Vad gör en läkare?

Någon har sagt att läkaryrket är det mest humanistiska av de naturvetenskapliga yrkena och det mest naturvetenskapliga av de humanistiska. Att välja läkaryrket förutsätter alltså ett starkt intresse för såväl naturvetenskap som beteendevetenskap och humaniora.

Studietiden är lång och studenterna upplever inte sällan att arbetsbelastningen är hög, med undervisning, laborationer, projektarbete och placering på sjukhuskliniker i kombination med självstudier. En stark motivation är därför nödvändig för att genomföra utbildningen.

Läkare är ett varierande och stimulerande yrke som ställer krav på ett brett medicinskt kunnande, handfasta och praktiska färdigheter, personlig mognad och psykologiska insikter.

Läkare arbetar inom många olika sektorer; i den öppna och slutna vården vid sjukhus, inom primärvården, på privatmottagningar, vid forskningslaboratorier, på olika industrier och inom företagshälsovården. Många läkare väljer också att arbeta en tid utomlands, på privatmottagningar, i andra länders sjukvårdssystem eller genom olika hjälporganisationer.

För den som valt att arbeta inom någon del av sjukvården är det dagliga arbetets innehåll till stor del beroende av vilken specialitet man valt - allmänmedicin, internmedicin, kirurgi, infektionssjukdomar, psykiatri etc. Förutom patientkontakter handlar det ofta om undervisning, arbetsledning och administration.

Många läkare arbetar helt eller delvis med forskning. Då arbetar man ofta i större projekt tillsammans med andra forskare och försöker på det sättet förbättra och utveckla den framtida sjukvården.

Hur blir jag läkare?

Karolinska Institutets utbildning som avslutas med läkarexamen är 5,5 år lång. Den omfattar både teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning. Därefter följer 18-24 månaders allmäntjänstgöring (AT) som söks vid något sjukhus. Efter godkänd allmäntjänstgöring kan ansökan om legitimation göras hos Socialstyrelsen.

Man kan även söka till programmet genom prov- och intervjubaserat urval (PIL).

LäkarprogrammetStudent