Universitetsledning

This page in English

Karolinska Institutets operativa ledning består av rektor, prorektor och universitetsdirektör. Detta enligt KI:s organisationsplan, som konsistoriet fastställde 2001-02-21.

Rektor

Karin Dahlman-Wright är vikarierande rektor vid Karolinska Institutet sedan 18 februari 2016.

Karin Dahlman-Wright är professor i molekylär endokrinologi.

Rektor är Karolinska Institutets myndighetschef och svarar för ledningen av verksamheten närmast under konsistoriet.
 

 

 

Rektors sekreterare

Rektorssekreterare

Amélie Theorell

Telefon: 08-524 867 64
Enhet: Avd. för lednings- och forskningsstöd
E-post: Amelie.Theorell@ki.se

Presschef

Presschef

Anna von Corswant

Telefon: 08-524 866 13
Mobil: 073-980 79 92
E-post: anna.von.corswant@ki.se

Prorektor

Anders Ekbom är vikarierande prorektor vid Karolinska Institutet.

Anders Ekbom är professor i medicinsk epidemiologi.

Prorektor är rektors ställföreträdare och tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst, och ersätter i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Prorektor har därutöver de uppgifter som rektor beslutar.

 

Prorektors sekreterare

Administratör

Bettina Wemanis

Telefon: 08-524 837 43
Enhet: Avd. för lednings- och forskningsstöd
E-post: bettina.wemanis@ki.se

Universitetsdirektör

Per Bengtsson är universitetsdirektör på Karolinska Institutet sedan januari 2014.

Universitetsdirektören har under rektor det övergripande ansvaret för KI:s verksamhet i administrativt, rättsligt och ekonomiskt avseende. Universitetsdirektören utses av rektor och är huvudföredragande i konsistoriet.

 

Universitetsdirektörens sekreterare

Avdelningsadministratör

Catrin Främberg

Telefon: 08-524 867 76
Enhet: Avd. för lednings- och forskningsstöd
E-post: catrin.framberg@ki.se

Biträdande universitetsdirektör

Marie Tell är biträdande universitetsdirektör på Karolinska Institutet sedan 2007.

Biträdande universitetsdirektören är universitetsdirektörens ställföreträdare.

 

 

 

Biträdande universitetsdirektören har, enligt delegation, därutöver särskilt ansvar för:

  • Samordning av arbete med intern styrning och kontroll, verksamhetsplanering samt kvalitetsfrågor
  • Miljöledningsfrågor i ledningen
  • Samordning av Säkerhetsforums uppgifter
  • Samordning av KI:s interna regelverk

I uppgifterna ingår också att företräda Universitetsförvaltningen i Kvalitetsrådet, att representera universitetsdirektören i centrala utvecklingsprojekts styrgrupper samt att delta i rektors beslutsmöten.

Enligt beslut av rektor ingår biträdande universitetsdirektören i:

  • Ledningsgrupp
  • Krisledningsgrupp
  • Administrativa rådet

 

LedningOrganisation