Tidigare utlysningar vid NFV

Utlysning av doktorandplatser 2016

Nedan följer information om de 15 projekt som ingick i utlysningen av 15 doktorandplatser i Forskarskolan i vårdvetenskap med start 1 september 2016. Ansökningstiden var 15 januari t.o.m. 12 februari.

1. Sammanfattning projekt Eva Skillgate

2.  Sammanfattning projekt Kristina Alexanderson

3.  Sammanfattning projekt Olav Lindqvist

4.  Sammanfattning projekt Charlotte Ytterberg

5.  Sammanfattning projekt Ann Langius Eklöf

6.  Sammanfattning projekt Mirjam Ekstedt

7.  Sammanfattning projekt Lena Rosenberg

8.  Sammanfattning projekt Inger Kull

9.  Sammanfattning projekt Björn Nordlund

10.  Sammanfattning projekt Erica Schytt

11.  Sammanfattning projekt Erika Franzén

12.  Sammanfattning projekt Richard Bränström

13.  Sammanfattning projekt Daniel Berglind

14. Sammanfattning av projekt Malin Nygren Bonnier

15.  Sammanfattning projekt Yvonne Wengström

Projektmedel för delfinansiering av doktorand i forskningsprojekt 2016

Beslut

Behöriga att söka var forskare, avser huvudsökande tillika huvudhandledare, med anställning eller anknytning vid KI och ansökan skulle avse forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet med relevans för utbildning på forskarnivå. Huvudsökande tillika huvudhandledare som söker och tilldelas delfinansiering av projekt får inte ha fler än två doktorander i forskar-utbildning samtidigt i NFV/FiVs forskarskola. Forskningsprojekten kommer att delfinansieras, under maximalt fyra år, med summa motsvarande KID-medel och beslut om tilldelning fattades av Styrelsen för forskarutbildning i december. Ansökningstiden var den 18 maj t o m den 14 september, 2015, och forskarskolan beräknas starta den 1 september, 2016.

Instruktioner till ansökan

Ansökningsblankett

Tidplan

Bedömningskriterier

Utlysning av internationalisering för 2016

Doktoranderna inom forskarskolan uppmanas att förlägga en tid av sina doktorandstudier hos framstående forskargrupper utomlands. Syftet är att öka förutsättningarna för ett ökat inflöde av idéer och nya möjligheter till samverkan mellan doktorander och forskare samt tillgång till enskilda unika projekt, material och metoder vilket i sin förlängning förväntas främja såväl kunskapsutveckling globalt som nätverksbyggen av elitkaraktär.

För att medverka till att stimulera utlandsvistelser kommer forskarskolan årligen erbjuda ekonomiskt stöd för omkostnader i samband med utlandsvistelse att söka i konkurrens av forskarskolans doktorander. För denna verksamhet kommer en särskild bedömningsgrupp att tillsättas med uppgift att granska och prioritera ansökningarna.

Medlen som utlystes för forskarskolans doktorander är avsedda för finansiering av vistelse och resa som avslutas senast 30 juni 2016. Ansökningsperioden var t.o.m 31 oktober 2015.

Instruktioner till ansökan

Ansökningsblankett

Utlysning av projektmedel för 2014

BESLUT Projektmedel 2014

Information om genomförd utlysning av projektmedel för delfinansiering av doktorand i forskningsprojekt.

Efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning, FUS, den 9 april, 2013, utlyser Nationella forskarskolan i vårdvetenskap vid KI projektmedel för delfinansering av doktorand i forskningsprojekt, 2013, för antagning till höstterminen 2014 (HK14).

Inför forskarskolans planerade antagning av nya doktorander hösten 2014 utlyses i det första steget av doktorandrekryteringen, möjlighet för forskare att med projekt söka delfinansiering av ny doktorand. Sammanlagt planeras för delfinansiering av upp till 15 doktorander i 15 olika forskningsprojekt och utlysning av doktorandplatser kommer att ske under januari 2014. Forskarskolan beräknas starta den 1 september, 2014.

Behöriga att söka - generellt - är forskare, avser huvudsökande tillika huvudhandledare, med anställning/adjungering vid KI eller anställning vid SLL och verksam vid KI. Ansökan skall avse forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet med relevans för forskarskolan och lämpligt för utbildning på forskarnivå. Sökande skall vara minst två och de skall, huvudsökande tillika huvudhandledare och medsökande, samtliga vara disputerade och minst en skall inneha docentkompetens.

Huvudsökande tillika huvudhandledare får inte ha flera än två doktorander inskrivna samtidigt i någon av forskarskolorna NFV och NFVO.

Forskningsprojekten kommer att delfinansieras, under maximalt fyra år, med summa motsvarande KID-medel och beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskarutbildning

Ansökningstiden är STÄNGD.

Instruktioner för ansökan om projektmedel
Ansökningsblankett Projektmedel

Utlysning av doktorandplats 2014

Utlysning av 15 doktorandplatser inom 15 olika projekt placerade vid olika institutioner inom KI för start 1 september 2014 är avslutad. Ansökningstiden var öppen 15 januari t.o.m. 15 februari och läs nedan om de vardera 15 projekten dit en doktorand kommer att kopplas.

Projekten presenteras i varsin fil nedan och presumtiva doktorander ansöker om att beredas plats i forskarskolan i det särskilda forskningsprojekt som ansökan avser. Den presumtiva doktoranden kan alltså söka till fler än ett projekt och då skall en ansökan för varje projekt lämnas in märkt med diarienumret för respektive projekt.

Arbetsuppgifter:

Doktoranden ska inom sitt projekt, analysera data, tolka och presentera resultat samt skriva vetenskapliga artiklar. Doktoranden kommer dels att arbeta självständigt med att formulera nya hypoteser och kritiskt granska resultat, dels samarbete med andra forskare och doktorander inom ämnet.

Vi söker väl motiverade, engagerade doktorander med ett stort intresse för vårdvetenskaplig forskning. Doktorander inom forskarskolan erbjuds tillträde till färdiga obligatoriska kursblock som avser att ge en metodologisk bredd och flervetenskaplig kompetens.

Beslut om doktorandplats sker efter antagning till utbildning på forskarnivå.

För mer information om krav på förkunskaper, regler för antagning till utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet mm, följ länken nedan.

Forskarutbildning vid Karolinska Institutet

När du ska söka en ledig anställning loggar du in via länken som finns längst ned i den annons du är intresserad av. Efter inloggning kommer du till rekryteringssystemet NetRecruiter och lämnar Karolinska Institutets webbplats.

Den sökande presumtive doktoranden får inte vara registrerad doktorand före ansökningstidens utgång och inte heller redan ha avlagt lic examen.

Utlysta forskningsprojekt

Forskningsprojekt med huvudhandledare Sven Andreasson
Forskningsprojekt med huvudhandledare Eric Asaba
Forskningsprojekt med huvudhandledare Ida Carlander
Forskningsprojekt med huvudhandledare Marie Elf
Forskningsprojekt med huvudhandledare Gunilla Eriksson
Forskningsprojekt med huvudhandledare Susanne Guidetti
Forskningsprojekt med huvudhandledare Erik Hedman
Forskningsprojekt med huvudhandledare Sverker Johansson
Forskningsprojekt med huvudhandledare Marie Klingberg-Allvin
Forskningsprojekt med huvudhandledare Anders Kottorp
Forskningsprojekt med huvudhandledare Claudia Lampic
Forskningsprojekt med huvudhandledare Helena Lindgren
Forskningsprojekt med huvudhandledare Kay Sundberg
Forskningsprojekt med huvudhandledare Elisabet Svenungsson
Forskningsprojekt med huvudhandledare Björn Äng

För ytterligare information kontakta:

Anders Kottorp, ordförande NFV, docent

Lena von Koch, studierektor NFV, professor

Inger Tjergefors, samordnare NFV

ForskarskolaForskarutbildningVårdvetenskap