This page in English

Forskarskolan i vårdvetenskap - FiV

Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV) vid Karolinska Institutet (KI) startades för att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och att skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling av högkvalitativ forskning och kunskapsgenerering inom området. På sikt skulle detta även stärka utbildningen på grund- och avancerad nivå avseende såväl djup som bredd.

Forskarskolans tyngdpunkt ligger på komplexa vård- och omsorgsprocesser som återfinns inom flera olika akademiska discipliner och som kan avgränsas gentemot biomedicinsk/medicinsk preklinisk forskning. Betoningen ligger inte på specifika yrkesgrupper utan på det interdisciplinära/tvärvetenskapliga kunskapsområdets utveckling. Exempel på forskning inom området kan beröra patientnära vård, teori-, begrepps- och metodutveckling inom vård och implementering av kunskap/evidens inom vård. Projekten inom forskarskolan bör vara verksamhetsintegrerade eller ha nära anknytning till vården.

I den snabba utvecklingen av hälso- och sjukvården, såväl inom landsting som andra privata aktörer, är en forskarskola i vårdvetenskap inom KI en central del i såväl utvecklingen av den kliniska verksamheten som den akademiska utbildningen och ligger i linje med det nära samarbetet mellan KI och SLL som eftersträvas.

Forskarskolan inrättades efter beslut i KI:s styrelse för forskarutbildning våren 2009. FiV har tidigare benämnts "Nationella forskarskolan i vårdvetenskap (NFV)".