Nationell Klinisk Cytologibiobank

This page in English

Ett unikt Nationellt biobankssystem på KI – det enda i Norden! Kliniska Cytologibiobanken har som syfte att bidra intresserade forskargrupper med cytologiska cellprover av hög kvalitet.

Alla kvinnor i Sverige mellan 23-60 års ålder inbjuds att delta i det gynekologiska cellprovtagningsprogrammet för förebyggande av livmoderhalscancer. Årligen tas cirka 700,000 cellprover. Åren innan 2011 kastades cellproverna efter diagnostisering av ekonomiska skäl.  Provbehållarna var stora och lagringskostnaderna för höga.  Detta ledde till att vid förgranskning eller omdiagnostisering fick kvinnan återsändas till provmottagning. Dessutom var en jämförelse-diagnos för samma kvinna omöjlig. Även forskningen inom livmodercancer skulle få vänta åratal för att kunna samla på studiepopulation.  

År 2011 startades ett pilotprojekt för uppbyggnad av en ”stat-of-art” biobank för organiserad lagring och återanvändning av vätskebaserade gynekologiska cellprover. Klinisk Cytologi utsågs till pilotområde för att utveckla en nationell standardiserad plattform för långtidsförvaring av gynekologiska cellprover.  BBMRI; Svensk Nationell infrastruktur för Biobankning och Analys av Biologiska Prover, ären statlig finansierad organisation placerad på KI. BBMRI har Finansierat utveckling och implementering av Klinisk Cytologibiobanken. 

Sedan augusti 2011, då den Klinisk cytologibiobanken invigdes, sparas alla cytologiska cellprov från de gynekologiska hälsokontrollerna i Stockholms läns landsting. Cytologibiobanken installerades på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och är fysiskt placerad på Institutionen för Laboratoriemedicin.

Syfte

Kliniska Cytologibiobanken har som syfte att skapa en viktig infrastruktur för forskning. Klinisk Cytologibiobanken vill uppmuntra forskargrupperna att använda biobankens cellprover i sina projekt. Biobankenscytologiska cellprover är kvalitetssäkrade.

Antal lagrade cellprover mellan 2011-2014 vid Cytolgibiobanken vid Karolinska universitetssjukhuset:

Nationellt utspridd

Här finns biobanker i Sverige

Kliniska Cytologibiobanken kallas på grund av spridningen runt omkring i landet för ”Nationell Cytologibiobank”. Tolv av tjugo landsting har idag implementerat Klinisk Cytologibiobanken vid deras laboratorier. 

Klinisk Cytologibiobanken har fr.o.m. april 2011 ställts till förfogande för sjukvården i Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, Örebro läns landsting , Västerbottens läns landsting . Göteborg, Örebro och Västerbotten hanterar också proven för de angränsande landstingen så att den nationellt standardiserade processen idag används av 12 av 20 landsting i Sverige. Under 2014 har också förberedande arbete för installation även i Östergötland initierats. Under 2014 har två regioner, Umeå och Göteborg, expanderat Cytologibiobanksverksamheten och utökats med andra biobankningssystem. Antalet total lagrade cellprover uppgår under 2014 till över 500 000 prover varav 260 000 prover hanterades enbart av Klinisk Cytologibiobanken vid Karolinska sjukhuset (utökade med 85000 cellprover jämför med 2013).

Cytologibiobankens nationella och internationella nätverk

Cytologibiobanken i dagsläget hanterar mer än 60 % av vätskebaserade gynekologiska cellprover runtom i landet. Alla användare av Cytologibiobanken möts två gånger om året då vi anordnar nationella och internationella möten. Cytologibiobanken är ett kunskapsforum där alla möts och erfarenheterna förs vidare.

Cytologibiobanken har samarbete med de Nordiska länderna för utväxling av kunskaper och erfarenheter samt medverkar vid olika internationella möten:

Provhanteringsmetod för långtidsförvaring 

Robot biobankenTidigare analysmetod med utstryk av celler är utbytt mot så kallad vätskebaserad-cytologi (LBC) som ger en säkrare och snabbare diagnos, säkerställer stabiliteten i DNA, RNA, proteiner och bibehåller cellerna intakta. En stor förmån för undersökning av olika diagnostiska markörer - även efter många års lagring.

Klinisk Cytologibiobanken utvecklades i samverkan med Klinisk Patologi/Cytologi Karolinska Universitets Laboratoriet. De vätskebaserade cellproverna insamlas vanligen i otympliga burkar om ca 20 ml volym som inte kan lagras effektivt. Förslaget på nationell biobankslösning är en automatiserad alikvotering och koncentration av cellprovet i 0,6 ml lagringsrör som förvaras vid -25°C. Cellproven fryser inte vid - 25°C.

Spårbarhet

Det är viktigt att Kliniska Cytologibiobanksprover kan spåras under hela provhanteringsprocessen. Cytologibiobanken har ett robotbaserat datasystem Cyt-LIMS (Cytologi-Laboratory Information Management System) där unika cellprover spåras ut från provregistrering, provhantering och förvaring och slutligen till uttag av prov. Cyt-LIMS är ett IT-system för provregistrering och spårbarhet, och säkerställer att obehöriga inte får åtkomst till detta innehåll.

Prover som förvaras på Klinisk Cytologibiobank är märkta med unika streckkoder kallade LID (Lable ID). Streckkoden är kopplad till provgivarens personnummer. I Cyt-LIMS finns bara LID nummer. Provgivarens identitet (Provgivar-ID) hanteras i klinikens labdatasystem, Sympathy.  

Provkvaliteten

Kliniska Cytologibiobanken är ackrediterad av SWEDAC som en del av Klinisk Patologi-Cytologi på Karolinska universitetssjukhuset. Cytologibiobanken är registrerad med benämning ”klinisk cytologicellprovsamling” och är en del av Karolinska biobanksorganisationen och lyder under Karolinska biobankens föreskrifter för uttag och utlämning av prover. 

Provkvaliteten analyseras två gånger per år för DNA och cellernas morfologi. Biobanksproverna valideras efter varje förändring i biobankssystemet för cellulärt diagnostik, DNA och Human papillomvirus (HPV) analys. 

Klinisk Cytologibiobank i utbildning

Att få fördjupade kunskaper om biobanksverksamheten inom kliniken för vårdpersonalen

Vi på Kliniska Cytologibiobanken är en vårdintegrerad biobank med patienten i fokus. Vi är mycket mån om spridning av kunskaper kring den moderna ”State-of-art” biobankning till nuvarande samt landets framtida vårdpersonal.

Vid läkarmottagningar på både vårdcentraler och sjukhus i Sverige tas dagligen blod- och vävnadsprover från tusentals människor. Det sker oftast vid vanliga läkarundersökningar eller operationer. Proverna undersöks i regel på sjukhusens patologiavdelningar i syfte att spåra en eller flera sjukdomar. En bit av proverna lagras i sjukhusens biologiska arkiv. Det är dessa biologiska bibliotek som kallas biobanker. Biobankning av proverna är en rutinverksamhet avsedd för patientens egen skull: de förvaras som en möjlighet för vårdpersonal att återvända till när en patient blivit sjuk på nytt. Biobanksprover användas också i preventionssyfte och inom klinisk och preklinisk forskning. I Sverige finns ca 600 biobanker registrerade hos Socialstyrelsen och det ökar kontinuerligt i antalet. Biobanksvetenskap är ett relativt nytt kunskapsområde som genomsyrar vårdsystemet och forskningen.

Biobankningsvetenskapen i sin nya form, integrerades nyligen med grundutbildningarna vid Inst. för LabMed i form av Verksamhetsförlagd utbildning samt interprofessionellt lärande. En Ett pågående samarbete med grundutbildningarna pågår. Är ni intresserade av biobanksvetenskap inom den kliniska och prekliniska verksamheten, kontakta oss på biobanken.

Uttag och utlämning av biobanksprover

Remisser

För användning av biobanksprover inom och mellan Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet använd ackrediterade remisser. Cytologibiobanken är ackrediterad och elektroniska beställnings- och debiteringsblanketter finns inom Karolinska datoriserade dokumenteringssystem.  Beställaren behöver skriva ut och fylla i remissen som sen tillsammans med prov ID nummer skickas till Cytologibiobanken. Biobanksproverna tas ut och beställaren informeras.

Arbetsgång för ansökan om användning vätskebaserad gynekologiska cellprover vid olika forskningsstudier

För rådgivning om arbetsgången - kontakta föreståndaren för Cytologibiobanken.

  1. Se till att relevanta tillstånd finns:  Etiskt tillstånd + patientdatalagen
  2. Kontakta  Biobank@karolinska.se och ge en kort beskrivning vilken studie som avses  samt vilket material som behövs för studien. Ex material ur Cytologibiobanken (provsamling)
  3. Från Biobank Karolinska skickas två blanketter – Biobankens och Patologens samt information om hur dessa ska fyllas i, och vilka övriga papper som ska skickas med. Följ anvisningarna.
  4. Biobanken skickar sedan relevanta dokument till biobanksamordnaren för registrering och bedömning.  En beredningsgrupp tittar igenom och diskuterar vid behov med ansvariga för provsamlingen. Vid behov kan även sökande kontaktas för att diskutera behov, mängd m.m.
  5. Godkännande skickas till Biobanken Karolinska, där slutligt avtal tecknas om sekundär provsamling och regler kring denna.
  6. Avtalet skickas till sökande för underskrifter.
  7. I detta avtal finns nu två stycken registreringsnummer:  ett från Biobanken ( Bbk ….) och ett från Patologen (FUB….) Dessa nummer skall användas vid kontakt med Patologen för att kunna starta önskad studie.
  8. Cytologibiobanken tar betalt för det arbete som behöver utföras för att plocka ut och lämna över önskade prover.

Karolinska biobanksenheten bildades för att säkra den samtyckeshantering som införts vid Karolinska Universitetssjukhuset och för att kvalitetssäkra hanteringen av sjukhusets provsamlingar.Det biologiskt material som omfattas av biobankslagen är det som kan härledas till en viss person eller vissa personer och som samlats in inom ramen för hälso- och sjukvården, och som bevarats längre tid än två månader efter avslutad analys. Forskningsprover blir däremot biobankprover omedelbart.

I Biobanksenheten finns stora provsamlingar vid de kliniska laboratorierna bestående av gynekologiska cellprover, vävnadsprover, blod, serum, plasma och andra biologiska prover av humant ursprung som går tillbaks till början av förra seklet. Det finns även forskningsprovsamlingar utspridda i kylar och frysar i Huddinge och Solna.

Biobankslagens två huvudsakliga syften är:

  • att tillgodose provgivares behov av personlig integritet och önskemål beträffande sparande av det egna materialet.
  • att underlätta ett systematiskt sparande av prover så att forskning ska kunna utföras på material av hög kvalitet. 

Klinisk cytologibiobanken lyder under Karolinska biobanks föreskrifter

Kontakt

För mer information och vägledning vid ansökan kontakta:

Klinisk Cytologibiobank föreståndare

Nasrin Perskvist

Telefon: 08-524 880 62
E-post: nasrin.perskvist@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, plan 7
Huddinge

Nås även på mail: nasrin.perskvist@karolinska.se

Publikationer

The Swedish cervical cytology biobank: sample handling and storage process.
Perskvist N, Norman I, Eklund C, Litton J, Dillner J
Biopreserv Biobank 2013 Feb;11(1):19-24

A complex intervention for workflow enhancement at the Swedish cervical cytology biobank.
Perskvist N, Björklund C, Dillner J
Biopreserv Biobank 2014 Feb;12(1):69-73

The process of moving from a regionally based cervical cytology biobank to a national infrastructure.
Perskvist N, Norlin L, Dillner J
Biopreserv Biobank 2015 Apr;13(2):94-7