Beviljade anslag

Beslut om tilldelning vid tidigare utlysningar

Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers 2017

En junior forskare eller grupp bestående av två eller tre juniora forskare anknutna till KI får bjuda in en etablerad internationell forskare för att diskutera och ev. etablera forskningssamarbeten.

SFO-V har beslutat bevilja sex ansökningar, där de nominerade internationella seniora forskarna kommmer att bjudas in till Stockholm hösten 2017. 

Läs beslutet.


SFO-V:s internationaliseringsprogram 2015

Med syfte att uppmuntra internationella kontaktknytningar och samarbeten inom vårdforskning utlyste SFO-V medel för en (upp till tre månader) eller flera resor för yngre forskare. Detta anslag avser täcka resekostnader, omkostnader och boende som inte täcks av andra medel. Behöriga att söka var alla yngre forskare som disputerat under de senaste 7 åren (mellan 31 maj 2008 och 31 maj 2015) och som inte erhållit docentur men är anställda eller anknutna till en institution på Karolinska Institutet. 

Läs beslutet.

Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers

En junior forskare eller grupp bestående av två eller tre juniora forskare anknutna till KI får bjuda in en etablerad internationell forskare för att diskutera och ev. etablera forskningssamarbeten.

2013-2015 Beslut

Forskningsmedel till nuvarande PI:s inom Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) år 2015

Bevillning motsvarar 2 000 000 kronor för 2015 (inkl. indi) till följande:

Medel för vårdforskning 2013-2014 - till forskargrupper

Bevillning motsvarar 1 000 000 kronor/år för 2013 samt 2014 (inkl. indi) till respektive sökande.

Läs beslutet.

Ekonomiskt stöd till vårdforskningsprojekt

KI och Umeå universitet (UmU) samarbetar i SFO-V för att samordna och gemensamt utveckla vårdforskning med nära anknytning till vårdens praktik. Samarbetet inleddes med en utlysning av projektmedel inom programmet.

Totalt inkom 112 ansökningar, varav 88 ansökningar från KI och 24 ansökningar från UmU.

Av dessa har totalt 30 ansökningar beviljats medel; 20 ansökningar från KI och 10 ansökningar från UmU.

Läs beslutet.

Anställning som forskare

2012-2013

De strategiska satsningarna på vårdforskning vid Karolinska Institutet (KI) och Umeå universitet (UmU) genomförs i syfte att stärka och utveckla samarbetet mellan vårdforskningen och vårdverksamheten. Forskningen inom Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) skall bedrivas i nära samarbete mellan KI och vård- och omsorgsverksamheten. Forskningen präglas av att utveckla nya insatser för att möta framtidens utmaningar inom de fem strategiska områdena.

Beslut om anställning som forskare 2012 - 2013 fattades enligt följande:

Beslut om anställning som forskare 2012 fattades enligt följande:

  • Birgit Rasmussen - Cancer and palliative care

Innehavarna har till uppdrag att i samarbetet med övriga forskare inom SFO-V utveckla långsiktiga forskningsprogram inom ett av de fem kärnområdena samt på ett övergripande plan medverka i och bedöma den forskning som utförs inom det strategiska forskningsprogrammet. Verksamheten skall också främja samarbetet mellan vårdforskare vid såväl Karolinska Institutet som Umeå universitet.

2011-2012

De strategiska satsningarna på vårdforskning vid Karolinska Institutet (KI) och Umeå universitet (UmU) genomförs i syfte att stärka och utveckla samarbetet mellan vårdforskningen och vårdverksamheten. Forskningen inom Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) skall bedrivas i nära samarbete mellan KI och vård- och omsorgsverksamheten. Forskningen präglas av att utveckla nya insatser för att möta framtidens utmaningar inom de fem strategiska områdena.

Beslut om anställning som forskare 2011-2012 fattades enligt följande:

Innehavarna har till uppdrag att i samarbetet med övriga forskare inom SFO-V utveckla långsiktiga forskningsprogram inom ett av de fem kärnområdena samt på ett övergripande plan medverka i och bedöma den forskning som utförs inom det strategiska forskningsprogrammet. Verksamheten skall också främja samarbetet mellan vårdforskare vid såväl Karolinska Institutet som Umeå universitet.

Uppdrag som forskningsledare 2011-2015

De strategiska satsningarna på vårdforskning vid Karolinska Institutet (KI) och Umeå universitet (UmU) genomförs i syfte att stärka och utveckla samarbetet mellan vårdforskningen och vårdverksamheten. Forskningen inom Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) skall bedrivas i nära samarbete mellan KI och vård- och omsorgsverksamheten. Forskningen präglas av att utveckla nya insatser för att möta framtidens utmaningar inom de fem strategiska områdena.

Beslut om uppdrag som forskningsledare (core-leaders) 2011-2015 har fattats enligt följande:

  • Eva Nissen, professor - Women and child health
  • Christina Opava, professor - People living with long-term disability
  • Per-Olof Sandman, professor (2011-2014), Louise Nygård (2014-2015) - Older adults living with activity limitations and participation restrictions
  • Carol Tishelman, professor - Cancer and palliative care
  • Mats Brommels, professor - Health systems, policy, management, informatics and economics

Uppdraget består av att leda utvecklingen av långsiktiga forskningsprogram, i samverkan med vårdens praktik inom något av de strategiska områdena, som bygger på att stärka samverkan mellan flera forskargrupper. Uppdraget innebär också att leda och systematiskt utvärdera forskningen över tid. Uppdraget innebär även att främja samarbete mellan vårdforskare vid KI och vid UmU genom att initiera seminarieverksamhet och kurser på såväl avancerad nivå som forskarnivå.

Vårdvetenskap