Organisation

This page in English

CLINTECs huvudsakliga verksamhet är utbildning, forskning, utveckling och forskarutbildning, dock i varierande grad på de olika enheterna. Vissa enheter har nästan enbart utbildning, medan det kan vara det motsatta fallet på en annan enhet.

Den gemensamma nämnaren för enheterna är att alla har en kliniska koppling och nära samverkan med en klinik på Karolinska Universitetssjukhuset. Inom CLINTEC finns hela människokroppen representerad, allt från barn till vuxen och från huvud (öron, näsa, hals, hörsel och tal) över medicinska njursjukdomar, kvinnosjukdomar till allmänkirurgi, ortopedi, transplantation, urologi samt bild- och funktionsmedicin, radiografi och anestesi samt intensivvård.

På samma sätt som rektor har delegerat en stor del av ansvaret till prefekterna, har prefekten vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) delegerat ansvaret vidare till cheferna på enheterna/sektion (14 st). Prefekten har stödfunktioner i form av ett kansli (prefektassistent, administrativ chef, ekonomiadministration och IT) och ett antal styrgrupper (ledningsgrupp, institutionsråd, arbetsmiljögrupp, utbildningskommitté, forskarutbildningskommitté och samverkansgrupp).

Institutionsledning

Li TsaiPrefekt Li Felländer-Tsai
Telefon: 08-585 87191
prefekt@clintec.ki.se
Lars Olaf Cardell Stf. prefekt Lars Olaf Cardell
Telefon: 08-585 81453
lars‑olaf.cardell@ki.se
Magnus Westgren Stf. prefekt Magnus Westgren
Telefon: 08-585 81627
magnus.westgren@ki.se
Ann-Christin Johnson GUA och stf. prefekt Ann-Christin Johnson
Telefon: 08-524 88957
ann-christin.johnson@ki.se
Pille Ann Härmat Administrativ chef
Pille Ann Härmat
Telefon: 08-524 87741
Mobil: 070-326 94 53
pilleann.harmat@ki.se

Institutionsråd

Vid varje institution skall finnas ett institutionsråd som skall behandla frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande, att utgöra forum för dialog och prefektens förankring av sina beslut. En prefekt måste ta ställning till en rad frågor som berör olika grupperingar inom institutionen. Prefektens uppgift är att samråda med och förankra sina förslag hos dessa intressenter. Institutionsrådet utgör en sådan plattform där olika företrädare kan mötas.

Det är väsentligt att institutionsrådet har en allsidig sammansättning, varvid särskilt beaktas avvägningen mellan forskning och grundutbildning, jämställdhetsaspekten samt representation av teknisk/administrativ personal och studenter. Med detta avses att det är viktigt att sammansättningen i rådet balanseras så att olika ledamöters åsikter och arbetserfarenhet blir uppmärksammade och att deras talan blir hörd.

Protokoll

Medlemmar Funktion Enhet
Li Tsai Prefekt  
Lars- Olaf Cardell Enhetschef, stf. prefekt Öron-, näs- och halssjukdomar
Magnus Westgren Enhetschef, stf. prefekt Obstetrik/gynekologi
Sigga Kalman Enhetschef Anestesi
Åsa Skjönsberg Enhetschef Audionomi
Bengt Lindholm Sektionschef Baxter Novum
Anette Lohmander Enhetschef Logopedi
Birgitta Janerot Sjöberg Enhetschef Medicinsk bild, funktion och teknologi
Peter Stenvinkel Enhetschef Medicinska njursjukdomar
Claude Marcus Enhetschef Pediatrik
Bo-Göran Ericzon Enhetschef Transplantation
Kent Fridell Enhetschef Radiografi
Lars Henningsohn Enhetschef Urologi
Peter Stenvinkel Enhetschef Medicinska njursjukdomar
Mats Blennow Studierektor forskarutbildn Pediatrik
Paul  Gerdhem Stf studierektor FoU Ortopedi
Annika Sääf-Rothoff Ordf. grundutbildn.kommittén,
lärarrepr.
Logopedi
Olav Rooyacker Forskarrepresentant Anestesi
Eva Ellis Forskarrepresentant Transplantation
Lisa Forsberg Doktorandrepresentant Pediatrik
Galina Drozdova Ombud för lika villkor Obs/gyn
Christina Hebert TA-representant (lab ass) Anestesi
Hélèn Jansson Ordf. arbetsmiljögruppen,
TA-repr. (sekr)
Kirurgi
Björn Anderstam TA-representant (ing) Medicinska njursjukdomar
Ann-Charlott Nordström TA-representant (sekr)  
Pille Ann Härmat Administrativ chef  

Administration

Varje enhet inom institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) leds av en professor/universitetslektor, som till sin hjälp har en administratör. 2/3-delar av CLINTECs administratörer är anställda på respektive enhet och har enhetschefen som sin närmaste chef.

Det administrativa arbetet på enheterna omfattar framför allt stöd till forskarna som är kopplade till enheten och utbildningsadministration inom både grundutbildningarna och uppdragsverksamhet, men även viss ekonomi, personal, forskarutbildning och administrativt arbete i övrigt.

Övriga delar av CLINTECs administrativa arbete utförs centralt. Det är framförallt den löpande redovisningen, ekonomisk uppföljning/analys, personalärenden, forskarutbildningsadministration samt IT- och webfrågor som hanteras centralt. Ansvarig för den samlade administrativa funktionen inom CLINTEC är den administrativa chefen.

Prefektkansliet omfattar totalt fem helårsarbetare inklusive administrativ chef. Det är en gemensam resurs, där det finns en samlad kompetens att tillgå på olika områden.

CLINTECs administratörer samlas regelbundet i "administratörsgruppen", i syfte att att diskutera och utbyta erfarenheter för att kunna hantera administrativa frågor på ett enhetligt sätt och enligt KIs intentioner.

Enhetschefer / Administratörer

Prefektkansli

 

 

Institution