Forskargrupper på LIME

This page in English

Vid institutionen för lärande, informatik, management och etik utförs forskning inom centrum, enheter och forskargrupper.

Centrum på LIME

L-sektion

Forskare

Tanja Tomson

Telefon: 08-524 801 73
Enhet: Tobacco, Policy, Practice & Prevention (TPPP)
E-post: tanja.tomson@ki.se

Centrum för hälsoinformatik (HIC)

På HIC fokuserar vi på klinisk informatik med fokusområdena patientcentrerade informationssystem, beslutsstöd och beslutsfattande.

Professor

Sabine Koch

Telefon: 08-524 871 49
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: sabine.koch@ki.se

Medical Management Centrum (MMC)

Professor

Carl Johan Sundberg

Telefon: 08-524 868 86
Enhet: Sundberg Carl Johan grupp - Molekylär arbetsfysiologi
E-post: Carl.J.Sundberg@ki.se

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE)

CHEs verksamhetsområden är sjukvårdens, den förebyggande hälsovårdens och den biomedicinska forskningens etiska frågor. Detta innefattar en mycket bred palett av frågor. Centrets centrala intresseområden är sjukvårdens prioriteringar, patientens rättigheter och forskningsetik. 

Professor

Gert Helgesson

Telefon: 08-524 837 67
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: Gert.Helgesson@ki.se

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)

Självmord är ett resultat av komplexa interaktioner mellan genetiska, individuella och sociala faktorer. Vi anser att det mest effektiva sättet att närma sig detta komplexa ämne är genom tvärvetenskaplig forskning. NASP sammanför olika vetenskapliga områden såsom genetik, psykologi, psykiatri, epidemiolgy, etc och kombinerar resultaten för att producera integrerade teoretiska ramar om självmordsbeteende. 
Forskningsprocessen vid NASP kan beskrivas som cykler mellan grundforskning och tillämpad forskning. Genom grundforskning, försöker vi förstå grundläggande aspekter av självmordsbeteende, medan vi i tillämpad forskning syftar främst till att minska självmordsbeteende genom att utveckla och utvärdera metoder för självmordsprevention. 
Våra nuvarande forskningsprojekt är listade nedan.

Professor, senior

Danuta Wasserman

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Danuta.Wasserman@ki.se

Enheter inom L-sektionen

Enheten för utvärdering

Enheten för utvärdering driver forskningsprojekt samt utvärderings- och utvecklingsprojekt inom evaluering. Samtliga projekt har forskningsanknytning och vilar på en stark vetenskaplig grund. Enhetens projekt innebär även metodutveckling inom utvärdering, samt vetenskaplig publicering av verktyg och resultat vilket driver utvecklingsarbetet inom fältet framåt. Projekten sker inom olika verksamheter och på olika nivåer, men huvudsakligen inom utbildning och forskning samt inom klinisk kontext.

Enheten är alltid intresserad av nya projekt och samarbetspartners och du är välkommen att kontakta oss för uppdrag eller samarbetsprojekt. Vi kan fungera som ett stöd i en existerande process eller helt utforma och genomföra utvärderings- och utvecklingsprojekt, samt fungera som stöd rörande utvärderingsaspekter i samband med forsknings- och utvecklingsanslag, detta både gällande ansökande och genomförande.

Forskare

Terese Stenfors

Telefon: 08-524 837 37
Enhet: Learning in Health Care Contexts
E-post: Terese.Stenfors@ki.se

Enheten för medicinsk statistik (Medstat)

I dagsläget bedrivs ingen metodutvecklande forskning vid enheten för medicinsk statistik. Forskning relaterad till pedagogik och distanslärande för medicinsk statistik har tidigare bedrivits i mån av tid och finansieringsbidrag.

Forskare

Tanja Tomson

Telefon: 08-524 801 73
Enhet: Tobacco, Policy, Practice & Prevention (TPPP)
E-post: tanja.tomson@ki.se

Unit for Medical Education and Technology (UMET)

Enheten för medicinsk pedagogiks mål är att höja den pedagogiska kvaliteten på Karolinska Institutet genom pedagogiska kurser, konsultationer och forskning i medicinsk pedagogik.

Forskare

Tanja Tomson

Telefon: 08-524 801 73
Enhet: Tobacco, Policy, Practice & Prevention (TPPP)
E-post: tanja.tomson@ki.se

Forskargrupper inom L-sektionen

Learning in Health Care Contexts

Forskare

Terese Stenfors

Telefon: 08-524 837 37
Enhet: Learning in Health Care Contexts
E-post: Terese.Stenfors@ki.se

Tobacco, Policy, Practice & Prevention (TPPP)

Forskare

Tanja Tomson

Telefon: 08-524 801 73
Enhet: Tobacco, Policy, Practice & Prevention (TPPP)
E-post: tanja.tomson@ki.se

Läs mer om forskningen på L-sektionen

Enheter inom Medical Management Centrum (MMC)

Enheten för bioentreprenörskap (UBE)

Bioentreprenörskap är ett multidisciplinärt forskningsfält som kombinerar olika teoretiska forskningsmetoder såsom entreprenörskap, innovation, organisation, management, strategi, nätverk, samarbeten och produktutveckling. Allt inom kontexten av Life Science.

Enhetschef

Hanna Jansson

Telefon: 08-524 838 61
Enhet: Unit for bioentrepreneurship (UBE)
E-post: hanna.jansson@ki.se

Forskargrupper inom MMC

AIM- Action through Information Management

Forskargruppen AIM (Action through Information Management) studerar hur hälso- och sjukvårdens stora mängder data och information kan omformas till kunskap som stöder förändring och innovation.

Postdoc

Helena Hvitfeldt

Telefon: 08-524 837 83
Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: helena.hvitfeldt.forsberg@ki.se
Postdoc

Carolina Wannheden

Telefon: 08-524 839 34
Enhet: MMC/Action through Information Management
E-post: Carolina.Wannheden@ki.se

Clinical Management

Forskning inom Clinical Management syftar till att utveckla hälso- och sjukvårdssystemet så att bästa möjliga vård kan utföras på ett effektivt sätt.

Forskare

Pamela Mazzocato

Telefon: 08-524 836 96
Enhet: MMC/Clinical Management
E-post: pamela.mazzocato@ki.se
Forskare

Carl Savage

Telefon: 08-524 879 00
Enhet: MMC/Clinical Management
E-post: Carl.Savage@ki.se

Health Economics and Policy

Hälsoekonomi kan definieras som tillämpningen av ekonomiska teorier och metoder på hälsa och hälso- och sjukvård. Forskargruppen studerar olika aspekter av hälso- och sjukvårdens finansiering, reglering och organisation. Dessa inbegriper analys och utvärdering av incitament och reglerande mekanismer, bedömning av vårdens produktivitet samt effektivitet. Gruppen har genomfört olika uppföljningar och utvärdering av effektivitets- och fördelningsaspekter av de senaste årens reformer rörande valfrihet, ersättningssystem och konkurrensutsättning inom vården. Gruppen medverkar även vid nationella och internationella jämförelser av sjukvårdssystem.

Professor

Clas Rehnberg

Telefon: 08-524 863 29
Enhet: MMC/Health Economics and Policy
E-post: Clas.Rehnberg@ki.se

Health Innovations

The Health Innovations research group is dedicated to studying health innovation along the entire pathway from the idea stage through to use in society. The group espouses an interdisciplinary approach to the study of the scientific, technical, environmental, organizational and commercial challenges involved. Innovations are realized in a complex system involving interactions between a range of different actors who are dependent on institutions, resources and knowledge. Thus we also study how policies, funding, knowledge production and development influence the innovation process.

Forskare

Pauline Mattsson

Enhet: MMC/Health Innovations
E-post: Pauline.Mattsson@ki.se
Senior forskare

Patrik Hidefjäll

E-post: patrik.hidefjall@ki.se

Hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering

Forskare

Niklas Zethraeus

Telefon: 08-524 860 97
Enhet: MMC/Health Economics and Economic Evaluation
E-post: niklas.zethraeus@ki.se

Hälso- och sjukvårdssystem och policy

Denna multidisciplinära forskargrupp studerar hur sociala faktorer, finansiella system, organisatoriska strukturer och interna och externa processer, hälsoteknologier och personliga beteenden påverkar tillgång till hälso- och sjukvårdssystemet, kvaliteten och kostnaden för hälso- och sjukvården och slutligen vår hälsa och vårt välbefinnande.

Professor, senior

Göran Tomson

Telefon: 08-524 833 59
Enhet: MMC/HEPM
E-post: Goran.Tomson@ki.se

Innovativ vård

Forskargruppen Innovativ vård består av ett tjugotal medarbetare som bedriver tvärvetenskaplig forskning inom vårdvetenskap. 

Gruppen studerar patienter och anhörigas erfarenheter av cancer, hiv och andra potentiellt livshotande och ofta långvariga sjukdomstillstånd, längs hela sjukdomsförloppet - från risk via diagnos och behandling till palliativ vård och vård i livets slutskede.

Den teoretiska och metodologiska utgångspunkten i forskningen är upplevelsen som den mest grundläggande källan till ny kunskap inom området.

Stor vikt läggs vid att implementera forskningsresultaten. Detta görs genom att koppla samman forskning, utbildning och praxis, samt genom tvärvetenskapliga samarbeten.

Professor

Carol Tishelman

Telefon: 08-524 837 44
Enhet: MMC/Innovativ vård
E-post: Carol.Tishelman@ki.se
Universitetslektor

Lars E Eriksson

Telefon: 08-524 838 31
Enhet: MMC/Innovativ vård
E-post: Lars.Eriksson@ki.se

Ledarskap, utvärdering och organisationsutveckling (LEAD)

Forskargruppen LEAD (Leadership, evaluation and organisational development) studerar ledning och styrning av hälso- och sjukvård på olika organisatoriska nivåer samt studerar och utvärderar nationella satsningar och lokala utvecklings- och förbättringsarbeten i nära samarbete med vårdens aktörer.

Forskare

Kristina Palm

Telefon: 08-524 836 71
Enhet: MMC/LEAD
E-post: kristina.palm@ki.se

PIIE - Förbättrings-, implementerings- och utvärderingsforskning

PIIE vill tillhandahålla stöd för mer effektivt förändringsarbete samt bidra till forskningsbaserad kunskap om förändringar i hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdssystemet.

Professor

John Ovretveit

Telefon: 08-524 839 35
Enhet: Medical Management Centrum
E-post: John.Ovretveit@ki.se

PROCOME - Intervention Process and Outcomes

Forskargruppen Intervention processes and outcomes (PROCOME) studerar processer och utfall av förbättringsprojekt inom hälso- och sjukvård. Forskningen syftar till att öka kunskapen om vilka effekter olika typer av förbättringsarbete har och vilken betydelse olika implementeringskomponenter har för ett förbättringsprojekts resultat.

Forskare

Henna Hasson

Telefon: 08-524 837 14
Enhet: MMC/PROCOME
E-post: henna.hasson@ki.se
Forskare

Ulrica von Thiele Schwarz

Telefon: 08-524 836 28
Enhet: MMC/PROCOME
E-post: ulrica.schwarz@ki.se

SOLIID

SOLIID är ett forskarnätverk med två huvudnoder, en vid Karolinska Institutet och en vid Umeå Universitet, som inriktar sig på aktionsorienterad organisatorisk forskning inom vård och omsorg med fokus på uthållighet i organisatorisk lärande, förbättring, utveckling, innovation och implementering.

Universitetslektor

Monica Nyström

Telefon: 08-524 836 20
Enhet: MMC/SOLIID
E-post: Monica.Nystrom@ki.se

Systems Safety in Health Care (SSiH)

Forskare

Mirjam Ekstedt

Enhet: MMC/System safety in health care
E-post: mirjam.ekstedt@ki.se

Övriga forskargrupper

Pedagogical encounters in Health Care

The core of this research area is to expand the knowledge about learning and teaching in pedagogical encounters in the health care environment. Pedagogical encounters are defined as situations where the learner and the teacher/facilitator/professional meet and interact for the purpose of learning (Silén 2013 and Uljens 2009).The pedagogical encounters always take place in a context influencing the learning and teaching processes and course of events. In this research the context is the clinical environment including also web based learning. The research projects are targeting learning processes related to students, supervisors, professionals and patients.

Lektor

Charlotte Silén

Telefon: 08-524 837 27
Enhet: Pedagogical encounters in Health Care
E-post: charlotte.silen@ki.se

Cultural Medicine

Vårt alltmer globala och mångkulturella samhälle och med en policy om hälso- och sjukvård på lika villkor för alla ställer nya krav på klinisk utbildning och forskning. Migrationsrelaterade stressymtom såsom psykisk ohälsa och andra folkhälsosjukdomar hos nyanlända (främst asylsökande och flyktingar) är ett allt större hälsoproblem. Det behövs metodutveckling när det gäller preventiva insatser i interkulturellt och interprofessionellt samarbete. Forskning vid enheten Culture Medicine sker i samarbete med nationella och internationella ledande forskare och vårdpersonal på akademiska vårdcentraler (AVC) och inkluderar pre- och postmigrationsrelaterad stress och hälsa, utvärdering av interventioner (primär, sekundär och tertiär), teori- och metodutveckling.

 

QRC - Kvalitetsregistercentrum

 

Vår vision är att bidra till en bättre hälso- och sjukvård genom att registerhållare, beslutsfattare, forskare, läkemedelsindustri och studenter regelbundet använder kvalitetsregister i sitt arbete och att patienter efterfrågar detta inom vård och omsorg. Vi är en politiskt styrd organisation som finansieras och arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL), Karolinska Institutet (KI) och Beslutgruppen för Nationella kvalitetsregister

Enhetschef

Susanna Lagersten

Enhet: QRC KI
E-post: susanna.lagersten@ki.se