Uppdragsutbildning - Tandhygienist

Intresserad av att läsa hel utbildning eller del av utbildning? KI Uppdragsutbildning erbjuder platser i ordniarie utbildning eller del av fortbildning för tandhygienister.

Tandhygienistprogrammet, 120 hp (2 år)

Karolinska Institutet erbjuder uppdragsutbildningsplatser på Tandhygienistprogrammet med start HT 2014.Villkoret för att delta i uppdragsutbildningen är att du gör din verksamhetsförlagda utbildning i ditt eget landsting. Ansökan till programmen accepteras i mån av plats på tandhygienistprogrammet. Antal platser är begränsade.

Beskrivning av utbildningen

Utbildningen innehåller, förutom odontologiska ämnen, även samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Du studerar den orala hälsans betydelse och dess inverkan på den allmänna hälsan. Under utbildningen övar du också kommunikation med övriga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, samt arbetar med utåtriktad information. Tandhygienistprogrammet ger dig även kunskaper inom områdena tobaksprevention samt barn- och äldretandvård.

Pris

209 000 kr exkl. moms

Information om Tandhygienistprogrammet vid Karolinska Institutet

Äldretandvård för tandhygienister 4,5 hp, HT14

Kursen vänder sig till dig som är tandhygienist och vill få kunskap om hur du kan hjälpa äldre personer att behålla en god munhälsa livet ut.

Kursens mål och syfte

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper i mun- och tandvård för både den friska och sjuka äldre individen, sett i ett helhetsperspektiv där hänsyn tas till det allmänna hälsotillståndet. Fokus ligger på att under olika förhållanden och i samarbete med andra vårddiscipliner skapa och upprätthålla en så god oral hälsa som möjligt samt att stimulera individen/individens vårdgivare till god oral egenvård och livsstilsval som främjar individens orala hälsa. 
Syftet med kursen är att du som tandhygienist ska få den vetenskapliga kunskapen och kännedom om behandlingsmetoder som gäller tandvård för äldre. Syftet är också att du ska kunna bemöta och behandla äldre med demens och olika sjukdomar på ett professionellt sätt.

Om kursen

Kursen är den enda universitetskursen på svenska för tandhygienister som tar upp hela begreppet äldretandvård. Den ligger inom påbyggnads-programmet för tandhygienister termin 1. Den kliniska delen kan antingen ske på hemmaplan efter kontakt med handledare eller på Akademiskt centrum för äldretandvård, ACT, vid Stockholms sjukhem på Kungsholmen i Stockholm. Kursen består av föreläsningar, seminarier, egna studier, klinisk handledning, patientfallsredovisning och sluttentamen. Kursen kommer att ges i slutet av september - november 2014. Kursdatum ej fastställda. Kursen äger rum på Karolinska institutet, Campus Huddinge och Akademiskt centrum för äldretandvård, ACT.


Ur kursinnehållet

  • Teoretisk del – föreläsningar och seminarier,skriftlig sluttentamen
  • Praktisk del – kliniskt pass och patientfallsredovisning:
  • Bakgrund – sjukdomsproblematik och omvårdnadsbehov
  • Kostanamnes – viktutveckling, aptit
  • Aktuellt munstatus – med hjälp av en munhälsobedömning
  • Förslag till munhälsoåtgärder – med hjälp av ett munvårdskort
  • Prognos för munhälsan, sett från patientens allmänna status
  • Tandhygienistens roll i patientens totala vård

Behörighet för kurs

Leg. tandhygienist

Pris

12 000 kr exkl. moms

Kontakt

Vid frågor kontakta: Emma Hägg, projektkoordinator

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

E-post: emma.hagg@ki.se@ki.se 
Tel: 08-524 86117

Anmälan

Anmälan till Tandhygienistprogrammet  - uppdragsutbildning

Anmälan till kurs i Äldretandvård för tandhygienister

Uppdragsutbildning