetssår.
Samarbetspartners/Forskare:Forskarstuderade Andreas Älgå samt Med Dr Jonas Malmstedt, båda vid KI-SöS och SOSVASC. Docent Johan von Schreeb, Inst för folkhälsovetenskap, KI.
Projekt: Man kommer att skapa ett gränsöverskridande projekt med Institutionen för Folkhälsovetenskap, KI samt SöS institution. I ett större arbete skall man randomisera patienter från Syrien med traumatiska extremitetssår till VAC behandling (vacum assisted closure) eller traditionell behandling. Utfallet blir sårläkning. Man har räknat power på 100 +100 patienter och studien blir då den största i sitt slag på VAC och akuta sår. Studien ingår i ett avhandlingsarbete där övriga sårfaktorer skall studeras i de övriga delarbetena. 4 artiklar är planerade:

Risk factors for delayed healing of war-associated extremity wounds
Wound bacterial microbiota and their antibiotic resistance: a study of hospitalized patients originating from the Syrian armed conflict 
Perceptions in relation to wound management, antibiotic resistance and antibiotic use: a qualitative study among hospital-based physicians treating patients originating from the Syrian armed conflict
A prospective, randomized, controlled trial of negative-pressure wound therapy use in conflict-related extremity wounds 

Gruppen har erhållit ALF-bidrag med 450.000/år i två år.

______________________________________________________________

Cutaneous Malignant Melanoma – Body Site in Relation to Prognosis, Sun Exposure and Genetic Factors.

Doktorand: Daniela Gordon

Huvudhandledare: Karin Ekström Smedby, KI

Bihandledare: Peter Gillgren, KI, Johan Hansson, KI

Projektplanen omfattar fyra arbeten och disputation är planerad till våren/hösten 2016. Jag medverkar i projektets samtliga delarbeten. Disputation planerad till 24 februari 2017.

1. Lokalisation av portvaktskörteln vid melanom på bålen och extremiteter: ovanligt eller multipelt dränage påverkar inte överlevnad.
2. Time trends in incidence of cutaneous melanoma by detailed anatomical location and patterns of ultraviolet radiation exposure – a retrospective population-based study. Arbetet är accepterat för publication i Melanoma research
3. Effect of Primary Site on Prognosis in Patients with Cutaneous Malignant Melanoma. Datainsamling pågår.
4. Primary Location of Cutaneous Malignant Melanoma in Patients with NRAS/BRAF Mutations. Datainsamling pågår.

 

Övriga pågående projekt som medförfattare

 

Uppföljning av resultat efter behandling av primär

subclaviaventrombos. 

Ett samarbete med Carl-Magnus Wahlgren och Jonas Malmstedt. Detta är ett sk. T8 projekt där med stud Sara Lindblom deltar.

Förekomst av kärlkirurgiska diagnoser hos patienter som genomgått strålbehandling mot bäckenet.

Projektet kommer att utföras i samarbete med Åsa Hallqvist EverhovJonas Malmstedt samt Karin Ekström Smedby

BASIL-2. By-pass vs. Angioplasty in Severe Ischemia of the Leg

Studien är en randomiserad multicenterstudie (som utgår från Universitetet i Birmingham) som jämför två strategier “ven-bypass först” eller “bästa endo-vaskulära intervention först”, vid svår benischemi (vilovärk och/eller sår/gangrän) pga infrapopliteal sjukdom. Som första center i Sverige deltar vi i denna studie där Jonas Malmstedt i forskargruppen är principle investigator.

SWEDEPAD studien

Studien är en RRCT-studie, dvs. en "Registry Randomized Controled Study" eller registerrandomiserad kontrollerad studie. Genom att använda det svenska kärlkirurgiska registret SWEDVASC och infoga en randomiseringsmodul kan de flesta svenskar som genomgår ett röntgenlett kärlingrepp värderas för, och erbjudas en plats i studien. Jag sitter i styrkommittén för studien.

Kortfattat är målet med studien att se om ballonger och metallcylindernät (stent) som avger kärlväggspåverkande droger är bättre än traditionella produkter utan denna drogeffekt

Medlemmar i forskargruppen

Post-doc

Johnny Steuer (PhD)

Jonas Malmstedt (PhD)

Anneli Linné (PhD)

Magnus Jonsson (PhD)

Doktorander

Christian Smedberg (leg läk)

Eva Torbjörnsson (NT)

Sara Haile (NT)

Fredrik Sartipy (leg läk)

Andreas Älgå (leg läk)

 

Externa doktorander med KI-SöS projekt

 

Otto Stackelberg (leg läk)  

Sju utvalda publikationer:

2-cm versus 4-cm surgical excision margins for primary cutaneous melanoma thicker than 2 mm: a randomised, multicentre trial.Gillgren P, Drzewiecki KT, Niin M, Gullestad, H-P, Hellborg H, Månsson-Brahme, E, Ingvar C, Ringborg U. Lancet. 2011 Nov 5;378(9803):1635-42.

Peri-procedural Risk with Urgent Carotid Artery Stenting: A Population based Swedvasc Study. Jonsson M, Gillgren P, Wanhainen A, Acosta S, Lindström D. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015 Feb 28. pii: S1078-5884(15)00045-3. doi: 10.1016/j.ejvs.2015.01.007.

Outcome after seven years of carotid artery stenting and endarectomi in Sweden – single centre and national results. Lindström D, Jonsson M, Formgren J, Delle M, Rosfors S, Gillgren P. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012 May;43(5):499-503.

Profiling of atherosclerotic lesions by gene and tissue microarrays reveals PCSK6 as a novel protease in unstable carotid atherosclerosis. Perisic L, Hedin E, Razuvaev A, Lengquist M, Osterholm C, Folkersen L, Gillgren P, Paulsson-Berne G, Ponten F, Odeberg J, Hedin U. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2013 Oct;33(10):2432-43.

Sentinel node location in trunk and extremity melanomas: uncommon or multiple lymph drainage does not affect survival. Gordon D, Smedby KE, Schultz I, Olsson H, Ingvar C, Hansson J, Gillgren P. Ann Surg Oncol. 2014 Oct;21(11):3386-94.

The role of procalcitonin in postimplantation syndrome after EVAR: a pilot study. Sartipy F, Lindström D, Gillgren P, Ternhag A. Ann Vasc Surg. 2014 May;28(4):866-73.

Publikationer

Aortic Graft Infections after Emergency and Non-Emergency Reconstruction: Incidence, Treatment, and Long-Term Outcome
Pettersson J, Daryapeyma A, Gillgren P, Hultgren R
Surgical infections 2017;18(3):303-310

Choices of Stent and Cerebral Protection in the Ongoing ACST-2 Trial: A Descriptive Study
De Waard Dd, Halliday A, De Borst Gj, Bulbulia R, Huibers A, Casana R, et al
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery 2017;53(5):617-625

Near Infrared Spectroscopy as a Predictor for Shunt Requirement During Carotid Endarterectomy
Jonsson M, Lindström D, Wanhainen A, Djavani Gidlund K, Gillgren P
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery 2017;53(6):783-791

Primary tumor sites in relation to ultraviolet radiation exposure and skin visibility correlate with survival in cutaneous melanoma
Gordon D, Hansson J, Eloranta S, Gordon M, Gillgren P, Smedby Ke
International journal of cancer 2017;141(7):1345-1354

Ticagrelor versus Clopidogrel in Symptomatic Peripheral Artery Disease
Hiatt Wr, Fowkes Fg, Heizer G, Berger Js, Baumgartner I, Held P, et al
The New England journal of medicine 2017;376(1):32-40

Long-Term Outcome After Carotid Artery Stenting: A Population-Based Matched Cohort Study
Jonsson M, Lindström D, Gillgren P, Wanhainen A, Malmstedt J
Stroke 2016;47(8):2083-9

Nationwide Study of the Treatment of Mycotic Abdominal Aortic Aneurysms Comparing Open and Endovascular Repair
Sörelius K, Wanhainen A, Furebring M, Björck M, Gillgren P, Mani K, et al
Circulation 2016;134(23):1822-1832

Safety of Intra-arterial Catheter Directed Thrombolysis: Does Level of Care Matter?
Koraen-smith L, Wängberg M, Montán C, Gillgren P, Wahlgren Cm
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery 2016;51(5):718-23

Peri-procedural Risk with Urgent Carotid Artery Stenting: A Population based Swedvasc Study
Jonsson M, Gillgren P, Wanhainen A, Acosta S, Lindström D
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery 2015;49(5):506-12

Risk Factors For Stroke, Myocardial Infarction, or Death Following Carotid Endarterectomy: Results From the International Carotid Stenting Study
Doig D, Turner El, Dobson J, Featherstone Rl, De Borst Gj, Stansby G, et al
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery 2015;50(6):688-94

The Impact of Stent Graft Material on the Inflammatory Response After EVAR
Sartipy F, Lindström D, Gillgren P, Ternhag A
Vascular and endovascular surgery 2015;49(3-4):79-83

Time trends in incidence of cutaneous melanoma by detailed anatomical location and patterns of ultraviolet radiation exposure: a retrospective population-based study
Gordon D, Gillgren P, Eloranta S, Olsson H, Gordon M, Hansson J, et al
Melanoma research 2015;25(4):348-56

Sentinel node location in trunk and extremity melanomas: uncommon or multiple lymph drainage does not affect survival
Gordon D, Smedby Ke, Schultz I, Olsson H, Ingvar C, Hansson J, et al
Annals of surgical oncology 2014;21(11):3386-94

The role of procalcitonin in postimplantation syndrome after EVAR: a pilot study
Sartipy F, Lindström D, Gillgren P, Ternhag A
Annals of vascular surgery 2014;28(4):866-73

Effect of white-matter lesions on the risk of periprocedural stroke after carotid artery stenting versus endarterectomy in the International Carotid Stenting Study (ICSS): a prespecified analysis of data from a randomised trial
Ederle J, Davagnanam I, Van Der Worp Hb, Venables Gs, Lyrer Pa, Featherstone Rl, et al
The Lancet. Neurology 2013;12(9):866-872

Profiling of atherosclerotic lesions by gene and tissue microarrays reveals PCSK6 as a novel protease in unstable carotid atherosclerosis
Perisic L, Hedin E, Razuvaev A, Lengquist M, Osterholm C, Folkersen L, et al
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology 2013;33(10):2432-43

Status Update and Interim Results from the Asymptomatic Carotid Surgery Trial-2 (ACST-2)
Acst-2 Collaborative Grp, Halliday A, Bulbulia R, Gray W, Naughten A, Den Hartog A, et al
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 2013;46(5):510-8

Outcome After 7 Years of Carotid Artery Stenting and Endarterectomy in Sweden - Single Centre and National Results
Lindstrom D, Jonsson M, Formgren J, Delle M, Rosfors S, Gillgren P
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 2012;43(5):499-503

2-cm versus 4-cm surgical excision margins for primary cutaneous melanoma thicker than 2 mm: a randomised, multicentre trial
Gillgren P, Drzewiecki Kt, Niin M, Gullestad Hp, Hellborg H, Mansson-brahme E, et al
LANCET 2011;378(9803):1635-42

Outcome After Nitinol Stenting in the Superficial Femoral and Popliteal Artery in an Elderly Population
Gillgren P, Pettersson H, Fernstrom J, Falkenberg M, Delle M, Konrad P, et al
ANNALS OF VASCULAR SURGERY 2011;25(6):758-65

Carotid artery stenting compared with endarterectomy in patients with symptomatic carotid stenosis (International Carotid Stenting Study): an interim analysis of a randomised controlled trial
Int Carotid Stenting Study, Ederle J, Dobson J, Featherstone Rl, Bonati Lh, Van Der Worp Hb, et al
LANCET 2010;375(9719):985-97

General anaesthesia versus local anaesthesia for carotid surgery (GALA): a multicentre, randomised controlled trial
Gala Trial Collaborative Grp, Lewis Sc, Warlow Cp, Bodenham Ar, Colam B, Rothwell Pm, et al
LANCET 2008;372(9656):2132-42

The risk for cutaneous malignant melanoma, melanoma in situ and intraocular malignant melanoma in relation to tobacco use and body mass index
Odenbro A, Gillgren P, Bellocco R, Boffetta P, Hakansson N, Adami J
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 2007;156(1):99-105

Effect of primary site on prognosis in patients with cutaneous malignant melanoma. A study using a new model to analyse anatomical locations
Gillgren P, Brattstrom G, Frisell J, Persson Jo, Ringborg U, Hansson J
MELANOMA RESEARCH 2005;15(2):125-32

Body site of cutaneous malignant melanoma - a study on patients with hereditary and multiple sporadic tumours
Gillgren P, Brattstrom G, Frisell J, Palmgren J, Ringborg U, Hansson J
MELANOMA RESEARCH 2003;13(3):279-86

A new computerized methodology to analyse tumour site in relation to phenotypic traits and epidemiological characteristics of cutaneous malignant melanoma
Gillgren P, Brattstrom G, Martensson Ed, Frisell J, Palmgren J, Ringborg U, et al
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 2002;146(6):1023-30

A prospective population-based study of cutaneous malignant melanoma of the head and neck
Gillgren P, Mansson-brahme E, Frisell J, Johansson H, Larsson O, Ringborg U
LARYNGOSCOPE 2000;110(9):1498-504

Epidemiological characteristics of cutaneous malignant melanoma of the head and neck - A population-based study
Gillgren P, Mansson-brahme E, Frisell J, Johansson H, Larsson O, Ringborg U
ACTA ONCOLOGICA 1999;38(8):1069-74

RESULTS OF RECTOCELE REPAIR - A PROSPECTIVE-STUDY
Mellgren A, Anzen B, Nilsson By, Johansson C, Dolk A, Gillgren P, et al
DISEASES OF THE COLON & RECTUM 1995;38(1):7-13

Visa alla publikationer

Karta